Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72098

Hankkeen nimi: Sotkamon Hopeakaivoksen kaivos-, infra- ja ympäristönsuojelurakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOTKAMO SILVER OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2029706-7

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Puhelinnumero: +358404156857

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.silver.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ohtonen Arttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arttu.ohtonen(at)silver.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358404156857

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sotkamo Silver Oy:n Hopeakaivoksen kaivos-, infra- ja ympäristösuojelurakenteet tullaan toteuttamaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) noudattaen. Toteutettavia kohteita ovat kaivoksen valmistelevat maanrakennustyöt eli maanpoisto sekä sivukiven louhinta avolouhoksessa sekä peränajo ja muut valmistelevat työt (lujitus ym) maanalaisessa kaivoksessa. Näiden töiden lisäksi hankkeeseen kuuluvat avolouhokseen ja maanalaiseen kaivokseen tehtävät laitehankinnat (pumput, sähköistys, tuuletus, mittalaitteet, yhteydenpitojärjestelmät jne). Rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden pato- ja pohjarakenteet sisältäen tiivistysrakenteissa käytettävän bentoniitin ja muut tarvittavat materiaalit, putkilinjat, pumppaamot ja muut tarvittavat laitteistot. Meluvallien rakentaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 000 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 000 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 000 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 000 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hopeatie 20

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 50, joihin työllistyvät naiset 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15.00, joihin työllistyvät naiset 4.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysi suoritetaan rakentamis- ja toteutusvaiheessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke synnyttää työpaikkoja, joihin palkataan henkilöitä heidän osaamisen perusteella. Yhtiö tulee palkkaamaan kulloiseenkin tehtävään sopivimman henkilön. Henkilön sukupuolella ei ole tähän vaikutusta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaivoksen avaaminen ja hyvinvoinnin tuottaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -6 -1
Kaivostoiminnassa hyödynnetään geologista esiintymää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus -4 -2
Kaivostoiminnassa muutetaan kaivosaluetta radikaalisti. Kaivosalueen ulkopuolelle vaikutukset ovat vähäiset.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -2 -1
Kaivosta tulee pitää kuivana ja tämä kuivanapito alentaa pohjaveden pintaa paikallisesti. Pintavettä käytetään prosessissa verrattaen vähäinen määrä. Kaivoksen ulkopuolelle vaikutukset ovat vähäiset.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei ole Natura 2000 -ohjelman mukaisella suojelualueella
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -4 0
Kaivostoiminnassa muodostuu sivutuotteita. Sivutuotteet pyritään hyötykäyttämään mahdollisimman tehokkaasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 2
Hankkeessa käytettävä sähkö tuotetaan vesivoimalla, joka on uusiutuvaa energiaa. Työ- ja ajoneuvojen (ml. työmatka-ajo ja logistiikka) energia tuotetaan uusiutumattomilla. Uusiutumatonta käytetään myös lämmitykseen tarvittava määrä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hankkeen luomat työpaikat ovat 100 % uusia työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 9
On mahdollista, että hankkeessa syntyy aineettomia suoria tuotteita tai palveluita. Hankkeella tulee olemaan suuri vaikutus aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehitykseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen luomat työpaikat ovat 100 % uusia työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 9 9
Ympäristönsuojeluakenteiden suunnittelutieto, rakentamistekniikka ja toteuttaminen sekä laadunvalvonta dokumentoidaan ja siitä tiedotetaan avoimesti. Samaten tehdään myös yhtiön muun toiminnan kanssa. Yhtiö jakaa tietoa ja osaamista myös yhtiön ulkopuolelle mm. perustamansa seurantatyöryhmä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sotkamo Silver Oy:n Hopeakaivoksen kaivos-, infra- ja ympäristösuojelurakenteet toteutettiin hankkeessa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Toteutettavia kohteita olivat rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden sekä varastoalueiden rakentaminen, rikastamo-, vedenpuhdistamo- ja malmivarastoalueen infrarakentaminen. Kaivosinfran rakentaminen avolouhoksessa sekä tuotannollista toimintaa valmistelevat työt maanalaisessa kaivoksessa. Rakentamistöiden lisäksi hankkeessa toteutettiin laitehankintoja kaivosalueen infraan. Rakennustyöt ja laitehankinnat toteutettiin erillisinä urakoina useilta eri urakoitsijoilta ja toimittajilta. Hankkeessa toteutetut investoinnit onnistuivat erinomaisesti.