Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72082

Hankkeen nimi: ICP-MS Innovatiivinen kiertotalous - laitehankinta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: PL 35

Puhelinnumero: 014 260 1211

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: Jyväskylän yliopisto

WWW-osoite: http://www.jyu.fi/kemia

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VÄISÄNEN ARI OLAVI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.o.vaisanen(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 805 3719

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittyä ICP-MS laitetekniikan erityisosaajaksi. Koska useimmat EU:n listaamista kriittisistä alkuaineista (PGM, REE, kulta, telluuri, indium, scandium ja rubidium) esiintyvät hyvin pieninä pitoisuuksina voimalaitostuhkassa ja jätevedessä, on ICP-MS:n käyttö niiden alkuaineiden analysoinnissa välttämätöntä.

Tässä hankkeessa uusi ICP-MS -laite validoidaan kriittisten metallien sekä hopea- ja titaanidioksidi- nanopartikkeleiden (Ag-NP ja TiO2-NP) hyvin pienten pitoisuuksien analysointiin. Uutta teknologiaa edustavan ICP-MS -laitteen mittaustapahtuma on niin nopea, että sillä kyetään analysoimaan jopa yksittäisiä nanopartikkeleita. Nanopartikkeleiden, erityisesti hopeananopartikkeleiden, kohtalo ympäristössä on aiheuttanut huolta, koska niiden käyttömäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Nanopartikkelipitoisuuksia tullaan analysoimaan käsitellyistä jätevesistä, jotka kerätään Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolta. ICP-MS laitehankinta vahvistaa entisestään metallianalytiikan vahvaa asemaa Jyväskylän yliopistossa ja nostaa metallianalytiikan osaamisen maailmansarjaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Jyväskylän yliopisto, missä henkinen pääomaa kasvaa merkittävästi hankkeen aikana.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisen kohderyhmän muodostavat kehityshankkeessa (hakemusnro. 302589) mukana olevat yritykset Jyväskylän Energia Oy sekä Jyväskylän seudun puhdistamo Oy. Molemmilla yrityksillä on tiedossa metallianalytiikan osaamisemme ja he voivat hyödyntää sitä jatkossa maksupalvelututkimuksen muodossa. Tämän lisäksi LUKE:n ja SYKE:n Keski-Suomen aluetoimistot ovat todennäköisiä analytiikkapalvelujen hyödyntäjiä. Keski-Suomen alueen yrityksillä on myös mahdollisuus hyödyntää ICP-MS laitetekniikkaa joko maksupalveluna tai erilaisissa yhteistyöprojekteissa mm. opinnäytetöissä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 130 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 129 005

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 009

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Survontie 9

Postinumero: 40500

Postitoimipaikka: Jyväskylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen valmistelussa on pohdittu sukupuolen mahdollista vaikutusta toimenpiteisiin ja toimintaympäristöön. Hankkeen toimenpiteet on todettu luonteeltaan sukupuolineutraaleiksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimenpiteet on arvioitu luonteeltaan sukupuolineutraaleiksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Koska päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, ei hankkeeseen ole sisällytetty erillisiä toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
ICP-MS laitetekniikan avulla kyetään aikaisempaa tehokkaampaan metallipitoisuuksien mittaukseen, jolloin säästetään energiaa. Näytettä tarvitaan vähemmän, jolloin kemikaaleja kuluu vähemmän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 9
Tämä hanke liittyy olennaisesti kehityshankkeeseen, missä kehitetään resurssiviisaita ratkaisuja vähähiilisellä teknologialla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 7
Laitekniikalla tehtävällä ympäristöanalytiikalla voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta tukevia ratkaisuja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 9
Tämä hanke liittyy olennaisesti kehityshankkeeseen, missä kehitetään resurssiviisaita ratkaisuja vähähiilisellä teknologialla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 8
Laitekniikalla tehtävällä ympäristöanalytiikalla voidaan edistää uhanalaisten lajien selviytymistä. Erityisesti hopeananopartikkeleiden analytiikalla voidaan selvittää vesiekosysteemin tilaa tehokkaasti.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 5
ICP-MS laite edustaa uutta energiaa säästävää tekniikkaa sekä kuluttaa vähän näytettä, jolloin näytteenkäsittelyssä vaadittavia kemikaaleja kuluu hyvin vähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Katso hankenumero 302589.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Alueen yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää Jyväskylän yliopiston ainutlaatuista metallianalytiikan osaamista koko laajuudessaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Jyväskylän yliopiston kemian laitos syventää osaamistaan kehittämällä nanopartikkeleiden analytiikkaa vesinäytteistä, mikä on täysin uutta Suomessa. Maailmanlaajuisestikin tämä on hyvin ainutlaatuista. Tuloksena tästä Ylistönrinteen kampuksen henkinen pääoma lisääntyy merkittävästi.
Liikkuminen ja logistiikka 8 6
Uuden ICP-MS laitteen myötä jatkossa ei ole tarvetta lähettää näytteitä analysoitavaksi ulkopuolisiin laboratorioihin. Tämä on logistisesti merkittävä parannus laboratoriomme toimintaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Tutkimuksella edistetään maakunnan ihmisten hyvinvointia ja hankkeessa kehitettävät menetelmät ovat siirrettävissä maailmanlaajuisesti.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen periaatteiden mukaisesti kaikkia tulee kohdella aina tasa-arvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Kehityshankkeessa, johon tämä hanke liittyy, tehtävä tutkimus ja kehitettävät menetelmät edistävät luonnon monimuotoisuutta ja ohjaavat maakunnan toimintoja kohti kiertotaloutta. Puhdas luonto on etuoikeus kaikille ja vähentää osaltaan eriarvoisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 8
ICP-MS laitteella tehtävällä analytiikalla voidaan osaltaan edistää luonnon monimuotoisuutta. Puhdas luonto on erinomainen kulttuuriympäristö.
Ympäristöosaaminen 6 9
Ympäristöosaaminen on hyvin keskeisessä asemassa tässä hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja validoida ympäristöosaamista tukevia analyysimenetelmiä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-