Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72084

Hankkeen nimi: Digitaaliset älykkäät mobiiliratkaisut

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: +358 40 828 3249

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi/fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Jussila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.jussila(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358404611355

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaupungit ovat merkittäviä taloudellisen toiminnan ja innovaatioiden lähteitä Euroopan Unionin näkökulmasta. Jokainen kaupunki on ainutlaatuinen, mutta myös taistelee samankaltaisten haasteiden äärellä, joita ovat esimerkiksi kaupunkikehityksen pysähtyneisyys, osaamisen ja innovoinnin sirpaleisuus ja asukkaiden osallistaminen. Haasteisiin liittyen tarvitaan entistä enemmän yhteisiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimia kaupunkien, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, asukkaiden, teollisuuden, kulttuurin, pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä.

Yhteistyön avulla innovaatioiden ja uusien älykkäiden ratkaisujen käyttöönottoa voidaan helpottaa ja nopeuttaa. Yritykset ja luovat alat painivat juuri nyt samanlaisten suurten rakenteellisten haasteiden kanssa, joten niiden tulisi varautua, saada uusinta osaamista, tietoa ja toimintamalleja siihen, kuinka kehittää luovuuden ja innovoinnin sekä talouden yhteistoimintaan muun muassa
Smart City-konsepteja hyödyntäen. Smart City (Älykäs kaupunki) tarkoittaa kaupungin kykyä integroida avoimiin digitaalisiin ratkaisuihin erilaisia aineellisia ja aineettomia pääomia, jotka hyödyttävät kaupungin asukkaita ja turisteja.

Suomessa on ja kehitetään lisää uusia tapahtumia ja kaupunkikulttuuria, jotka lisäävät kaupunkien viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta ja jotka ovat kaupunkilaisten itsensä tuottamia. Näitä ovat esimerkiksi ravintolapäivät, katukirpputorit, Street Art - ja valotaidetapahtumat, käsityöläismarkkinat, ulkoilmakonsertit ja alueen perinteisiin liittyvät kulkueet ja muut ympäristötaideteosten esittämiseen perustuvat tapahtumat sekä työpajat.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää, testata ja levittää uudenlaista lähestymistapaa elämyksellisiin ja osallistaviin (matkailu)kokemuksiin käyttäen hyväksi Smart City -konsepteja. Hankkeessa luodaan mobiilisovellus ja yhteisöllinen toimintatapa, joka tukeutuu käyttäjien ja matkailijoiden tarpeisiin. Taustalla hankkeessa on sekä digitaalisen tekniikan kehittyminen että globaali toimintatapamurros. Hankkeen tarkoituksena on osallista ihmisiä, rohkaista heitä käyttämään uutta teknologiaa ja sitä kautta ottamaan haltuun omaa elinympäristöään. Lapin maakuntastrategiassa 2040 korostetaan digitalisoitumista ja monikanavaisuutta ja sen hyödyntämistä liiketoimintaan, palveluihin ja yhteiskunnallisiin toimintoihin.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta osatoimenpidekokonaisuudesta, joita ovat:
1) Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja osallistaminen Smart City toimintatapoja hyödyntäen
2) Mobiilisovellus: VÄLKKY (työnimi, "Vetovoimainen älykäs kaupunkikulttuuriympäristö") ja digitaalisen tarinankerronnan mahdollisuudet
3) Julkaisu älykkäistä kaupunkiratkaisuista, joka sisältää suosituksia kunta- ja päätöksentekijöille.

