Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72071

Hankkeen nimi: Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen toiminnallisuuden kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kalajoen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0185924-7

Jakeluosoite: Kalajoentie 5

Puhelinnumero: 08-46911

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SIRVIÖ MATTI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.sirvio(at)kalajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-385108

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen toiminnallinen kehittäminen-hankkeen tavoitteena on PK-yritysten toimintaympäristön kehittäminen, uusien toimintojen sijoittumisen mahdollistaminen ja PK-yritysten kilpailukyvyn ja kansainvälistymisedellytysten parantaminen Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin vaikutusalueella, jota kutsutaan Hilmantorin alueeksi. Hankkeessa suunnitellaan matkailukeskuksen yrityspuiston toiminnallisuutta sen ydinalueella, nk. Hilmantorin alueella, sekä sen lähivaikutusalueella uusien yritysideoiden mahdollistamiseksi ja toteutetaan yritystoimintaa palveleva tapahtumatori ( Hilmantori), torikojualue sekä tarpeelliset liikennejärjestelyt ja paikoitustilat.

Hankkeen tuloksena matkailukeskuksen PK-yritysten toimintaympäristö parantuu ja saavuttaa kansainväliselle matkailukeskukselle asetetut vaatimukset ja samalla PK-yritysten toimintaympäristö kohentuu, alueen vetovoimaisuus kohtaamis- ja viihtymispaikkana kasvaa, saavutettavuus ja logistiset yhteydet yrityksiin kohentuvat sekä noin 50 PK-yrityksen mahdollisuudet investoida ja kehittää omaa toimintaansa mahdollistuu, mikä antaa kasvusysäyksen matkailukeskuksen työllistävyyteen sekä matkailutuloon. PK-yritysten kilpailukyky ja saavutettavuus paranee ja heidän asiakkaidensa sekä muiden käyttäjien turvallisuus ja viihtyisyys kohentuvat. Hankkeen tuloksena matkailukeskukseen syntyy uusia investointeja n. 46 Milj. euron arvosta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät muodostavat alueella toimivat Pk-yritykset ja heidän asiakkaansa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kuntalaiset, aluetta kehittävät ja ylläpitävät organisaatiot ja potentiaaliset tulevat yrittäjät, jotka hankkeen toteuduttua haluavat investoida alueelle sekä alueella liikkuvat asiakkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 616 554

