Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72067

Hankkeen nimi: Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: PL 214

Puhelinnumero: 03 82818

Postinumero: 15101

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LISKI MINNA KAARINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.liski(at)lamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447081758

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta ja tavoite

Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä. Kiertotalouden mahdollisuudet on tunnistettu niin EU:n kiertotalouspaketissa, kansallisesti hallitusohjelmassa kuin Päijät-Hämeessäkin.

Kiertoliike-projektissa luotavan Päijät-Hämeen kiertotalousmallin ja kiertotalouteen siirtymisen road mapin päätavoitteena on edistää kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa maakunnan kehittämisen lähtökohdista. Tavoitteena on tukea alueen yritysten nykyisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden muutosta kiertotalouden suuntaan, edistää uuden liiketoiminnan syntymistä ja etsiä uusia käytännön ratkaisuja. Projektin tavoitteena on lisäksi vahvistaa kiertotalouteen liittyvää osaamista alueella ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Yksi tavoite on toiminnan kansainvälistäminen.

Toimenpiteet

Projektin toimenpiteinä luodaan Päijät-Hämeen kiertotalousmalli, mikä sisältää tiedon alueen materiaalivirroista, toimijaverkostoista sekä kiertotalouden kehitystarpeista eri osa-alueilla. Kiertotalousmalli visualisoidaan hyödyntäen informaatiomuotoilua. Kiertotalousmalli sisältää biologiset ja tekniset materiaalivirrat sekä kuluttajalähtöisen kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuudet. Kiertotalousmallin perusteella laaditaan road map kohti kiertotaloutta yhdessä alueen sidosryhmien kanssa. Tunnistetuista liiketoimintamahdollisuuksista valitaan vähintään viisi työstettäväksi liiketoimintamalleiksi.

Projektin pilotti- ja demonstraatioympäristöihin liittyvässä osassa kartoitetaan alueella olemassa oleva kiertotalousosaaminen ja resurssit sekä selvitetään tarve yhteisille demonstraatioympäristöille ja investoinneille. Projektissa pilotoitava fyysinen ja digitaalinen kierrätysmateriaalikirjasto tuo suunnittelu- ja muotoiluosaajille tietoa uusista materiaaleista ja niiden ominaisuuksista innovaatio- ja tuotekehitysprosesseihin.

Käyttäjälähtöisen liiketoiminnan potentiaalia selvitetään mm. käyttäjäkartoituksilla. Lisäksi tehdään nopeaa kokeilevaa testausta ja valmistetaan uudelleen muokattuja protoja. Projektin kokeilevan kehittämisen kohteena on uuden kierrätysliiketoimintaan keskittyvän palveluyksikön testaaminen ja mallintaminen. Projektissa tehtävä massalaitoksen toteutussuunnitelma mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntyä.

Tulokset

Projektin tuloksina saadaan visuaalinen kiertotalousmalli, road map kiertotalouteen siirtymiseksi, arviot alueen kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista sekä liiketoimintamallit valituille kiertotalouden ratkaisuille. Muita tuloksia ovat toteutusmalli yhteisille demonstraatioympäristöille, fyysinen ja digitaalinen kierrätysmateriaalikirjasto, muotoiluprojektien protot, monistettava palvelu- ja liiketoimintakuvaus täyden palvelun kierrätyskeskuksesta sekä toteutussuunnitelma massalaitokselle. Tuloksena saadaan myös tietoa kiertotalouden uusista ratkaisuista kuten jakamistaloudesta tai prosesseista uudenlaisten lannoitetuotteiden kehittämiseksi. Projektin tuloksia ovat lisäksi kansainväliset rahoitushakemukset toiminnan skaalaamiseksi.

Toteuttajat

Projektia koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Lahden seudun kehitys LADEC Oy, Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikkö, Muovipoli Oy ja Lahden Työn Paikka Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääkohderyhmä ovat Päijät-Hämeen pk-yritykset toimialasta riippumatta ja projektin aikana mahdollisesti aloittavat uudet yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat alueen kunnat ja asukkaat, joiden kuluttajakäyttäytymisellä on suuri merkitys kiertotalouteen siirtymisessä, sekä partneriorganisaatioiden henkilökunta, opiskelijat ja muut sidosryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 696 811