Hankkeessa pilotoidaan ja luodaan asukkaiden sekä matkailijoiden käyttöön VÄLKKY -mobiilisovellus, joka osaltaan auttaa myös yritysten ja luovien alojen mahdollisuuksia ottaa uusin teknologia käyttöön ja informoida tarjoomastaan. VÄLKKY-mobiilisovelluksen tarkoituksena on kehittää käyttäjälle näkyviä älykkäitä kokonaisvaltaisia palvelutarjoomia, jossa yhdistyvät uudentyyppiset yhteistyömahdollisuudet ja rajapinnat kulttuurin sekä perinteisten palvelujen välillä. Hanke jakaa uusinta tietoa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää alueen kilpailukyvyn lisäämisessä. Käyttäjälähtöinen toimintatapa ja osallistaminen ovat toimintamalleja, joita myös luovien alojen, matkailun ja elinkeinoelämän toimijat tarvitsevat voidakseen kehittää toimintaansa. Lapin maakuntastrategia painottaa digitaalisuutta ja tietoverkkojen hyödyntämistä ja hankkeen toimenpiteet tukevat myös tätä tavoitetta. Hankkeen teema liittyy yleisesti EU:n tasolla linjattuihin älykkäiden kaupunkien kehittämiseen, sillä hankkeessa kehitetään alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaa, jossa hyödynnetään pilotointi- ja kokeiluympäristöjä. Yritysten mukanaolo hankkeessa mahdollistaa elinkeinokytkennät TKI-toimintaan.

Hankkeen laajana kehitystavoitteena on yhteisöllisyyden ja elinkeinotoiminnan yhteiskehittäminen, asukkaiden ja toimijoiden verkostoituminen sekä älykkäiden innovaatioympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen uusiutumisen varmistamiseksi, kuntalaisten hyödyksi ja matkailijoiden palvelun parantamiseksi. Tähän laajaan kehitystavoitteeseen liittyy julkaisu älykkäistä kaupunkiratkaisuista, joka sisältää suosituksia kunta- ja päätöksentekijöille sekä elinkeinoelämälle. Myös luovien toimialojen yrittäjyyttä halutaan kehittää elämysmaakunnan vahvistamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat kuntalaiset, yritykset ja yhdistykset.
- Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry edustaa alueen yrityksiä, joita on lähes viisikymmentä. Yhdistyksen intressinä on kehittää aluetta / Tornion keskustaa vetovoimaiseksi ja eläväksi. Yhdistyksen toimijat osallistuvat hankkeen eri työpaketteihin. Yhdistys tuo projektille arvokasta näkökulmaa/osaamista alueen yrityksiltä.

- Aineen taidemuseo osallistuu hankkeeseen muun muassa sisällöntuottajana. Aineen taidemuseolla on runsaasti teematapahtumia, joita on hyvä saada kuntalaisten ja matkailijoiden tietoon yhä paremmin. Aineen taidemuseo laadukkaana eurooppalaisena museona tuo näkökulmaa varsinkin tapahtumatuottajille.

- Kulttuurikorporaatio ei ole järjestö/yhdistys vaan aktiivisten kulttuuritoimijoiden kokooma Torniossa. Heillä on halu kehittää ja järjestää tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden (kuten Tornion kaupunki, alueyritykset ja oppilaitokset) kanssa. Projektissa he toimivat yhtenä kehittäjänä ja sisällöntuottajana.

- Lappari elämyspuisto kokoaa toimintansa alle useamman yrityksen ja elämyspuisto on mukana hankkeessa tarjoten oman ympäristönsä mobiilisovelluksen pilotointiin. Lappari elämyspuiston toimijat osallistuvat aktiivisesti sovelluksen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. VÄLKKY-sovellus tukee Lappari elämyspuiston kehittämistä ja saavutettavuutta merkittävällä tavalla.

- TornioHaparanda matkailutoimisto osallistuu hankkeen toimintaan ja suunnittelutyöpajoihin tuoden omaa matkailualan osaamistaan projektiin. Matkailutoimisto tulee jatkossa hyödyntämään hankkeessa syntyneitä tuloksia muun muassa VÄLKKY-sovellusta alueen matkailun kehittämisessä.

- Meri-Lapin Nuorkauppakamari osallistuu kehittämistyöhön omien näkemystensä antajana ja sisällöntuottajana. Meri-Lapin Nuorkauppakamari ry on kansainvälinen kehittymis- ja kouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto.

- Tornion kaupunki/Maakuntamuseon intressinä on osallistua yhtenä toimijana mukaan hankkeen suunnittelutyöpajoihin. He haluavat tiivistää yhteistyötä muiden alueen kulttuuritoimijoiden kanssa. Maakuntamuseo osallistuu tapahtumasuunnitteluun ja toteutukseen sekä tuo sisältöosaamista/näkökulmaa VÄLKKY-sovellukseen ja tapahtumasuunnitteluun.

