Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72063

Hankkeen nimi: Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 3

Puhelinnumero: 013 244 200

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.riveria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kristiina Sallinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.sallinen(at)riveria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503100745

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja rakentaa uuden konseptin pilotointiin tarvittava opiskeluympäristö harjoittelukenttineen ja ajoharjoitteluratoineen Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon yhteyteen. Ammattiopiston puunkorjuun harjoitustyömaalla autenttisella metsäkoneella tapahtuvaan opiskelijakuljettajien työskentelyn seurantaan ja analysointia varten kehitetään ja rakennetaan ns. valvonta- ja johtoauto. Kuljettajan toiminnan seurantaan ja analysointiin, niin kenttäsimulaattoreilla, ajoharjoitteluradalla kuin puunkorjuutyömaalla, kehitetään valvonta- ja työn analysointiohjelmisto.

Hankkeessa kehitettyjä koulutusympäristöjä pilotoidaan ja testataan niin ammatillisessa koulutuksessa olevien kuljettajaopiskelijoiden kuin ammatissa jo toimivien kuljettajien jatkokoulutuksessa.

Tällä hetkellä metsäkoneen kuljettajakoulutuksen alkuopetuksessa keskitytään metsäkoneen hallintalaitteiden ja puutavarakuormaimen käyttöön ennen siirtymistä käytännönharjoitteluun puunkorjuutyömaalle. Hallintalaitteiden ja puutavarakuormaimen hallinnan opettelu tapahtuu virtuaalisilla metsäkonesimulaattoreilla sekä oikeilla metsäkoneilla koulun välittömässä läheisyydessä. Virtuaalisissa simulaattoreissa on sisäänrakennettuna valvontaohjelmisto, jolla opiskelijoiden motorisia taitoja ja puutavarakuormaimen hallintaa kyetään monitoroimaan. Oppilaitoksen kentällä tapahtuvassa harjoittelussa olevissa oikeissa metsäkoneissa ei ole vastaavia ominaisuuksia, jolloin opiskelijoiden suorituksia ei pystytä riittävällä tasolla valvomaan tai ohjaamaan oikeanlaiseen työskentelytapaan. Tästä johtuen opiskelijat eivät omaa riittävää tietoa ja taitoa metsäkoneen käsittelyssä siirtyessään puunkorjuutyömaalla tapahtuvaan työmaaharjoitteluun.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet:
1.
Suunnitellaan ja rakennetaan ammattiopisto Valtimon rakennusten läheisyyteen opiskeluympäristöt, joissa on kuormatraktori- ja puutavara-autokenttäsimulaattorit ja maastoajoharjoitteluradat
- rakennetaan ja varustetaan harjoituskenttä, jossa on 3 (2 kuormatraktoria ja yksi puutavara-auto) oikealla hydrauliikkakuormaimella ja puutavarakuormatilalla varustettua kiinteäalustaista kenttäsimulaattoria kuormausharjoittelua varten
- suunnitellaan ja toteutetaan maastoajoharjoittelurata metsäkoneille (myös harvesteria mahdollisuus käyttää radalla), jossa voidaan simuloida metsässä olevia maasto-olosuhteita ja niistä johtuvia työvaikeustekijöitä. Maastoajoharjoitteluradalle luodaan erilaisia oppimistehtäviä (skenaarioita oikeasta työskentelyolosuhteista).
- kehitetään ja toteutetaan harjoituskentällä ja maastoajoharjoitteluradalla tapahtuvan koulutuksen seurantaan ja ohjaukseen valvontakeskus harjoittelukentän välittömään läheisyyteen
2.
Suunnitellaan ja rakennetaan puunkorjuutyömaalla tapahtuvan harjoittelun valvonta- ja johtoauto varusteineen
3.
Kehitetään valvonta- ja analysointiohjelmisto opiskelijoiden työskentelyn analysointiin ja kehittämiseen niin harjoituskentällä, maastoajoharjoitteluradalla kuin puunkorjuutyömaan johtoautossakin.

