Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72068

Hankkeen nimi: Premiumia ja luksusta - Arvot ja ansainnat lifestyle-toimialalla

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2029188-8

Jakeluosoite: Ratapihantie 13

Puhelinnumero: 09229611

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.haaga-helia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sipilä Anu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.sipila(at)haaga-helia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404887402

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaisia pk-yrityksiä kannustetaan erottautumaan palveluillaan ja tuotteillaan, jotta ne saavuttaisivat niillä kilpailuetua. Monet ministeriöt, Finpro/Visit Finland, Sitra, Tekes ja maakunnat ottavat tähän kantaa strategioissaan ja alueellisissa kehittämissuunnitelmissaan. Pk-yritysten halutaan nostavan palvelu- ja innovaatioastettaan erikoistumalla. Tämä tapahtuu räätälöimällä tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeisiin esim. muotoilun, luovuuden ja uniikkiuden kautta. Tätä kautta avautuu mahdollisuus saavuttaa uusia markkinoita ja asiakassegmenttejä, ja siten kasvattaa pk-yritysten liiketoimintaa. Lifestyle-toimialaan kuuluu mm. matkailu-, ravintola-, elintarvike-, musiikki-, media- ja tapahtuma-, muoti-, käsityö-, design-, ym. luovan alan pk-yrityksiä. Lifestyleyritys eroaa muista vastaavista toimijoista korkealaatuisilla huippupalveluillaan ja -tuotteillaan, joilla on korkea hinta, innovaatio- ja jalostusaste sekä ekologinen arvo.

Hankkeen päätavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen tunnistamalla aloittelevien yritysten ja olemassa olevien pk-yritysten uudistumistarpeet ja kasvupotentiaali lifestyle-toimialalla. Projekti auttaa valittuja pk-yrityksiä kehittymään kilpailukykyisiksi toimijoiksi lifestyle-toimialalla analysoimalla ja kehittämällä niiden liiketoimintaa, palvelujen ja tuotteiden korkealaatuisuutta ja kestävyyttä eri testiympäristöissä, sekä liiketoimintamalleja ja konsepteja palvelumuotoilun ja ekologisuuden näkökulmista. Hankkeessa kartoitetaan luksustuotteiden ja -palvelujen kysyntää ja tarjontaa sekä selvitetään valittujen yritysten mahdollisuuksia nousta kansainväliseen huippuluokkaan lifestyle-toimialalla. Hankkeen erityistavoitteena on (1) lisätä lifestyle-toimialan liiketoimintaosaamista, (2) luoda ympäristöystävällinen palvelujen kehittämismalli luksustoimialalle, (3) kehittää pk-yritysten partneruuksia ja verkottumista sekä (4) kuvata ekoluksuspalvelujen ja -tuotteiden jakelukanavia.

Projekti toteutetaan nelivaiheisena kahden vuoden aikana (2016 - 2018). Hankkeessa käytetään markkina-analyyseja, työpajoja, co-creation- ja palvelumuotoilumenetelmiä Uudenmaan lifestyle-toimialayritysten liiketoiminnan tehostamiseksi. Pyrimme parantamaan valittujen yritysten luksuspalveluja ja tuotteita sekä arvoa. Kartoitamme luksuspalveluiden ja -tuotteiden kysyntää sekä ekoluksusta (palvelut, tuotteet, konseptit). Projektissa toteutetaan kehittämisohjelma, johon otetaan mukaan 15 uusmaalaista lifestyle-toimialan yritystä, joiden luksustuotteita ja -palveluja kehitetään premium-tasolle, ja joita testataan autenttisissa ympäristöissä liiketoiminnan edistämiseksi. Hankkeen tavoitteet saavutetaan konkreettisilla toimenpiteillä.

