Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72112

Hankkeen nimi: Virtuaalivalmentaja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 2.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero:

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiensuu-Piirainen, Sanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.tiensuu-piirainen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358-44-7101 726

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa uudelle innovatiiviselle terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalun prototyypille - Virtuaalivalmentajalle - kehittämällä ennaltaehkäiseviä menetelmiä kuten ulkoiseen häiriöön perustuva dynaamisen tasapainon testimenetelmä sekä non-invasiivisten biosensorimittausten lukulaite esimerkiksi syljen kortisolin tai ravitsemushormonien monitorointiin. Dynaamista tasapainoa ja yleistä toimintakykyä aktiivisesti testaamalla osana terveystarkastuksia voidaan päästä ennaltaehkäisemään
mahdollisia loukkaantumisia aloilla, joissa tarvitaan hyviä fyysisiä ominaisuuksia. Noninvasiiviset
itsemittaukset mahdollistavat hyvinvoinnin tilan monitoroinnin ja kotiterveydenhuollon viennin yhä pidemmälle. Hankkeen tuloksena syntyy työkalut dynaamisen tasapainon mittaamiseen sekä hyvinvoinnin markkereiden itsemonitorointiin. Hankkeen tulosten myötä voidaan aloittaa työ terveystarkastuskonseptin uudistamiseksi, joka
ottaa huomioon henkilön toimintakyvyn tärkeiden fysiologisten parametrien lisäksi. Uudet palvelumuodot ja digitalisaation käyttöönotto hyvinvointipalveluissa mahdollistaa alan pkyritysten kasvun. Hankkeen tuloksille halutaan löytää hyödyntäjiä suomalaisista terveys-, hyvinvointi- ja liikuntateknologia-alan toimijoista..
Hankkeen kesto on 20 kk (10/2016−05/2018) ja kustannusarvio 388 889 €. Hanke toteutetaan rinnakkaishankkeina Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja VTT-MIKES:n kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 847

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 847

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 3

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suppea toimintaympäristön analyysi on tehty hankevalmistelijoiden toimesta. Asiantuntijoita ei ole käytetty. Hankekokonaisuuden toteutukseen osallistuu sekä miehiä että naisia. Hankkeen osarahoitukseen osallistuvien tahojen palveluksessa on niin ikään sekä miehiä että naisia. Hankkeen tulokset jalkautuvat ensisijaisesti naisvaltaiselle terveys- ja hyvinvointialalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toimintoja toteuttavat osaamisperusteisesti sekä naiset että miehet. Hankkeessa miesvaltaiset insinööritieteet yhdistyvät terveyden ja hyvinvoinnin naisvaltaiseen sovellusalaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeessa hyödynnetään energiatehokasta palvelinkeskustekniikkaa. Liikuntaan aktivointi voi vähentää yksityisautoilua.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeessa hyödynnetään energiatehokasta data center -infrastruktuuria. Liikuntaan aktivointi voi vähentää yksityisautoilua.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hanke toteutetaan yhdistelemällä paikallista huippuosaamista eri tieteenaloilla (Jyväskylän yliopisto Vuokatti, CEMIS-Oulu, KAMK ja VTT Mikes). Niin ikään merkittävä osa hankkeen kumppaneista on Kainuusta. Tätä tietoa vasten heillä on ensisijainen neuvotteluoikeus hankkeen tuloksiin ja sitä kautta oivallinen mahdollisuus vaikuttaa paikallisen elinkeinorakenteen kehittymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hankkeen päätavoitteena on uudistaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tuomalla perinteisten menetelmien rinnalle uusia tapoja arvioida ja ennustaa yksilöiden toimintakykyä sekä terveyttä. Menetelminä dynaaminen tasapainon testaus ja biosensorit. Nämä elementit luovat edellytykset uusien aineettomien palvelujen ja tuotteiden kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Terveysden ja hyvinvoinnin monitoroinnin yleistyminen kotoa käsin mm. biosensoripohjaisilla ratkaisuilla vähentää henkilöautolla liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hankkeen toimenpiteet edistävät terveydentilan seurantaa ja terveydentilan kehityksen ennakointia sekä tuottavat työkaluja hyvinvoinnin kasvattamiseen. Uudenlaiset menetelmät parantavat myös yksilön mahdollisuutta osallistua aktiivisesti oman toimintakyvyn seurantaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Miehet ja naiset ovat sosiaalisesti tasa-arvoisessa asemassa hankkeessa kehitettävän konseptin hyödyntäjinä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hankkeessa tutkittavia ja kehitettäviä menetelmiä ja konsepteja ei suunnata yksiselitteisesti millekään rajatulle, pienelle ryhmälle, mikä vähentää eriarvoisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa uudelle innovatiiviselle terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalun prototyypille - Virtuaalivalmentajalle - kehittämällä ennaltaehkäiseviä menetelmiä kuten ulkoiseen häiriöön perustuva dynaamisen tasapainon testimenetelmä sekä non-invasiivisten biosensorimittausten lukulaite esimerkiksi syljen kortisolin tai ravitsemushormonien monitorointiin. Dynaamista tasapainoa ja yleistä toimintakykyä aktiivisesti testaamalla osana terveystarkastuksia voidaan päästä ennaltaehkäisemään
mahdollisia loukkaantumisia aloilla, joissa tarvitaan hyviä fyysisiä ominaisuuksia. Noninvasiiviset
itsemittaukset mahdollistavat hyvinvoinnin tilan monitoroinnin ja kotiterveydenhuollon viennin yhä pidemmälle. Hankkeen tuloksena syntyy työkalut dynaamisen tasapainon mittaamiseen sekä hyvinvoinnin markkereiden itsemonitorointiin. Hankkeen tulosten myötä voidaan aloittaa työ terveystarkastuskonseptin uudistamiseksi, joka
ottaa huomioon henkilön toimintakyvyn tärkeiden fysiologisten parametrien lisäksi. Uudet palvelumuodot ja digitalisaation käyttöönotto hyvinvointipalveluissa mahdollistaa alan pkyritysten kasvun. Hankkeen tuloksille halutaan löytää hyödyntäjiä suomalaisista terveys-, hyvinvointi- ja liikuntateknologia-alan toimijoista..
Hankkeen kesto on 20 kk (10/2016−05/2018) ja kustannusarvio 388 889 €. Hanke toteutetaan rinnakkaishankkeina Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja VTT-MIKES:n kesken.