Hankkeen tulokset:
- Opetusmenetelmien ja opiskeluympäristön kehittyessä kuljettajakoulutuksen opetus tehostuu ja opiskelijat valmistuvat harjaantuneimpina työmarkkinoille.
- Koulutusosaamisen ympärille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. ICT ja palveluyrityksille.
- Korjuuyritysten kilpailukyky paranee osaavien kuljettajien myötä.
- Korjuuyrittäjien tietoisuus yrityksen kilpailukyvystä ja kilpailutekijöistä paranee.

Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö -hankkeen suunnittelun aikana Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon edustajat ovat olleet yhteydessä mm. Kesla Oyj:n edustajiin markkinointijohtaja Mika Tahvanaiseen ja tuotekehityspäällikkö Kari Kokkoon. Keslan edustajat suhtautuivat hankkeeseen myönteisesti ja tekivät alustavia hintalaskelmia esitetyn kaltaisista simulaattoreista.
Keskusteluissa korostui suunnitellun tapaisen koulutus- ja opetuksen kehittämisympäristön mahdollisuuden palvella sekä yritysten että tutkimuslaitosten koulutus– ja tutkimustarpeissa. Lisäksi hankeidean pohjalta on käyty neuvotteluja Koneosapalvelun, John Deeren ja Sampo-Rosenlevin kanssa.
Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavien ohjelmistojen ja anturointien selvitystä ei ole tehty. Ko. asiassa on tukeuduttu hankehakemuksen yhteydessä kertyneeseen tietoon anturoinnin mahdollisuuksista.
Opiskelijahallinnan ja ohjauksen työkalu automatisoituun metsäkoneopetusympäristöön kehittyy käytön yhdessä tai kehitettävien ohjelmistojen yhdistelmänä. Ohjelmistojen hinta-arviot perustuvat muun toiminnan yhteydessä syntyneeseen arvioon ohjelmistopalvelujen tuotantokustannuksista.

Toteutuessaan hanke edesauttaa Pielisen-Karjalan maineen kasvamista kansainvälisesti tunnustettuna biotalouden logistiikan osaajana. Valtimolle muodostuvan tietotaidon myötä syntyy uusia mahdollisuuksia kehittää ja automatisoida puun korjuuteknologiaa. Puun saatavuus ja raaka-aineen toimituskyky teollisuudelle paranee. Metsien hyötykäyttö ja hoidon taso kehittyy sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Puunkorjuu tapahtuu taloudellisemmin ja energiatehokkaammin.