Projektin toiminnan tuloksena syntyy:
1. Markkina- ja kuluttajatutkimuksia 4 kpl (Aasia, Eurooppa, Venäjä, Suomi)
2. Testattuja palveluja ja tuotteita 15 kpl
3. Liiketoiminta- ja jakelukanava-analyyseja 15 kpl
4. Liiketoiminta- ja luksusosaamisen lisääntyminen osallistuvissa pk-yrityksissä
5. Julkaisu: Perfect destination (e-kirja)
6. Julkaisu: Käsikirja aloitteleville ja pk-yrityksille lifestyle-toimialalla
7. Lifestyle-toimialan pk-yrityksen toimintamalli ja yhteistyöverkosto

Hankkeessa otetaan huomioon horisontaaliset periaatteet. Hankkeen luksuspalvelujen ja -tuotteiden kehittämisen ytimessä ovat eettisyys ja ekologisuus. Pk-yritysten luksustuotteiden ja -palvelujen kehittämisessä korostetaan kotimaisia ja paikallisia raaka-aineita sekä ekotehokkaita tuotanto- ja jalostusprosesseja.

Hanke keskittyy alueen lifestyle-toimialan pk-yrityksiin ja niiden kasvun tukemiseen mm. liiketoiminta- ja luksusosaamisen lisääntymisen avulla. Työpajat järjestetään moniaistisissa hyvinvointi- ja elämyskohteissa, joihin on helppo liikkua julkisen liikenteen turvin. Valitutt kohteet lisäävät tutkitusti valittujen yrittäjien innovatiivisuutta, sitoutumista ja hyvinvointia. Toisaalta ylelliset tuotteet ja -palvelut rikastuttavat omalta osaltaan kulttuuriympäristöä, erityisesti kun kehitetään luksustason elämyspalveluita. Hankkeen osallistujia valittaessa otetaan huomioon monipuolinen sosio-demografinen edustus. Luksustuotteita ja -palveluja kehittäessä otetaan huomioon tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet sekä erilaiset kohderyhmät. Myös normaalisti lifestyle-toimialan ulkopuolelle jäävillä yrittäjillä on paremmat mahdollisuudet osallistua, kun heidät luokitellaan kertaluonteisiin potentiaalisiin asiakkaisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kehittämisohjelmaan osallistuvat Uudellamaalla toimivat startupit ja pk- yritykset, joilla on tarve uudistua ja potentiaalia kasvaa lifestyle-toimialalla.

Valitut yritykset toimivat tällöin esim. matkailu-, ravintola-, elintarvike-, muoti-, käsityö-, design-, musiikki-, media- ja tapahtuma-alalla. Niillä on tarjota huippupalveluja ja tuotteita sekä halu kehittää palveluitaan ja tuotteitaan ekoluksuksen näkökulmista. Niiden potentiaalisia asiakkaita voivat olla globaalit tai merkittävät kotimaiset jakelukanavat ja lifestyle-brändit, jotka tarvitsevat valikoimiinsa ja alihankintaansa korkeatasoisia startupeja ja pk- yrityksiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat pk-yritysten kumppanit, joiden toimintamallit voivat muuttua osallistuvien yritysten kehittymisen myötä. Hankkeen tuloksista hyötyvät myös suomalaiset yrittäjät ja ne pk- ja startup-yritykset, jotka eivät ole osanneet myydä palvelujaan aikaisemmin kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa kehitetään jo olemassa olevia luksuspalveluja ja -tuotteita ja siten myös luksusalan kuluttajat sekä hyvinvointi-, elämys- ja palvelualat hyötyvät kehityksestä. Lisäksi muuta välillistä kohderyhmää on korkeakoulun muut toimijat, joiden liiketoiminta-, kansainvälisyys- ja ympäristöinnovaatioaste kehittyvät osaamisen lisääntymisen seurauksena.

Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkostoa (matkailukeskukset, matkailu-, majoitus- ja ravitsemisyritykset, matkailun alueorganisaatiot, MaRa, TEM, Finpro/Visit Finland), jotka hyötyvät hankkeen tuloksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 186

