Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72114

Hankkeen nimi: Virtuaalivalmentaja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: PL 1000

Puhelinnumero: 020 722 111

Postinumero: 02044

Postitoimipaikka: VTT

WWW-osoite: www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koponen, Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.koponen(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406609709

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa uudelle innovatiiviselle terveydenhuollon ja
hyvinvoinnin työkalun prototyypille - Virtuaalivalmentajalle - kehittämällä ennaltaehkäiseviä
menetelmiä kuten ulkoiseen häiriöön perustuva dynaamisen tasapainon testimenetelmä sekä
non-invasiivisten biosensorimittausten lukulaite esimerkiksi syljen kortisolin tai
ravitsemushormonien monitorointiin. Dynaamista tasapainoa ja yleistä toimintakykyä
aktiivisesti testaamalla osana terveystarkastuksia voidaan päästä ennaltaehkäisemään
mahdollisia loukkaantumisia aloilla, joissa tarvitaan hyviä fyysisiä ominaisuuksia. Noninvasiiviset
itsemittaukset mahdollistavat hyvinvoinnin tilan monitoroinnin ja
kotiterveydenhuollon viennin yhä pidemmälle. Hankkeen tuloksena syntyy työkalut
dynaamisen tasapainon mittaamiseen sekä hyvinvoinnin markkereiden itsemonitorointiin.
Hankkeen tulosten myötä voidaan aloittaa työ terveystarkastuskonseptin uudistamiseksi, joka
ottaa huomioon henkilön toimintakyvyn tärkeiden fysiologisten parametrien lisäksi. Uudet
palvelumuodot ja digitalisaation käyttöönotto hyvinvointipalveluissa mahdollistaa alan pkyritysten
kasvun.
Hankkeen tuloksille halutaan löytää hyödyntäjiä suomalaisista terveys-, hyvinvointi- ja
liikuntateknologia-alan toimijoista.
Hankkeen kesto on 20 kk (10/2016−05/2018) ja kustannusarvio 388 889 €. Hanke toteutetaan
rinnakkaishankkeina Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja
VTT-MIKES:n kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15, Puristamo 9P19

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali ja toimenpiteet hankkeessa voivat kohdistuvat molempien sukupuolten edustajiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali ja toimenpiteet hankkeessa voivat kohdistuvat molempien sukupuolten edustajiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeisimmät tavoitteet eivät riipu tekijöiden eikä kohderyhmän sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Riittävän tarkoilla mittauksilla voidaan säästää resursseja. Liian tarkat kuluttavat resursseja ja liian huonot tuottavat hyödytontä tietoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Kaiken kaikkiaan energiatehokkuus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja sitä kautta hidastaa ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Ilmastonmuutoksen hidastaminen vähentää myös kasvillisuuteen ja eliöhin kohdistuvaa ympäristön muutoksista aiheutuvaa stressiä. Biodiversiteettiin siis kohdistuu tätä kautta vähemmän uhkia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Kasvihuonekaasuja syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen pienentää kasvihuonepäästöjä ja haitallisten yhdisteiden määrä ilmakehässä. Laskeuma tuo nämä maaperään ja vesistöihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 0
Kasvihuonekaasuja syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen pienentää kasvihuonepäästöjä ja haitallisten yhdisteiden määrä ilmakehässä. Laskeuma tuo nämä maaperään ja vesistöihin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Hanke pyrkii edistämään hyvinvointia yhdistämällä tietoa eri lähteistä ja muodostamalla tämän perusteella kuvan henkilön terveydentilasta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hankkeessa kehitettävä teknologia on mahdollista myöhemmin kaupallistaa esimerkiksi alueelle perustettavan tai olemassa olevan yritystoiminnan puitteissa. -
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Mittausten epävarmuuslaskelmat ja algoritmit ovat aineeton tuotos.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
-
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Hanke pyrkii edistämään hyvinvointia yhdistämällä tietoa eri lähteistä ja muodostamalla tämän perusteella kuvan henkilön terveydentilasta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
-
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa uudelle innovatiiviselle terveydenhuollon ja
hyvinvoinnin työkalun prototyypille - Virtuaalivalmentajalle - kehittämällä ennaltaehkäiseviä
menetelmiä kuten ulkoiseen häiriöön perustuva dynaamisen tasapainon testimenetelmä sekä
non-invasiivisten biosensorimittausten lukulaite esimerkiksi syljen kortisolin tai
ravitsemushormonien monitorointiin. Dynaamista tasapainoa ja yleistä toimintakykyä
aktiivisesti testaamalla osana terveystarkastuksia voidaan päästä ennaltaehkäisemään
mahdollisia loukkaantumisia aloilla, joissa tarvitaan hyviä fyysisiä ominaisuuksia. Noninvasiiviset
itsemittaukset mahdollistavat hyvinvoinnin tilan monitoroinnin ja
kotiterveydenhuollon viennin yhä pidemmälle. Hankkeen tuloksena syntyy työkalut
dynaamisen tasapainon mittaamiseen sekä hyvinvoinnin markkereiden itsemonitorointiin.
Hankkeen tulosten myötä voidaan aloittaa työ terveystarkastuskonseptin uudistamiseksi, joka
ottaa huomioon henkilön toimintakyvyn tärkeiden fysiologisten parametrien lisäksi. Uudet
palvelumuodot ja digitalisaation käyttöönotto hyvinvointipalveluissa mahdollistaa alan pkyritysten
kasvun.
Hankkeen tuloksille halutaan löytää hyödyntäjiä suomalaisista terveys-, hyvinvointi- ja
liikuntateknologia-alan toimijoista.
Hankkeen kesto on 20 kk (10/2016−05/2018) ja kustannusarvio 388 889 €. Hanke toteutetaan
rinnakkaishankkeina Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja
VTT-MIKES:n kesken.