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 684 743

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 961 468

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 944 815

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on arvioitu Suvauskoneen avulla. Arvioinnin mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti vaikka pääkohderyhmänä olevien Pk-yritysten toimialat ovat perinteisesti miesvaltaisia. Kiertotalouden ratkaisut ja palvelut hyödyntävät sekä naisia että miehitä tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen puitteissa syntyvän materiaalin ja tehtävien pilottien suhteen sukupuolinäkökulma ei ole keskeisessä roolissa, mutta naisten ja miesten erilainen lähestymistapa kiertotalouden ratkaisuja ja resurssitehokkuutta kohtaan voidaan ottaa huomioon. Perinteisesti ajateltuna miehet ovat kiinnostuneita teknisistä ratkaisuista, kun taas naiset ovat valmiimpia muuttamaan omaa käyttäytymistään ja kulutustottumuksiaan. Tähän kiinnitetään huomiota etenkin käyttäjälähtöisen liiketoiminnan osuudessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan edistäminen, mikä hyödyttää molempia sukupuolia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Hankkeessa luotava kiertotalousmalli ja road map tukevat luonnonvarojen kestävää käyttö keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Pilotit ja demot tukevat tätä omalta osaltaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Kiertotalous ja resurssien tehokas käyttö ovat keskeinen osa ilmastonmuutoksen hillintää sekä sen aiheuttamiin muutoksiin vastaamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Biologisten kiertojen tehostaminen voi välillisesti vaikuttaa monimuotoisuuteen esim. ravinnekierron kautta. Myös resurssitehokkuus voi vähentää painetta monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Alueen biologisten virtojen tunteminen on keskeistä, jos halutaan luoda ravinteiden kiertotaloutta. Sulkemalla kiertoja voidaan estää ravinteiden päätyminen ympäristöön, vesistöihin ja Itämereen. Kasvihuonekaasujen vähentämisessä resurssitehokkuudella ja kiertotaloudella on tärkeä rooli.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toiminta ei kohdistu Natura 2000-alueille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 7
Hanke edistää Päijät-Hämeen alueen teollisten symbioosien syntymistä ja toimintaa, mikä tehostaa materiaalien kiertoa. Kiertotalouteen liittyvät palvelut voivat vähentää syntyvän jätteen määrää sekä lisätä tuotteiden kiertoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
Biologisten virtojen selvitykseen kuuluvat energianäkökohdat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Projektissa tehtävän kiertotalouden road mapin vaikutus kasvaa ajan myötä sen toteutuksen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Projektissa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia käyttäjälähtöisiä kiertotalouden palveluita, missä digitaalisuus on keskeistä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Logistiikka on keskeinen tekijä yritysten välisten materiaalivirtojen hyödyntämisessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Kiertotalouden taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt ovat merkittävät, joten kiertotalouteen siirtyminen voi lisätä hyvinvointia mm. uusien työpaikkojen ja palveluiden kautta.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Kiertotaloudessa yhdistyvät tekniikka sekä pehmeämmät arvot ja uudet palvelut, mikä voi lisätä tasa-arvoa. Asian pohtiminen hankkeen aikana voi myös lisätä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Käyttäjälähtöisen liiketoimintapotentiaalin arvioinneissa huomioidaan eri käyttäjäryhmät ja niiden tarpeet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Toiminta ei kohdistu kulttuuriympäristöihin.
Ympäristöosaaminen 8 10
Kiertotalousmalli, road map sekä toteutettavat pilotit, kuten kierrätysmateriaalikirjasto ja oppimisympäristöjen kehittäminen lisäävät merkittävästi ympäristöosaamista alueella

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kiertoliike-hankkeen päätavoitteena oli tukea liiketoiminnan kehittymistä kiertotalouden suuntaan Päijät-Hämeessä sekä uuden liiketoiminnan syntyä. Tämän tueksi hankkeessa tehtiin mm. alueellisia materiaalivirtaselvityksiä sekä koottiin Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta yhdessä alueen sidosryhmien kanssa. Muina hankkeen päätoimenpiteinä selvitettiin kiertotalouden mahdollisuuksia yritysten kanssa sekä laadittiin kiertotalouden liiketoimintamalleja. Liiketoimintamallit liittyvät mm. ravinnekiertoihin, biotalouteen, kierrätysliiketoimintaan, digitaalisuuden mahdollisuuksiin sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Kiertoliike-hankkeessa toteutettiin myös käytännön kokeiluja. Näitä olivat mm. Täyden palvelun kierrätyskeskus –liiketoiminnan kokeilut, kierrätysmateriaalikirjaston kokoaminen sekä korjauspalveluiden ja muovinkeräyksen pilotit. Kierrätysmateriaalikirjasto sisältää digitaalisen tietokannan sekä fyysisen kirjaston, johon pääsee tutustumaan LAMKin kampuksella. Hankkeen keskeisimmät tulokset on koottu loppujulkaisuun, joka on saatavilla osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-291-8