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 123 186

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 175 980

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 175 980

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankevalmistelussa on arvioitu toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta arvioimalla sukupuolten välistä tasa-arvoa luksustoimialalla. Toimialasta (luksus, premium, elämäntyyli, elintapa) on vähän tutkimustietoa saatavana, eikä juurikaan mm. Minna.fi -portaalissa, THL:n muilla sivuilla, eikä Tilastokeskuksen sivuilla. Hakemuksen valmistelijat arvioivat, että monet luksustoimialalla toimivat pienet design-yrittäjät ovat naispuolisia, koska käsityöala on naispainotteinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehittämisohjelma kohdistuu ensisijaisesti yrityksiin ja niiden tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Hankkeen toiminnassa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma pohtimalla mies- ja naiskuluttajia analyyseja ja markkinasuunnitelma tehdessä. Kummallakin sukupuolella on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yritysten tuote- ja palvelukehittämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei liity sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 2
Hankkeessa pyritään kehittämään pk-yritysten luksustuotteiden ja palvelujen jalostusketjua ja jakelukanavaa, ja löytämään optimiratkaisu niin, että niitä voidaan tarjota lähialueen luksuskuluttajille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 7
Eettisyys ja ekologisuus ovat trendiarvoja luksustuotteissa ja -palveluissa, ja niillä yritys voi erottautua toisista. Nämä nostetaan esille kehittämisohjelmassa. Esim. elämyspalvelut ovat yleensä immateriaalisia. Lisäksi hankkeen toiminta kohdistetaan vähähiiliseen palvelutuotantoon.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Kehittämisohjelmassa huomioidaan yritysten tuottamat ekoluksuspalvelut ja -tuotteet Suomen luonnon näkölulmasta, jolloin on tärkeää korostaa luonnon kestätyyvvä ja tukea sen monimuotoisuutta. Puhutaankin ekologista palvelumuotoilua (eco service design). Yritysten ympäristöosaaminen kasvaa kehittämisohjelman myötä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti kohteissa, joihin pääsee julkisilla kulkuvälineillä. Pk-yritysten luksustuotteiden ja -palvelujen jalostusprosessia ja jakelukanavia kehitetään ekologisuutta korostaen (ekoluksus).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu suoraan Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 8
Yritysten luksustuote- ja palvelukehityksessä korostetaan kierrätysmateriaalien käyttöä tähdäten siihen, että osallistujayritykset pystyisivät lopulta täysin suljettuun kiertoon omien ekoluksustuotteiden ja -palvelujensa osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Kehittämisohjelmassa otetaan huomioon uusiutuvien energialähteiden käyttö osana ekologista palvelu- ja tuotekehittämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Hanke keskittyy alueen startup- ja pk-yrityksiin ja niiden kasvun tukemiseen. Niiden liiketoiminta- ja ympäristöosaaminen kasvaa mahdollistaen siten niiden kasvun ja toimimisen kansainvälisillä markkinoilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeessa kehitetään ekologisia premium-tuotteita ja palveluja immateriaalisista lähtökohdista. Esim. luksustason elämyspalvelut ovat aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Kehittämisohjelman työpajat järjestetään tiloissa, joihin on helppo liikkua julkisen liikenteen turvin. Tuote- ja palvelukehityksessä keskitytään ekologiseen jalostusprosessiin ja jakeluketjuun, jolloin välimatkat olisivat mahdollisimman lyhyitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 2
Hyvinvointi- ja elämyspalvelut ovat keskeinen osa lifestyle-toimialaa ja lisäävät tutkitusti kuluttajien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Hankkeen osallistujia valittaessa otetaan huomioon tasa-arvoinen sosio-demografinen edustus. Luksustuotteita ja -palveluja kehittäessä otetaan huomioon demokraattiset osallistumismahdollisuudet. Lisäksi normaalisti lifestyle-toimialan ulkopuolelle jäävillä kuluttajilla on paremmat mahdollisuudet osallistua, kun heidät luokitellaan kertaluonteisiin potentiaalisiin asiakkaisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 4
Hankkeen verkostolla on matala kynnys vaikuttaa yhteisöllisesti. Ekoluksustuote- ja palvelukehityksessä otetaan huomioon erilaiset kohderyhmät ja niiden tarpeet.
Kulttuuriympäristö 4 8
Ylelliset tuotteet ja -palvelut rikastuttavat omalta osaltaan kulttuuriympäristöä, erityisesti kun kehitetään paikallisia ekologisia luksustason hyvinvointi- ja elämyspalveluita.
Ympäristöosaaminen 4 4
Pk-yrityksiin kohdistuvassa kehittämisohjelmassa nostetaan esiin säännöllisesti ekoluksukseen ja kestävään kehitykseen liittyviä teemoja. Teemoihin kuuluu esim. ympäristöystävälliset tavat markkinoida, jalostaa, kehittää ja kuljettaa luksustuotteita- ja palveluita. Tämä osaaminen välittyy myös osaksi Haaga-Heliasta työelämään siirtyvien opiskelijoiden osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Premiumia ja Luksusta – Arvot ja ansainta lifestyle-toimialalla –hanke toteutettiin ajalla 1.9.2016-31.8.2018. Hankkeeseen osallistui 15 uusmaalaista lifestyletoimialan yritystä sekä kaksi startup-yritystä. Hankkeen taustalla oli pk-yrityksissä tunnistettu luksusmarkkinoihin liittyvä osaamisen vaje. Taustaselvitysten mukaan yritykset eivät tunnistaneet luksuspalveluitaan, niillä oli osaamiseen, tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvää osaamisvajetta eivätkä ne tunteneet riittävästi lifestyletoimialan markkinoita ja liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena oli:
-lisätä lifestyletoimialan liiketoiminta- ja luksusosaamista
-luoda ympäristöystävällinen palvelujen kehittämismalli luksustoimialalle
-kehittää pk-yritysten partneruuksia ja verkottumista ja
-kuvata ekoluksuspalvelujen ja -tuotteiden jakelukanavia

