Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72110

Hankkeen nimi: Inno-Oppiva

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero: (03) 355 111

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: Tampereen yliopisto

WWW-osoite: http://www.uta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: YRJÄNÄINEN SARI MAARIT

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistotutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.okkonen(at)uta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5566986

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Inno-Oppiva-projektissa kehitetään korkeakouluvetoinen innovaatioalusta-malli opetusteknologian tuotekehityksen tueksi pirkanmaalaisille yrityksille. Hankkeen tarkoitus on auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin oppilaitosten tarpeita, kohdentamaan tuoteportfoliotaan tarkemmin olettamalleen asiakaskunnalle ja saada yritykset hyödyntämään kansallisia ja kansainvälisiä tutkimustuloksia tuotekehittelyssään. Projektissa etsitään konkreettista mallia ja keinoja, miten yritykset, yliopisto ja oppilaitokset voivat työskennellä yhdessä siten, että innovaatio- ja tuotekehitystä saadaan ketterämmäksi. Inno-Oppiva -hankkeessa tavoitteena on luoda Pirkanmaan opetusteknologiayritysten ja oppilaitosten digitaalisiin opetus- ja oppimisympäristöjen kehittämistarpeisiin keskittyvä osaamiskeskittymä.

Inno-Oppiva perustuu tutkimukseen, käyttäjäkokemukseen ja tarvekartoitukseen. Se toimii opetusteknologian tuotekehittelyn tukena yrityksille. Inno-Oppivassa pirkanmaalaiset opetusteknologian ja digitaalisten sisältöjen parissa työskentelevät yritykset tavoittavat ketterän tuotekehityksen periaatteiden mukaisesti asiakkaansa riittävän ajoissa ymmärtääkseen asiakkaiden tarpeita ajoissa ja paremmin sekä saavat käyttäjäpalautetta tuotekehityksensä eri vaiheissa eli saada asiakkaiden tarpeet tulevat kuulluiksi ja huomioon otetuiksi. Tavoitteena on joukkoistaa tuotekehitystä järkevästi ja saada näin lisäarvoa koko kehitys- ja tuotteistusprosessille. Tämä ei ole mahdollista suuntaamalla hankkeessa huomiota vain yritysten toimintaan, vaan samaan aikaan oppilaitosten valmiuksiin on kiinnitettävä huomiota. Toisin sanoen hankkeessa ensisijaisesti palvellaan yrityksiä ja etsitään ratkaisuja heidän näkökulmansa kautta, mutta samalla välillisesti laajennetaan potentiaalisen asiakaskunnan eli opettajien ja oppilaitosten ymmärrystä digitaalisen murroksen (hallitun ja perustellun) aikaansaamiseksi verkottomalla aktiivisesti oppilaitoksia yritysten kansssa tiedon ja kokemuksien vaihdon merkeissä.

Alustan toiminta on kolmivaiheinen. Ensin yritys arvioi oman tuotteensa prosessivaiheen yliopiston asiantuntijoiden kehittämän arviointikriteeristön avulla. Kun tiedetään, missä vaiheessa tuote tai ratkaisu on, se julkistetaan koulujen testattavaksi. Oppilaitokset arvioivat tuotetta vastaavan kehitysvaiheen mukaisen palautekriteeristön avulla. Eri tuotekehiyksen vaiheissa käyttäjiltä kerätään erilaista, täsmällistä ja tarkoituksenmukaista kehittämispalautetta ja käyttäjäkokemuksia. Palautejärjestelmän kautta opettajat voivat välittää yrityksille yleisesti myös tietoa tarpeistaan ja toiveistaan tuoteideoinnin pohjaksi. Kolmannessa vaiheessa alustan kautta henkehenkilöstö kerää arviointi- ja palautetietoa keskitetysti ja palauttaa tiedot yrityksille (tarvittaessa myös oppilaitoksille) informatiivisessa muodossa yleisesti yrityksien toiminman kehittämiseksi tai korjausehdotuksina vaiheesta toiseen siirtymisen tukemiseksi ja arvioimiseksi. Hankkeen aikana kaikkea kerättyä dataa käytetään ensisijaisesti Inno-Oppivan rakentamiseen ja kehittämiseen.

Kokonaistavoite on, että innovaatioalusta-prosessin läpikäyneet yritysten tuotteet ja sisällöt ovat valmiita avoimille markkinoille ja ovat oppilaitoskäyttöön tarkoituksenmukaisia, pedagogisesti mielekkäitä ja käytettävyydeltään niin hyviä, että ne pärjäävät avoimilla markkinoilla.

