Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72091

Hankkeen nimi: KALPAT - Esiselvitys Kajaanin AMK:n laboratoriopalveluista paikallisten yritysten liiketoiminnan edistämisessä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: +358 8 618 991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rantaharju Taneli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taneli.rantaharju(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 7101 253

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa laaja-alaisesti Kainuussa ja ensisijaisesti Kajaanissa toimivien yritysten palvelutarpeita Kajaanin ammattikorkeakoulun Tietojärjestelmät-osaamisalueen laboratorioiden palvelujen kehittämiseksi. Kohteena ovat laitekehitystä tukevat laboratoriopalvelut: olosuhdetestaus (sää, tärinä ja EMC), 3D-pikamallinnus, elektroniikan tuotanto ja protolaitekehitys. Lisäksi yrityksiltä selvitetään tarpeita ja sovellusideoita simulaattoreille, virtuaaliympäristöille ja pelien hyötysovelluksille. Myös yritysten laitteistojen yhteiskäyttömahdollisuuksia selvitetään. Hankkeen tuloksena syntyy sekä alustava laboratorioiden kehityssuunnitelma että tarvekartoitusraportit. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon toteutuminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 63 890

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 890

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 863

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 863

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 3

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alustava analyysi on tehty. Hankkeen vaikutuspiiri on laaja-alainen käsittäen toimialoja, joilla työskentelee sekä miehiä että naisia. Erityisesti simulaattoreiden, virtuaaliympäristöjen ja pelien hyötysovellusten käyttökohteita löytyy myös naisvaltaisilta aloilta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Miesvaltaisessa toteutustiimissä on mukana yksi nainen, projektitalousvastaava. Hankehenkilöstö on valikoitunut tehtäviin yksinomaan pätevyytensä ja osaamisen soveltuvuuden perusteella. Hankkeen toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite, mutta tasa-arvon edistäminen huomioidaan toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Laboratoriot tuottavat teknologiapalveluja, joita voidaan hyödyntää mm. luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Laboratoriot tuottavat teknologiapalveluja, joita voidaan hyödyntää ilmastonmuutosta hillitsevien ratkaisujen kehittämisessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Vesiteknologian ratkaisujen kehittämiseen on tarjolla mm. SW- ja HW-kehitysosaamista sekä laitteiden testauspalveluja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Vähäinen välillinen vaikutus konkretisoituu, jos alan parissa toimiva yritys hyödyntää KAMK:n laboratoriopalveluja. Esimerkkinä pelit ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Vähäinen välillinen vaikutus konkretisoituu, jos alan parissa toimiva yritys hyödyntää KAMK:n laboratoriopalveluja. Esimerkkinä pelit energiatietoisuuden lisäämiseksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Merkittävä välitön vaikutus kohdentuu paikalliseen elinkeinoelämään, joka saa hankkeen ja sen mahdollisen jatkoprojektin myötä iskukykyiset palvelut ulottuvilleen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Hanke keskittyy yhtäältä aineettomien palvelumallien ja -konseptien kehittämiseen, toisaalta laboratorioiden fyysisten toimintojen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Vähäinen välillinen vaikutus konkretisoituu, jos alan parissa toimiva yritys hyödyntää KAMK:n laboratoriopalveluja. Esimerkkinä pelit liikkumisen ja logistiikan optimointiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Välillinen vaikutus realisoituu, jos simulaattori- ja vituaaliympäristöjä, mutta myös laitekehityksen palveluja käytetään hyväksi hyvinvointisektorilla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 1
Pieni välillinen vaikutus, jos laboratoriopalvelujen kautta tuotetut ratkaisut (esim. pelit) suuntautuvat ympäristöosaamisen edistämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KALPAT-hanke 1.9.2016 – 30.6.2017 KALPAT-esiselvityshankkeessa kartoitettiin laaja-alaisesti Kainuussa ja ensisijaisesti Kajaanissa toimivien yritysten palvelutarpeita Kajaanin ammattikorkeakoulun Tietojärjestelmät-osaamisalueen laboratorioiden palvelujen kehittämiseksi. Kohteena olivat laitekehitystä tukevat laboratoriopalvelut: olosuhdetestaus (sää, tärinä ja EMC), 3D-pikamallinnus sekä elektroniikan tuotanto- ja protolaitekehitys. Lisäksi yrityksiltä selvitetään tarpeita ja sovellusideoita simulaattoreille, virtuaaliympäristöille ja pelien hyötysovelluksille. Tarkoituksena oli kartoittaa potentiaalia yhteistyökumppaneita Kajaanin alueelta, sekä kehittää peli- ja hyötypelikehitykseen toimintamalleja palvelumyyntitoiminnan parantamiseksi. Hankkeen tuloksena syntyi alustava laboratorioiden kehityssuunnitelma ja tarvekartoitusraportit eri laboratorioiden näkökulmasta.