Hankkeeseen liittyy olennaisesti yhtä aikaa valmisteltu ESR–rahoitteinen kehittämishanke. Hankekokonaisuus on suunniteltu niin, että EAKR hankkeen turvin suunnitellaan ja rakennetaan ammattiopistolle uuden tyyppinen opiskeluympäristö, jossa korostuu alkuopetus ja opiskelijan harjaannuttaminen hyvin valvotussa ja turvallisessa ympäristössä kustannustehokkaasti. ESR-kehittämishankkeen turvin toteutettaisiin erityisesti uusien liiketoimintojen ja koulutusten sekä palvelujen tuotteistaminen ja pilotointi, jotka syntyisivät uuden opiskeluympäristön myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Metsäkoneenkuljettajan ammattia opiskelevat opiskelijat.
Metsäkoneenkuljettajan ammattia kouluttavat opettajat.
Puunkorjuu- ja kuljetusalan yritysten yrittäjät ja kuljettajat.
Osaamista omissa palveluissaan hyödyntävät ohjelmisto- ja konsultointialan yritykset.
Kansainväliset koulutusorganisaatiot.
Metsäkonevalmistajat ja niiden tuotekehitys- ja koulutusorganisaatiot.
Kansalliset- ja kansainväliset tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Rakennus ja maanrakennuspuolen urakoitsijat
Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.
Logistiikka-alan yritykset
Rakennus-, talotekniikka- ja kiinteistöhuoltoalan yritykset.
Pohjois-Karjalan alueen palvelualan yritykset.
Pielisen Karjalan kunnat ja kuntalaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 522 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 522 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 747 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 747 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Valtimo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa edistetään automaation kehitystä jolloin työ muuttuu jatkossa fyysisesti helpommaksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa edistetään automaation kehitystä jolloin työ muuttuu jatkossa fyysisesti helpommaksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kuljettajien oppimisympäristön kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 8
Puun käyttö tehostuu, luonnonvarojen käyttö korjuutyössä vähenee. Metsänhoidon laatu paranee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Metsänhoidon perusteet nousevat koulutuksessa etusijalle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 9 8
Metsänhoito paranee. Luonnonvarojen käyttö korjuutyössä vähenee.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 8
Kuljettajien ammattitaidon lisääntyessä luonnon rasitus pienenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 9 8
Metsänhoidon laadun parantuessa luonnon monimuotoisuus on helpompi säilyttää myös Natura alueiden ulkopuolella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Kuljettajien ammattitaidon lisääntyessä luonnon rasitus (raaka-aineet, saastuminen) pienenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 8
Puun käyttö tehostuu.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Syntyy uusia puun korjuuta tehostavia liiketoimintamahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ohjelmisto ja palveluliiketoimintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 9 8
Kouluttajien liikkumisen tarve pienenee koulutuksen aikana.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Alueellisesti syntyy uusia työmahdollisuuksia. Hanke edistää kuljettajien työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Koulutuksen ja sen palvelujen myynnin ympärille syntyy uusia sukupuolesta riippumattomia työmahdollisuuksia. Metsä-ala on tänä päivänä hyvin miespuolinen ala, joten kaikki uudet mahdollisuudet ovat alalle eduksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Edistää maaseutuammattien ja haja-asutusalueiden yritysten kehittymistä ja luo uusia työmahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 9 8
Kuljettajien metsänhoidon osaaminen ja laatu paranee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja kehittää Riveria Valtimon koulutusyksikölle, metsätraktorikäytön simulaatioharjoitusalue ”metsätraktorin käytönopetus- ja opiskeluympäristö”.

Rakentamisella aikaan saatiin uusi harjoittelukenttä kahdelle metsätraktorisimulaattorille ja yhdelle puuautosimulaattorille, sekä opetuksen tarpeita varten Valvomo-rakennus.

Valvomo on paikka, jossa voidaan valvoa kentällä tapahtuvien harjoituksen turvallisuutta ja suoritettavien harjoitusten laatua. Simulaattoreilla tehtävät harjoitukset suunnitellaan, alustetaan ja informoidaan Valvomossa. Harjoituksiin valmistaudutaan myös valvomossa, jonka jälkeen tehdään tarvittavat tehtävän vaatimat alustustoimet kentällä. Tämän jälkeen harjoitukset suoritetaan ja taltioidaan videolle, sekä niihin voidaan liittää simulaattorista saatava raportti. Tämän jälkeen valvomon alakerrassa harjoituksesta koostetaan yhteenveto, jonka perusteella opiskelija pohtii ja arvioi omaa suoritustaan ja osaamisen kehittymistään itse ja/tai saa siihen opettajalta palautetta. Palautetta varten kerättävällä aineistolla ja raportilla pyritään ikään kuin automatisoimaan opettajan välittömän läsnäolon tarve. Lopuksi opiskelija ja opettaja tekevät yhdessä suunnitelman osaamisen kehittämiseksi seuraavissa harjoituksissa, jotka voidaan suorittaa virtuaali- ja/tai kenttäsimulaattorilla.

Kun taitotaso on saavutettu riittävän hyväksi, voidaan siirtyä maasto-opetukseen harjoitustyömaalle. Harjoitustyömaalla voidaan harjoittelua seurata ja tukea ”Ohjuri”-sovelluksella johtoautosta käsin. Ohjuri-sovelluksen käyttöä jatketaan myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.