Lisäksi hanke tekee yhteistyötä Meri-Lapin matkailu oy:n sekä Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n "Meri-Lapin matkailu ja älykkäät ratkaisut" -hankkeen kanssa muun muassa molemminpuolisella tiedonvaihdolla ja konsultoinnilla. Edellä mainitut kohderyhmät tulevat olemaan hankkeen työpaketeissa 2 ja 3 mukana.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:

1)Yritykset, yhteisöt ja julkinen sektori, jotka ovat halukkaita hyödyntämään älykkäitä ratkaisuja ja uusia digitaalisia ratkaisuja.
2) Yritykset, yhteisöt ja julkinen sektori, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet älykkäitä ratkaisuja tai uusia digitaalisia ratkaisuja.
3) Kouluttajat saavat hankkeen tuloksista ajantasaista työelämälähtöistä tietoa, jonka pohjalta he voivat päivittää opintojaksoja vastaavaan paremmin työelämän tarpeisiin
4) Opiskelijat amk:ssa; hankkeessa kehitettyjä TKI-sisältöjä tullaan soveltuvin osin sisällyttämään opetukseen.

Alueen aktivoituessa kulttuuripalvelujen tarjonnassa välillisinä kohderyhminä ovat myös muut kuin kulttuurialojen toimijat ja yrittäjät, esimerkiksi kaupan ala, ravinto- ja majoituspalvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 116 001

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 202

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 165 715

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 151 716

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysiä toimintaympäristön sukupuolinäkökulmasta ei asiantuntijan toimesta ole tehty, mutta projektin tarkoituksena on ottaa tapahtuma- ja palvelusuunnittelussa sekä toteutuksessa huomioon eri ryhmien tarpeet, sekä sukupuolten tarpeet että sukupuolten välinen tasa-arvo. Osallistavissa ja yhteisöllisissä sekä palaute- ja arviointitoimenpiteissä otetaan huomioon sukupuolten välinen jakauma ja tasa-arvo.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke pyrkii osaltaan huomioimaan sukupuolet ja sukupuolten välisen tasa-arvon hanketoiminnassa niin yritysten, kuntalaisten kuin matkailijoiden osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on tarjota monenlaisia kulttuuripalveluita ottaen suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hanke pyrkii osaltaan vaikuttamaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan mm. teknisen laitteiston ja tapahtumien osalta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Hanke pyrkii osaltaan vaikuttamaan ilmastonmuutosriskeihin mm. teknisen laitteiston ja tapahtumien osalta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Ei ole suoraa vaikutusta, toiminta-alue on pieni, joten hankkeen sisäistä matkustelua ei ole paljoa. Mahdollisuuksien mukaan käytetään etäneuvotteluvälineitä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 4
Materiaalihankinnoissa pyritään ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, käytetään hyväksi virtuaali- ja mobiiliratkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 0
Mahdollisissa hankinnoissa pyritään ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, käytetään hyväksi virtuaali- ja mobiiliratkaisuja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 6
Projektin pidemmän tähtäimen tavoite on saada hyödynnettyä matkailijavirrat alueen palvelujen hyödyntäjinä. Tämä tukee erityisesti paikallista elinkeinorakennetta ja sen mahdollisuuksia toimia ja elää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Projektissa kehitetään useita aineettomia tuotteita ja palveluja, ml. mobiili- ja virtuaaliratkaisut sekä tapahtumat.
Liikkuminen ja logistiikka 2 6
Pidemmällä tähtäimellä mm. julkinen liikenne voi vetää paremmin (mm. junayhteys, bussiyhteys, oma lentokenttä). Elävä ja aktiivinen, vetovoimainen kaupunki voi osaltaan edistää julkisia liikenneyhteyksiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Projekti edistää hyvinvointia aktivoimalla kuntalaisia ja elinekeinoelämää sekä kulttuuritarjontaa. Suurempi matkailijamäärä tuo tuloja ja tekee kaupungista entistä houkuttelevamman asua ja elää ja tehdä businessta.
Tasa-arvon edistäminen 7 4
Projekti edistää erityisesti alueellista ja maantieteellistä tasa-arvoa. Lapin pienenä ja yhä pienenevänä kaupunkina sen vetovoimaisuus ja kulttuuripalvelut ovat keskeisiä. Aktiivinen kaupunkielämä vetää puoleensä uusia asukkaita ja elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia. Hanke pyrkii edistämään myös esteettömyyttä ja ottamaan huomioon eri ryhmät, kuten nuoret tai lapsiperheet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Kansalaisten aktivoiminen on projektin yksi keskeinen toimenpidekokonaisuus. Eri ryhmien tarpeet tulee ottaa huomioon projektin edetessä.
Kulttuuriympäristö 9 9
Projekti kehittää ja edistää juuri aktiivista, virkeää ja tapahtumarikasta kulttuuriympäristöä, jossa otetaan käyttöön ennakkoluulottomasti uutta teknologiaa ja sovelluksia yhdistäen kulttuuria, luovien alojen osaajia ja IT-osaajia.
Ympäristöosaaminen 2 2
Kuntalaisten aktivoinnin kautta edistetään myös ympäristötietoisuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

