Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72113

Hankkeen nimi: Virtuaalivalmentaja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: PL 35

Puhelinnumero:

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

WWW-osoite: https://www.jyu.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hakkarainen, Anni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni.s.j.hakkarainen(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407773103

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa uudelle innovatiiviselle terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalun prototyypille - Virtuaalivalmentajalle - kehittämällä ennaltaehkäiseviä menetelmiä kuten ulkoiseen häiriöön perustuva dynaamisen tasapainon testimenetelmä sekä non-invasiivisten biosensorimittausten lukulaite esimerkiksi syljen kortisolin tai ravitsemushormonien monitorointiin. Dynaamista tasapainoa ja yleistä toimintakykyä aktiivisesti testaamalla osana terveystarkastuksia voidaan päästä ennaltaehkäisemään
mahdollisia loukkaantumisia aloilla, joissa tarvitaan hyviä fyysisiä ominaisuuksia. Non-invasiiviset itsemittaukset mahdollistavat hyvinvoinnin tilan monitoroinnin ja kotiterveydenhuollon viennin yhä pidemmälle. Hankkeen tuloksena syntyy työkalut dynaamisen tasapainon mittaamiseen sekä hyvinvoinnin markkereiden itsemonitorointiin.
Hankkeen tulosten myötä voidaan aloittaa työ terveystarkastuskonseptin uudistamiseksi, joka ottaa huomioon henkilön toimintakyvyn tärkeiden fysiologisten parametrien lisäksi. Uudet palvelumuodot ja digitalisaation käyttöönotto hyvinvointipalveluissa mahdollistaa alan pk-yritysten kasvun. Hankkeen tuloksille halutaan löytää hyödyntäjiä suomalaisista terveys-, hyvinvointi- ja liikuntateknologia-alan toimijoista. Hankkeen kesto on 20 kk (10/2016−05/2018) ja kustannusarvio 388 889 €. Hanke toteutetaan rinnakkaishankkeina Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja VTT-MIKES:n kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 152 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 152 360

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 152 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 152 360