Hanke saavutti keskeiset tavoitteensa onnistuneesti. Hankkeessa toteutettiin yritysten kehittämisohjelma, jonka puitteissa vahvistettiin osallistuvien yritysten kilpailukykyä lifestyle-toimialalla. Samalla kartoitettiin ja koottiin luksusliiketoiminnan kehittämistä tukevaa tietoa ja verkostoa yrityksille ja koko toimialalle. Yrityksille suunnatun kehittämisohjelman sekä uutta tietoa tuottavien julkaisujen ja raporttien tuella hankkeessa lisättiin yritysten lifestyletoimialan liiketoiminta- ja luksusosaamista, tunnistettiin ja kuvattiin ekoluksustuotteiden ja -palvelujen jakelukanavia osana liiketoiminnan kehittämistä ja vahvistettiin yritysten verkostoja ja kumppanuuksia toimialalla. Ympäristöystävällinen palvelujen kehittämismalli rakentui osallistuville yritykselle liiketoimintamallin muodossa ja se on kuvattu ja vapaasti hyödynnettävissä hankkeen loppujulkaisussa.

Konkreettisena tuloksena syntyi
-4 kuluttaja- ja markkinatutkimusta miniraporttien muodossa
-testattuja uusia palveluja tuotteita osallistuvissa yrityksissä
-liiketoiminta- ja jakelukanava-analyysejä yrityksille osana kehittämisohjelmaa
-julkaisut Perfect Destination (2017) ja The ART of New Luxury-Uuden suomalaisen premiumin ja luksuksen maalausopas (2018) yrittäjien ja kehittäjien käyttöön
-lifestyle-toimialan pk-yrityksen liiketoimintamalli kuvattuna loppujulkaisussa sekä
-lisääntynyttä liiketoiminta- ja luksusosaamista osallistuneissa yrityksissä.

Lisäksi yritykset kasvattivat hankkeen aikana yhteistyöverkostoaan, oppivat toisiltaan ja löysivät uusia yhteistyömahdollisuuksia toistensa kanssa.

Hankkeen tulokset hyödyttävät yrityksiä ja koko toimialaa myös tulevaisuudessa. Haaga-Heliassa voi jatkossa perehtyä luksuspalvelujen kehittämiseen erilaisten opintojen puitteissa ja yrityksille voidaan räätälöidä teemaan liittyen erilaisia valmennuskokonaisuuksia. Valtakunnalliselle matkailu- ja lifestyletoimialan kehittäjätaholle Visit Finlandille on tuotettu hankkeen opeilla, kokemuksilla ja tuloksien avulla Suomalaisen luksusmatkailun opas, joka julkaistaan vuodenvaihteessa 2018-2019.