Tampereen yliopisto koordinoi hanketta, mutta ohjausryhmän työskentelyn kautta tiedon vaihto ja yhteistyö muihin Tampere3-verkoston korkeakouluihin ja oppilaitos- ja yrityskenttään on jatkuvaaa. Hankkeen kokemuksia ja tuloksia voidaan jakaa ja hyödyntää koko Tampere3-korkeakouluverkoston oppimisympäristöosaamisen ja -tutkimuksen alalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yleisesti pirkanmaalaiset koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset sekä oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja kehittävät yritykset.
Tampereen ja seutukunnan kouluista lähdetään ensin liikkeelle. Asiasta on jo sovittu Tampereen ja Kangasalan koulutoimen tvt-vastaavien kanssa.

Ohessa listaa alan Pirkanmaalaisista yrityksistä, joiden kanssa keskustellaan ja käynnistetään kehittämistyö, jonka tavoite on liiketoiminnan vahvistaminen:
Mediamaisteri OY, Gemilo OY, Valopi OY, Kinda OY, Somea OY, WordDive Ltd, LionBridge OY.

Lisäksi mukaan otetaan ns. Nokia Start-up opetusteknologia-yrityksiä, joita on syntynyt viime ja tämän vuoden aikana useita Tampereen ja Pirkanmaan alueelle

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koska tavoitteena ensisijaisesti oppimisympäristöjen kehittämisessä on lasten ja nuorten, miksei aikuistenkin, parempi oppiminen ja innostuksen löytäminen opiskelua kohtaan, siitä välillisesti hyötyvät jatkokoulutusta tarjoavat tahot, sekä tulevat työntekijät. Lisäksi maakunnan yritystoiminnan saaminen eteenpäin oppimisympäristöosaamisen avulla tuottaa jatkossa lisää työpaikkoja ja siten hyötyjinä on kunnat ja kaupungit kasvavien veroeurojen muodossa. Maine innovatiivisena teknologiakehittäjänä Pirkanmaan ulkopuolelle leviää ja saamme lisää kiinnostuneita yrittäjiä alustan äärelle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 195 852

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 255

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 326 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 245 425

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Ylä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Mänttä-Vilppula, Vesilahti, Ruovesi, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Lempäälä, Hämeenkyrö, Valkeakoski, Urjala, Ikaalinen, Parkano, Kangasala, Nokia, Virrat, Punkalaidun, Pälkäne, Ylöjärvi, Sastamala, Akaa, Juupajoki, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oppimisympäristöjen keskeisin tavoite on turvata oppijoiden tasa-arvo. Koulutusala on sukupuolijakaumaltaan tasapainossa keskimäärin oikein hyvin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteissa on huomioitu aikaisemman kansallisen ja kansainsälisen tutkimuksen esiin nostama havainto siitä, että matemaattis-luonnontieteellis-teknisillä aloilla tyttöäjen suhteellinen osuus opiskelijoista vähenee iän karttuessa enemmän kuin kykymittaukset osoittaisivat. Tästä syystä tulevissa ratkaisuissa huolehditaan siitä, että esimerkiksi käyttäjäpalautetta saadaan tasapuolisesti sekä nais- että miespuolisilta osallistujilta. Samoin osallistuvien opettajien sukupuoleen tullaan kiinnittämään huomiota siten, ettei tahallisia vinoumia pääsisi syntymään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yritysten henkilöstöpolitiikkaan emme voi vaikuttaa, ja koululaitoksessa tasa-arvo on lähtökohtainen arvo sinänsä. Yritysten tuotteiden ei siis pidä vähentää tasa-arvoa, mutta emme pidä sitä tämän hankkeen keskeisimpänä kehittämiskoheteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
digitalisaatio
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Digitalisaation kautta esimerkiksi paperin tuhlaamista voidaan rajoittaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Eriyttäminen, sisältöjen monipuolistuminen sekä erilaisten työvälineiden käyttö
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Koulut ovat monikulttuurisia kohtaamispaikkoja ja yhteiskunnan pienoismalleja, ja tätä työtä hyvät digitaaliset opiskeluratkaisut voivat auttaa.
Kulttuuriympäristö 0 1
Koulun kasvatustavoitteista yksi on oppia ymmärtämään ja vaalimaan kulttuuria ja siihen liittyvää ympäristöä, lähellä ja kaukana.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-