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: Sotkamo

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei ole tehty mutta hakija edistää suunnitelmallisesti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa Jyvskylän yliopiston sääntöjen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektissa on mukana sekä naisia että miehiä. Projektipäällikkönä/koordinaattorina toimii nainen. Projektissa pilotoitavalla dynaamisen tasapainon testillä tähdätään kaatumisten ehkäisyyn ja löytämään personoituja ohjeistuksia kehittää tasapanoa. Ko. testin käytön yleistymisen nähdään olevan tärkeässä roolissa erityisesti naisille vaihdevuosien jälkeen (lisääntynyt osteoporoosiriski). Terveys 2011 -tutkimuksessa on todettu negatiivisten elintapojen lisääntyneen varsinkin 45-vuotta täyttäneiden naisten keskuudessa, jonka vuoksi liikuntaan aktivointiin ja motivointiin tulee löytää parempia keinoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite, mutta on huomioitu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
-
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Etäterveydenhuolto ja itsensä mittaaminen (kotimittaukset) edistävät vähähiilisyyden lisääntymistä. Liikuntaan aktivointi voi vaikuttaa autoilun vähenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Etäterveydenhuolto ja itsensä mittaaminen (kotimittaukset) edistävät vähähiilisyyden lisääntymistä. Liikuntaan aktivointi voi vaikuttaa autoilun vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Palveluinnovaatioden ja teknologia-alustojen pilotointi yhdessä pk-yritysten kanssa vievät eteenpäin hyvinvointialan osaamista näkyen palveluiden ja näin ollen liiketoiminnan kehittymisenä. Hyvinvoinnin edistämisestä ja itsensä mittaamisesta ovat kiinnostuneet niin pk-yritykset työhyvinvointinäkökulmasta ja uusien palvelumuotojen kehittymisen kautta, mutta myös sairaanhoidon ja terveydenhuollon alan toimijat vaivattomampien ja uusien mittausmenetelmien osalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Palveluinnovaatioden ja teknologia-alustojen pilotointi yhdessä pk-yritysten kanssa vievät eteenpäin hyvinvointialan osaamista näkyen palveluiden ja näin ollen liiketoiminnan kehittymisenä. Hyvinvoinnin edistämisestä ja itsensä mittaamisesta ovat kiinnostuneet niin pk-yritykset työhyvinvointinäkökulmasta ja uusien palvelumuotojen kehittymisen kautta, mutta myös sairaanhoidon ja terveydenhuollon alan toimijat vaivattomampien ja uusien mittausmenetelmien osalta.-
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
-
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 0
Hanke lisää tietoisuutta hyvinvoinnin edistämisestä verkostojen ja tiedottamisen kautta. Tulevaisuudessa Virtuaalivalmentajalla on suuri potentiaali kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tiedostamisessa ja edistämisessä. Ennaltaehkäisevä yksilön työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen edistää työyhteisön toimintaa työuran eri vaiheissa, joka puolestaan mahdollistaa työn tuottavuuden kehittymisen. Työhyvinvoinnin lisääminen edistää työurien pidentymistä, sairauspoissaolojen vähentymistä, työtehokkuuden ja yleisen elämänlaadun parantumista. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden ja menetelmien kautta parannetaan toimintakyvyn ja terveyden edistämismahdollisuuksia ihmisten siirryttyä eläkkeelle.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hyvinvointipalveluiden ja terveysteknologioiden kehittämisen myötä alennetaan niin palveluiden tai mittausten kustannuksia ja näin ollen kynnystä oman terveyden monitorointiin myös heikommassa sosioekonomisessa aseamassa olevien ihmisten osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Fyysinen hyvinvointi kulkee myös yhdessä henkisen hyvinvoinnin kanssa, joten fyysisestä kunnosta huolehtiminen voi välillisesti vaikuttaa mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen pienenemiseen liikuntaryhmiin osallistumisen myötä. Eläkeiän nouseminen asettaa uusia haasteita työikäisten fyysisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitoon, jotka mahdollistavat työelämässä pysymisen yhä pidempään.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa uudelle innovatiiviselle terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalun prototyypille - Virtuaalivalmentajalle - kehittämällä ennaltaehkäiseviä menetelmiä kuten ulkoiseen häiriöön perustuva dynaamisen tasapainon testimenetelmä sekä non-invasiivisten biosensorimittausten lukulaite esimerkiksi syljen kortisolin tai ravitsemushormonien monitorointiin. Dynaamista tasapainoa ja yleistä toimintakykyä aktiivisesti testaamalla osana terveystarkastuksia voidaan päästä ennaltaehkäisemään
mahdollisia loukkaantumisia aloilla, joissa tarvitaan hyviä fyysisiä ominaisuuksia. Non-invasiiviset itsemittaukset mahdollistavat hyvinvoinnin tilan monitoroinnin ja kotiterveydenhuollon viennin yhä pidemmälle. Hankkeen tuloksena syntyy työkalut dynaamisen tasapainon mittaamiseen sekä hyvinvoinnin markkereiden itsemonitorointiin.
Hankkeen tulosten myötä voidaan aloittaa työ terveystarkastuskonseptin uudistamiseksi, joka ottaa huomioon henkilön toimintakyvyn tärkeiden fysiologisten parametrien lisäksi. Uudet palvelumuodot ja digitalisaation käyttöönotto hyvinvointipalveluissa mahdollistaa alan pk-yritysten kasvun. Hankkeen tuloksille halutaan löytää hyödyntäjiä suomalaisista terveys-, hyvinvointi- ja liikuntateknologia-alan toimijoista. Hankkeen kesto on 20 kk (10/2016−05/2018) ja kustannusarvio 388 889 €. Hanke toteutetaan rinnakkaishankkeina Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja VTT-MIKES:n kesken.