DÄM-hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää, testata ja levittää uudenlaisia kehittämisen toimintatapoja käyttäen hyväksi Smart City -konsepteja. Hankkeessa on luotu mobiilisovellus ja rakennettu yhteisöllistä ja osallistavaa toimintatapaa, joka tukeutuu käyttäjien ja matkailijoiden tarpeisiin. Hankkeen käynnistämisen taustalla on ollut digitaalisen tekniikan kehittymisen sekä globaalin toimintatapamurroksen hyödyntäminen.

Hankkeen keskeinen toiminta on koostunut kolmesta työpaketista:
1. Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja osallistaminen Smart City toimintatapoja hyödyntäen
2. Mobiilisovellus: VÄLKKY (työnimi “vetovoimainen älykäs kaupunkikulttuuriympäristö”) ja digitaalisen tarinankerronnan mahdollisuudet
3. Julkaisu älykkäistä kaupunkiratkaisuista, mikä sisältää suosituksia kunta- ja päätöksentekijöille

Työpaketit ovat luonnollisesti hankkeen aikana tarkentuneet ja muokkautuneet tarpeen mukaan. Hankkeessa on pilotoitu ja luotu asukkaiden sekä matkailijoiden käyttöön Tornio Atlas -mobiilisovellus, joka osaltaan auttaa myös yrityksiä ja muita toimijoita ottamaan haltuun uutta teknologiaa palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa. Tornio Atlas -mobiilisovellus sisältää rajapintoja eri palveluihin ja se kokoaa yhteen erilaisia sisältöjä tarjoten kokonaisvaltaisesti sisältöä käyttäjälle, joka asuu, liikkuu, työskentelee, harrastaa ja/tai vierailee Torniossa.

Hanke on myös jakanut uusinta tietoa ja osaamista liittyen digimarkkinoinnin, sosiaalisen median, kaupunkimuotoilun, mobiiliratkaisujen ja yhteiskehittämisen hyödyntämiseen, mikä kaikki tähtää lopulta alueen kilpailukyvyn lisäämiseen. Käyttäjälähtöinen toimintatapa ja osallistaminen ovat toimintamalleja, joita myös luovien alojen, matkailun ja elinkeinoelämän toimivat tarvitsevat voidakseen kehittää toimintaansa. Uutta osaamista on myös hankittu muualta osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin hankkeen teemoihin liittyen. Yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin on kytkenyt TKI-toimintaa alueen elinkeinotoimintaan.

Hankkeen tuloksena on syntynyt:
Tornio Atlas -mobiilisovellus
http://tietojenkasittely.lapinamk.fi/tornioatlas/

Verkkojulkaisu älykkäistä kaupunkiratkaisuista
https://tietojenkasittely.lapinamk.fi/tornioatlas/damjulkaisu/

8 teknologiapäivää hankkeen teemoista, 280 osallistujaa tilaisuuksissa
4 seminaarimatkaa osaamisen lisäämiseksi
5 yhteiskehittämisen tapahtuma-/tapahtumakokonaisuutta