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 616 551

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 055 178

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 055 167

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 11, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16.50, joihin työllistyvät naiset 11.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektin toimintaympäristö on matkailukeskuksen aluetta, jossa työskentelee sekä miehiä ja naisia ja sukupuolivähemmistöjen edustajia. Projektin toteuttajina projektin suunnitteluosiossa on sekä naisia (40 %) että miehiä (60 %). Suunnitteluosiossa otetaan huomioon tasa-arvoisesti kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet ja projektin investointiosiossa tasa-arvo toteutuu projektin toteuttajien valinnassa, jotka voivat olla yhtä hyvin miehiä ja naisia.Aiempien hankkeiden perusteella ollaan arvoitus että investointihankkeessa on mukana oletettavasti 7-10 % naisia ja miehiä 93-90 %.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikki toimenpiteet tehdään huomioiden eri sukupuolien fyysiset toimintaedellytykset ja tasa-arvokysymykset
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa edistetään sukupuolien tasa-arvoa parantamalla toimintaympäristön vetovoimaisuutta kohteessa, joita molemmat sukupuolet, ikäryhmät ka sukupuolivähemmistöt voivat tasa-arvoisesti käyttää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -2 1
Hankkeen kohdealue on osin luonnontilassa, osin rakennettua ja tie- ja paikoitusaluetta, joka ei ole luonnontilassa. Valmistuttuaan hanke kohdentaa toimintaympäristöä edistää kestävää käyttöä kun kulku ohjautuu kevyenliikenteen väylille ja torille eikä herkille dyyneille
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Vähentää eroosiota Dyyneistä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Rakentamisvaiheessa negatiivinen, palautuu kun hanke valmistuu, jolloin hanke kohdentaa toimintaympäristöä ja edistää alueen kestävää käyttöä kun kulku ohjautuu kevyenliikenteen väylille ja torille luonnon sijaan, jolloin monimuotoisuus voi kehittyä noilla alueilla. Suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen kohde on sekä luonnontilaista ja rakennettua, tie- ja paikoitusaluetta. Pintavedet johdetaan sadevesiviemäreiden kautta pois tarvittaessa. Valmistuttuaan tori ja väylät kannustavat kävelyyn ja pyöräilyyn mikä vähentää kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta, Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Projektin toteutuksessa syntyvät massat läjitetään ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen kanssa sovitulla tavalla ja kierrrätetään mahdollisuuksien mukaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Led-valaisimet kuluttavat vähemmän energiaa ja hankinta toimii esimerkkinä myös alueen yrityksille heidän tuleville investoinneilleen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Merkittävä positiivinen vaikutus alueen elinkeinoelämään ja niiden toimintaympäristöön. Hyödynnetään paikallisia vahvuuksia. Edistetään työpaikkojen syntymistä.Suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hyödynnetään paikallisia vahvuuksia
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Yritysten saavutettavuus kohenee merkittävästi. Liikkuminen on hankkeen päätyttyä on turvallista ja logistiikka sujuu häiriöittä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Korkeatasoinen toimintaympäristö parantaa pk-yritysten toimintaympäristöä, mahdollistaa investointeja ja siten hyvinvointia ja edistää liikenneturvallisuutta, viihtyvyyttä ja alueen käyttäjien hyvinvointi kohenee. Liikkuminen kävellen ja pyöräillen vähentää melua.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeessa edistetään sukupuolien tasa-arvoa parantamalla välillisesti työllistymismahdollisuuksia, sekä kevyen liikenteen tilaa kohteessa, joita molemmat sukupuolet, ikäryhmät voivat tasa-arvoisesti käyttää. Esteettömyys paranee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Viihtyvyys paranee ja kohentaa välillisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 10 10
Kulttuuriympäristön maisemarakenne huomioiden ennallistetaan kuluneita alueita korjaamalla ja erottamalla rakennettu ja luonnontilainen ympäristö selkeästi toisistaan, jolla voi olla myönteisiä sysäysvaikutuksia kulttuuriympäristön kohentumiseen projektin kohteen välittömässä läheisyydessä ja toisaalta luonnontilaiset alueet säilyvät paremmin ohjatun kulun ansiosta
Ympäristöosaaminen 5 5
Ympäristöosaaminen kohenee, samalla kun projektin kohdetta kunnostetaan, se vaikuttaa välillisesti myönteisenä paineena ja esimerkkinä alueen yrityksiin ja toimijoihin, jotka kunnostavat omaa toimintaympäristöään ja investoivat yritystoimintaansa (sysäysvaikutus)

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen toiminnallinen kehittäminen-hankkeen tavoitteena oli PK-yritysten toimintaympäristön kehittäminen, uusien toimintojen sijoittumisen mahdollistaminen ja PK-yritysten kilpailukyvyn ja kansainvälistymisedellytysten parantaminen Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin vaikutusalueella, jota kutsutaan Hilmantorin alueeksi. Hankkeessa toteutettiin matkailukeskuksen yrityspuiston toiminnallisuutta sen ydinalueella, nk. Hilmantorin alueella, sekä sen lähivaikutusalueella uusien yritysideoiden mahdollistamiseksi ja rakennettiin yritystoimintaa palveleva tapahtumatori ( Hilmantori), torikojualue sekä tarpeelliset liikennejärjestelyt ja paikoitustilat.

Hankkeen tuloksena matkailukeskuksen PK-yritysten toimintaympäristö parantui ja saavutti kansainväliselle matkailukeskukselle asetetut vaatimukset ja samalla PK-yritysten toimintaympäristö kohentui, alueen vetovoimaisuus kohtaamis- ja viihtymispaikkana kasvoi, saavutettavuus ja logistiset yhteydet yrityksiin kohentuivat sekä noin 50 PK-yrityksen mahdollisuudet investoida ja kehittää omaa toimintaansa tehtiin mahdolliseksi, mikä antaa kasvusysäyksen matkailukeskuksen työllistävyyteen sekä matkailutuloon. PK-yritysten kilpailukyky ja saavutettavuus parani ja asiakkaiden sekä muiden käyttäjien turvallisuus ja viihtyisyys kohentui.