Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72102

Hankkeen nimi: Kuikankulta-projekti. Ensimmäinen vaihe.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.8.2016 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MINERAL EXPLORATION NETWORK (SUOMI) OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2476048-5

Jakeluosoite: Koskenniskantie 5

Puhelinnumero: +358

Postinumero: 82750

Postitoimipaikka: ÖLLÖLÄ

WWW-osoite: http://www.men-finland.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaipiainen Anto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Project manager

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anto.kaipiainen(at)kareliangold.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503383455

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoite on kerätä ja valmistaa tarvittavat tekniset tiedot ja ratkaisut jatkotoimipiteitä varten. Tuloksena on asiantuntijoiden valmistava aineisto, joka luo pohjan ison hankkeen toteuttamiseen ja selkeyttää seuraavien vaiheiden kulkua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 505

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 505

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: kiannanniementie

Postinumero: 89740

Postitoimipaikka: KIANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projekti suoritetaan pelkästään alihankkijoiden voimalla, joiden henkilöstöpolitiikka ei ole MEN (Suomi) Oy:n vastualue.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projekti suoritetaan pelkästään alihankkijoiden voimalla, joiden henkilöstöpolitiikka ei ole MEN (Suomi) Oy:n vastualue.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti suoritetaan pelkästään alihankkijoiden voimalla, joiden henkilöstöpolitiikka ei ole MEN (Suomi) Oy:n vastualue.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 2
SSM-periaatteen yksi peruskivistä on mahdollisimman pienin sivuaineksen louhinta, mitä vaikuttaa positiivisesti kaivostoiminnan ekologiavaikutuksiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 3
SSM-periaatteen kaivostoiminta ei vaati suuria rakennustyömaita, joten sen vaikutus ympäristöön on paljon pienempi kuin tavallisessa kaivostoiminnassa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Suunnitelman mukaan, Kuikankulta-hankkeessa käytetään suljettu vesikierto, mitä minimisoi vesiresurssien käyttöä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Suomussalmen alueella on havaittu myös muita Kuikankulta-tyyppisiä esiintymiä. SMM-periaatteen käyttö tuoda uusi talouden ala alueelle, mitä vaikuttaa erittäin positiivisesti alueen talouteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla Kuikankulta-esiintymästä kehitettiin kaupallinen projekti, mikä mahdollisti ulkopuolisen rahoituksen saannin esiintymän jalostamiseen. Mineral Exploration Network Oy osoitti hankkeessa, että kullan tuotanto Kuikankullassa on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa.