Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72115

Hankkeen nimi: Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto – OK#Kasvuverkosto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulunkaaren kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1006538-5

Jakeluosoite: Piisilta 1, 91100 Ii

Puhelinnumero: 08 5875 6100

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: Ii

WWW-osoite: http://www.oulunkaari.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arja Packalén

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arja.packalen(at)oulunkaari.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 566 4179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viime vuosina merkittävä määrä uusia työpaikkoja on luotu mikroyrityksiin. Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2001–2013 uusista työpaikoista (113137) 46 % syntyi mikroyrityksiin. Vuonna 2013 Suomen yrityksistä (pl. maa-, metsä- ja kalatalouden toimialat) näitä alle 10 työntekijän yrityksiä on 94,6 %. OECD:n 2015 julkaistun raportin mukaan Suomen kaikista yrityksistä 63% on yksinyrittäjiä. Saman raportin mukaan suomalaisen viennin painopiste on suurissa yrityksissä: Suomen viennistä vain 3 % tapahtuu mikroyritysten toimesta, kun vastaava osuus on Ruotsissa 11 % (Ruotsin viennin kokonaisarvo n. 173 miljardia $, Suomessa vastaava luku on n. 70 miljardia $).
Pohjois-Pohjanmaalla on 26765 mikroyritystä, joka on 95,3 % alueen yrityksistä. Maakunnan mikroyritysten kasvu- ja vientipotentiaali tulisi ottaa täysimääräisesti käyttöön. Yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävät toimenpiteet on Suomessa tähän saakka kohdistettu pääasiassa mikroyrityksiä suurempiin yrityksiin. Mikroyrityksiä koskevaa tietoa ei ole riittävästi päättäjien ja yritysrajapinnan toimijoiden käytössä.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Oulunkaaren ja Koillismaan alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto. Kokeiluperusteinen kaupallistamis-, kasvu- ja vientitoiminta purkaa tehokkaasti erityisesti pienimpien yritysten kasvun esteitä. Suomalaisissa mikroyrityksissä ajan ja resurssien käyttö kohdistetaan liiaksi tuotteen tai palvelun suunnitteluun, jolloin konkreettiset myynti- ja vientikokeilut alkavat aivan liian myöhään. Myös yritysrajapinnan toimijoiden keskuudessa uusien kaupallistamis-, kasvu- ja vientikäytäntöjen soveltaminen on vähäistä. Tietoa tarvitaan erityisesti uudentyyppisistä digitaalisista kasvun ja kansainvälistymisen mekanismeista. Uutta tietoa, uusia toimintamalleja ja uusia tekoja tarvitaan erityisesti mikroyrityksissä. Kokeiluperusteisten kasvu- ja kansainvälistymismekanismien käyttöönotolla on jo kiire Oulunkaaren ja Koillismaan mikroyrityksissä ja niitä tukevien TKK-toimijoiden palveluissa.

Tavoite 1: Yritysohjautuvan kasvu- ja vientikokeiluverkoston rakentaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi Oulunkaaren ja Koillismaan alueelle kootaan mikroyrityksistä koostuvat kasvu- ja vientikokeiluryhmät (20+20+20) ohjaamaan alueiden TKK-toimintaa. Ryhmät kokoontuvat mikroyrityksissä kuukausittain kiertävällä periaatteella. Toiminta-alueella uudistetaan yritysrajapinnan käytäntöjä siten, että ne huomioivat paremmin alueen yrityskentän erityispiirteet. Tavoitteen saavuttamiseksi otetaan toimivaksi osoittautunut yritysvetoinen toimintamalli nopeutetusti käyttöön ja juurrutetaan parhaat käytännöt alueelle. Työpaketin tuloksena yritysvetoinen kasvun- ja vienninedistämistoiminta juurrutetaan Oulunkaaren ja Koillismaan alueille. Yritysten ja TKK-toimijoiden yhteistyössä yritysrajapinnan tukitoiminnot uudistetaan yrityslähtöisesti ja mikroyritysten erityispiirteet huomioiden.
Tavoite 2: Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun edistämisen nopeat kokeilut. Tavoitteen saavuttamiseksi keveitä ja kustannustehokkaita sekä digitaalisuutta hyödyntäviä kaupallistamisen ja kasvun menetelmiä tunnistetaan ja otetaan käyttöön. Kaupallistamisen ja kasvun uusia menetelmiä kokeillaan mikroyritysten ja TKK-toimijoiden yhteistyönä verkoston kasvu- ja vientikokeiluryhmissä. Lisäksi kokeilujen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan mikroyritysten ja TKK-toimijoiden yhteistyönä. Työpaketin tuloksena kaupallistamista ja kasvua edistävät rohkeat kokeilut tuottavat tulosta mikroyritysryhmissä ja onnistumiset levitetään alueella. Hankkeen vaikutuksesta alueen mikroyritykset kaupallistavat tuotteita ja palveluja nopeasti ja kustannustehokkaasti, kasvavat hallitusti ja luovat uusia työpaikkoja.
Tavoite 3: Toteuttaa kustannustehokkaita vientikokeiluja. Tavoitteen saavuttamiseksi Mikroyrityksille soveltuvia vientikäytäntöjä ja toimintamalleja tunnistetaan. Mikroyrityksille soveltuvia menetelmiä kokeillaan verkoston kasvu- ja vientikokeiluryhmissä yritysten ja TKK-toimijoiden yhteistyönä. Kokeilujen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan mikroyritysten ja TKK-toimijoiden yhteistyönä. Työpaketin tuloksena mikroyrityksille soveltuvia ketteriä vientikäytäntöjä on tunnistettu ja otettu käyttöön mikroyrityksissä. Mikroyritykset kasvattavat vientiä kannattavasti.
Tavoite 4: Kaupallistamis-, kasvu- ja vientiavaukset sekä kokemusten ja onnistumisten levittäminen.
Tavoitteen saavuttamiseksi tieto mikroyrityksille soveltuvista kaupallistamista, kasvua ja vientiä arkipäiväistävistä kustannustehokkaista menetelmistä levitetään toiminta-alueella. Lisäksi tieto onnistumisista ja parhaista käytännöistä levitetään Pohjois-Pohjanmaan mikroyritysverkostoissa sekä pohjoisilla harvaan asutuilla alueilla. Kohdennettu jatkuvaan toimintatutkimukseen perustuva tieto välitetään alueellisille ja kansallisille avaintoimijoille ja päättäjille. Työpaketin tuloksena mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen parhaat käytännöt leviävät tehokkaasti toiminta-alueelle ja muille pohjoisilla harvaan asutuille alueille. Avaintoimijat ja päättäjät tiedostavat uudet ja testatut kasvu- ja kv. mallit.

Mikroyritykset ohjaavat hankkeen kautta toteutettavaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa Oulunkaaren ja Koillismaan alueella, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Tässä hankkeessa otetaan nopeutetusti käyttöön Mikroyritysten kasvualusta-hankkeessa maakunnan eteläosissa testattu ja toimivaksi osoittautunut toimintamalli. Toimintamallia on vuoden 2015 aikana testattu maakunnan eteläosissa 66 mikroyrityksen voimin ja saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä.
Tällä hankkeella on merkittävä uutuusarvo. Alueella ei ole aiemmin kohdistettu toimenpiteitä mikroyritysten kasvu- ja vientipotentiaalin käyttöönottamiseksi. Mikroyritykset ohjaavat ensimäistä kertaa kohdealueen kasvu- ja vientitoimintaa mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Nopeiden kokeilujen periaate otetaan käyttöön alueella ensimmäistä kertaa mikroyritysten kehittämisessä. Periaatteen mukaisesti yritysten kaupallistamiseen, kasvuun ja vientiin tähtäävissä vertaisryhmissä (1) toistetaan nopeita kokeiluja, (2) arvioidaan tulokset ja (3) hyödynnetään oppiminen seuraavissa kokeiluissa. Todennetut onnistumiset (4) skaalataan alueella ja kansallisesti. Hankkeen kautta syntyvät kokemukset ja onnistumiset levitetään mediassa sekä päättäjien ja yritysrajapinnan toimijoiden keskuudessa. Alueen mikroyritysten merkittävä kasvu- ja vientipotentiaali otetaan käyttöön. Hanke ratkaisee konkreettisella tavalla pohjoisten harvaan asuttujen (NSPA) alueiden kasvu- ja vientiyrittäjyyden erityishaasteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Oulunkaaren ja Koillismaan sekä niiden välittömien lähialueiden kasvu- ja/tai vientiorientoituneet yksinyrittäjät ja mikroyritykset sekä niiden kehittämisen kannalta keskeiset TKK-toimijat. Hankkeen aikana keskimäärin 50 yritystä osallistuu OK#kasvuverkostossa muodostettavien ryhmien toimintaan. Näiden lisäksi myös muilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua toimintaan.
Hankkeen aikana (elokuusta 2016 alkaen) keskimäärin 50 kasvuun ja/tai vientiin tähtäävää mikroyritystä osallistuu hankkeessa perustettavien ryhmien toimintaan. Yritysten sijaintipaikka on Pohjois-Pohjanmaan pohjois- ja koillisosassa kattaen Oulunkaaren kuntayhtymän alueen ja Koillismaan kunnat sekä Muhoksen (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Simo, Muhos, Kuusamo, Taivalkoski). Kunnista yksi (Simo) sijaitsee Lapin alueella. Hankkeeseen osallistuu mikroyrityksiä kaikista toiminta-alueen kunnista.
Oulunkaaren ja Koillismaan alueilla ja lähiympäristössä (Kunnat: Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Simo, Muhos, Kuusamo, Taivalkoski) on 4598 yritystä, joista 97,2% (4468 kpl) on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Kohdealueella ei ole yhtään suurta yritystä (henkilöstömäärä 250), jolla olisi alueella varsinainen toimipaikka. Keskisuuria yrityksiä (henkilöstömäärä 50-249) on alueen yrityksistä on 12 kpl (0,3%) ja pieniä yrityksiä (henkilöstömäärä 10-49) on 118 kpl (2,6%). Vientiyrityksiksi luokiteltavia yrityksiä Oulunkaaren ja Koillismaan seutukuntien alueilla on vain 17 kpl. Tuontiyrityksiä on samalla alueella 91 kpl. Jatkossa kansainvälistymistä ja vientiä edistäville kokeiluille on selkeä tilaus.
TKK-toimijoilla tarkoitetaan yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoita ml. kehittämisyhtiöt, alueella toimivat koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Oulunkaaren ja Koillismaan alueella näitä ovat kunnalliset kehittämisyhtiöt: Iissä Micropolis Oy, Utajärvellä Utajärven Yrityspuisto Oy ja Kuusamossa Naturpolis Oy. Alueella toimii lisäksi Humanpolis Oy, joka on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien omistama alueellinen, voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö. Vaalan kunta on osakkaana myös kehittämisyhtiö Kainuun Edussa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuloksista hyötyvät välillisesti mm. seuraavat tahot:

1. Yrittäjäjärjestöt
2. Kunnalliset, maakunnalliset ja kansalliset päätöksentekijät
3. Viranomaistahot
4. Kansallinen ja kansainvälinen mikroyrittäjyyden asiantuntijayhteisö

Ne voivat hyödyntää omassa toiminnassaan hankkeessa tuotettavaa luotettavaa tietoa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 346 480

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 274 964

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 472 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 377 410

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Oulun, Koillismaan

Kunnat: Simo, Utajärvi, Taivalkoski, Ii, Muhos, Vaala, Kuusamo, Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 30, joihin työllistyvät naiset 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9.00, joihin työllistyvät naiset 8.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
OK#Kasvuverkosto –hankkeen valmisteluvaiheessa sukupuolinäkökulma on otettu huomioon analysoitaessa toimintaympäristöä. Sukupuolinäkökulmasta toimintaympäristöanalyysia on tarkennettu käyttäen STM:n ohjeistusta sukupuolivaikutusten arvioinnista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Alueen yrittäjistä ei ole käytettävissä yrittäjän sukupuolen mukaista tilastotietoa. Hankkeessa tullaan lähestymään niin naisia kuin miehiä, kun tiedotetaan hankkeen toimintaan mukaan lähtemisen mahdollisuudesta. Yritysten valintaprosessissa sukupuoli ei ole määrittävä tekijä, ei myöskään mikään erityinen toimiala. Sukupuolinäkökulma otetaan hankkeessa huomioon siten, että toiminta ja tulokset palvelevat kaikkia yrittäjiä. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta välillisenä tavoitteena voidaan nähdä naisyrittäjyyden edistäminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta välillisenä tavoitteena voidaan nähdä naisyrittäjyyden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Ekologisen kestävyyden näkökulmasta tämä hanke on arvioitu pääsääntöisesti neutraaliksi tai jonkin verran myönteiseksi niin välittömien kuin välillisten vaikutusten osalta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hanke suosii verkkopohjaisia järjestelmiä ja paperittomuutta, ja siinä hyödynnetään virtuaalisia ympäristöjä. Maaseutualueen elinvoimaisuuden vahvistamisen voidaan välillisesti nähdä vähentävän ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Ekologisen kestävyyden näkökulmasta näkökulmasta tämä hanke on arvioitu pääsääntöisesti neutraaliksi tai jonkin verran myönteiseksi niin välittömien kuin välillisten vaikutusten osalta. Yrityksiä ohjataan kasvillisuutta säästävien ekologisesti kestävien periaatteiden mukaiseen toimintaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Ekologisen kestävyyden näkökulmasta tämä hanke on arvioitu pääsääntöisesti neutraaliksi tai jonkin verran myönteiseksi niin välittömien kuin välillisten vaikutusten osalta. Yrityksiä ohjataan Pinta- ja pohjavesien säästävien ekologisesti kestävien periaatteiden mukaiseen toimintaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Ekologisen kestävyyden näkökulmasta tämä hanke on arvioitu pääsääntöisesti neutraaliksi tai jonkin verran myönteiseksi niin välittömien kuin välillisten vaikutusten osalta. Yrityksiä ohjataan Natura-kohteita säästävien ekologisesti kestävien periaatteiden mukaiseen toimintaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Taloudellisen kestävyyden osalta hankkeella arvioidaan olevan merkittävää välitöntä ja välillistä myönteistä vaikutusta, kun mikroyrittäjät saavat yhteisön tuen ja yrityksen liiketoimintaa tuetaan OK#Kasvuverkoston:n ohjelman myötä. Osallistuminen hankkeeseen vahvistaa liiketoimintaosaamista ja parantaa kilpailukykyä. Merkittävää välitöntä ja välillistä vaikutusta arvioidaan olevan myös aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Muiden tavoitteiden osalta nähdään suunnitteluvaiheessa vähäisempiä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Yrityksiä kannustetaan verkostossa huomioimaan uusiutuvan energian tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Taloudellisen kestävyyden osalta hankkeella arvioidaan olevan merkittävää välitöntä ja välillistä myönteistä vaikutusta paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Yritysten kasvua ja vientiä tukeva verkosto luo perustuksen monipuolistuvan elinkeinorakenteen kehittämiselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Digitaalisuus on hankkeessa merkittävä tekijä, jonka kautta mikroyritysten kasvun ja viennin esteitä puretaan. Yritysten kasvua ja vientiä tukevat virtuaaliset toimintatavat edistävät uudenlaisten aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä toiminta-alueella.
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Virtuaalisen alustan kautta vähennetään yrittäjien tarvetta liikkua verkostoituakseen kasvu- ja vientikokeiluryhmiin kuuluvien yritysten kanssa. Some ja virtuaaliset kommunikaatiokanavat ovat hankkeessa jatkuvassa käytössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus sekä kulttuuriympäristö ja ympäristöosaaminen ovat arviointikohteina kestävän kehityksen sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus –osiossa. Tämän hankkeen arvioidaan vaikuttavan positiivisesti näihin tavoitteisiin sekä välittömästi että välillisesti.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämisen näkökulmasta hankkeella arvioidaan olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia erityisesti useiden nykyisten verkostojen ulkopuolella oleville kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville mikroyrittäjille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 3
Hankkeen aikana rakentuu laaja kontaktiverkosto vertaisyrityksiin ja yritysrajapinnan toimijoihin tarjoaa mahdollisuuden ammatillisuuden vahvistumiseen ja oman liiketoiminnan kehittämisloikkaan verkoston tuella.
Kulttuuriympäristö 3 5
Kulttuuriympäristön osalta uudenlaisen yrittäjyyskulttuurin edistäminen maaseutumaisilla alueilla on yhtenä pitkäntähtäimen tavoitteena. Hankkeeseen osallistuvien yritysten kautta voi syntyä lisää hyvinvointiin, kulttuuriin ja kulttuuriympäristöön sekä ympäristöosaamiseen liittyvää liiketoimintaa
Ympäristöosaaminen 3 5
Hankkeen verkoston kautta välittyy luontevasti tietoa myös ympäristöosaamisesta, jolloin yrittäjät voivat ottaa nopeutetusti käyttöön ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä tehokkasti ja kustannustehokkaasti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto (OK#kasvuverkosto) -hanke on luonut merkittävän mikroyrittäjien verkoston hankealueelle. Hankkeen aikana on muodostettu kolme alueellista mikroyritysten ydinryhmää, joissa on yhdistetty mikroyritysten, yliopiston ja alueen yrityskehitysorganisaatioiden yritysrajapinnan toimintoja yhteen alueen erityispiirteet huomioiden. Alueen mikroyritykset ovat hankkeessa ohjanneet omalta osaltaan tutkimus- ja kehitystoimintaa, mikä on edesauttanut konkreettisten yritysvaikutusten syntymistä. Hankkeessa on pyritty edistämään matalan kynnyksen kokeilukulttuuria mikroyrityksissä. Kokeiluperusteinen kaupallistamis-, kasvu- ja vientitoiminta edistää erityisesti pienimpien yritysten kasvun esteiden purkamista.
Hankkeen tavoitteena oli (1) Yritysohjautuvan kasvu- ja vientikokeiluverkoston rakentaminen, (2) mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun edistämisen nopeat kokeilut, (3) kustannustehokkaiden vientikokeilujen toteuttaminen (4) kaupallistamis-, kasvu- ja vientiavaukset sekä kokemusten ja onnistumisten levittäminen.
Hankkeen keskeinen tulos on mikroyritysten ydinryhmätoiminnan konseptin synnyttäminen ja toteutus hankealueella. Hankkeen mikroyritysten ydinryhmät (1. Ii-Simo-Pudasjärvi 2. Koillismaan (Kuusamo, Taivalkoski) 3. Oulujokivarren (Muhos,Utajärvi, Vaala) ovat kokoontuneet n. 90 mikroyritystapaamiseen hankkeen aikana. Tapaamisten lähtökohtina ja aiheina ovat olleet mikroyritysten omat kehittämistarpeet. Ydinryhmien toiminnassa on ollut omarahoitusosuudella mukana koko hankkeen aikana yhteensä 73 mikroyritystä. Lisäksi hankkeen kaikille yrityksille avoimiiin tilaisuuksiin esim. työpajakokeilut ja mikromatch -tapahtumat on osallistunut merkittävä määrä alueen mikroyrityksiä myös hankealueen ulkopuolelta. Hankkeen keskeinen tulos kasvun edistämistoiminnasta on myös Mikromatch-tapahtumien konseptin käyttöönotto ja juurruttaminen Pohjois-Pohjanmaalla.
Mikroyritykset ovat osallistuneet hankkeessa kehittämis-, kaupallistamis- ja kasvukokeiluihin. Hanke on luonut puitteita mikroyritysten yhteistyölle ja asiantuntijuuden hyödyntämiselle. Nämä kaupallistamista ja kasvua edistävät kokeilut ovat tuottaneet myös tulosta niihin osallistuneissa mikroyrityksissä. Hankkeessa on tunnistettu ja edistetty mikroyrityksille soveltuvien vientikäytäntöjen käyttöönottoa alueen mikroyrittäjien keskuudessa mm. ulkomaan messujen ja käytännönläheisten vientitapahtumien kautta.
Hankkeessa on edistetty yhteistyötä ja mikroyritysten verkostoitumista yhdessä muiden hankealueella mikroyrittäjyyden parissa toimivien organisaatioiden ja hankkeiden kanssa. Lisäksi hanke on toiminut yhteistyössä valtakunnallisen MicroENTRE mikroyritysverkoston kanssa, mikä on tarjonnut hankkeen yrityksille laajan yhteistyö- ja vertaisverkoston. Mikroyritysten kasvun- ja kansainvälistymisen parhaat käytännöt ja erityispiirteet, verkoston jäsenet, kokoontumiset, tapaamisten keskeinen anti, yhteyshenkilöt sekä paljon muuta tietoa löytyy verkoston yhteiseltä virtuaaliselta alustalta, www.microentre.fi