Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72117

Hankkeen nimi: Virtuaalivalmentaja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000

Puhelinnumero: 553 1011

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: OULUN YLIOPISTO

WWW-osoite: www.oulu.fi/yliopisto/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kilpeläinen, Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.t.kilpelainen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358294488111

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa uudelle innovatiiviselle terveydenhuollon ja
hyvinvoinnin työkalun prototyypille - Virtuaalivalmentajalle - kehittämällä ennaltaehkäiseviä
menetelmiä kuten ulkoiseen häiriöön perustuva dynaamisen tasapainon testimenetelmä sekä
non-invasiivisten biosensorimittausten lukulaite esimerkiksi syljen kortisolin tai
ravitsemushormonien monitorointiin. Dynaamista tasapainoa ja yleistä toimintakykyä
aktiivisesti testaamalla osana terveystarkastuksia voidaan päästä ennaltaehkäisemään
mahdollisia loukkaantumisia aloilla, joissa tarvitaan hyviä fyysisiä ominaisuuksia. Noninvasiiviset
itsemittaukset mahdollistavat hyvinvoinnin tilan monitoroinnin ja
kotiterveydenhuollon viennin yhä pidemmälle. Hankkeen tuloksena syntyy työkalut
dynaamisen tasapainon mittaamiseen sekä hyvinvoinnin markkereiden itsemonitorointiin.
Hankkeen tulosten myötä voidaan aloittaa työ terveystarkastuskonseptin uudistamiseksi, joka
ottaa huomioon henkilön toimintakyvyn tärkeiden fysiologisten parametrien lisäksi. Uudet
palvelumuodot ja digitalisaation käyttöönotto hyvinvointipalveluissa mahdollistaa alan pkyritysten
kasvun.
Hankkeen tuloksille halutaan löytää hyödyntäjiä suomalaisista terveys-, hyvinvointi- ja
liikuntateknologia-alan toimijoista..
Hankkeen kesto on 20 kk (10/2016−05/2018) ja kustannusarvio 388 889 €. Hanke toteutetaan
rinnakkaishankkeina Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja
VTT-MIKES:n kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 107 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 926

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 109 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 597

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tehty, mutta olemme tietoisia, että kehitettävien tuotteiden ja palvelujen käyttäjistä suurempi osa on naisia, ja toimenpiteillä on mahdollisuus edistää erityisesti haja-asustusalueilla asuvien iäkkäiden naisten kotona asumista. CEMIS-Oulu noudattaa Oulun yliopiston ohjeistusta sukupuolten tasa-arvoisuuden edistämisestä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin työntekijöinä on sekä miehiä että naisia. Biosensoritutkimuksen tieteellisenä asiantuntijana on nainen (Tohtori Adama Sesay). Biosensorimittaukset yhdistettynä mobiiliin lukulaitteeseen ovat ennen kaikkea etä- ja kotiterveydenhoidon työkaluja ja edistävät palvelujen tuomista haja-asutusalueille. Näiden palvelujen käyttäjistä suuri osa on naisia. Valitettavasti Terveys 2011 tutkimuksessa on todettu myös negatiivisten elintapojen lisääntyneen varsinkin 45-vuotta täyttäneiden naisten keskuudessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite, mutta huomioitu asia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Etä/kotiterveydenhoidon edistäminen vähentää liikennettä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Etäterveydenhoito ja itsemittaaminen vähentävät liikennettä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Liikenne vähenee, kun ihmiset tavoittavat terveydenhoitojärkestelmän kotoa. Itsemittaaminen myös vähentää lääkärissä käynteja ja ne tehdään todennäköisemmin ajoissa (ennaltaehkaisevästi) ja silloin kun niitä todella tarvitaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Liikenteen väheneminen vähentää tienvarsien saatumista ja kasvuhuonekaasujen vapautumista fossiilisista polttoaineista
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Palvelu-innovaatioden ja teknologia-alustojen pilotointi yhdessä pk-yritysten kanssa vie eteenpäin hyvinvointialan osaamista näkyen palveluiden ja näin ollen liiketoiminnan kehittymisenä tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Palvelu-innovaatioden ja teknologia-alustojen pilotointi yhdessä pk-yritysten kanssa vie eteenpäin hyvinvointialan osaamista näkyen palveluiden ja näin ollen liiketoiminnan kehittymisenä tulevaisuudessa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
-
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Osahankkeessa kehitettävät biosensori-mittaukset ja niiden etäluenta ovat nimenomaan terveydenhoidon ja hyvinvoinnin edistämisen työkaluja. Niillä ja hankekonsortion yhdessä kehittämällä virtuaalivalmentaja-konseptilla on tulevaisuudessa suuri potentiaali kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tiedostamisessa ja edistämisessä. Ennaltaehkäisevä yksilön työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen edistää työyhteisön toimintaa työuran eri vaiheissa, joka puolestaan mahdollistaa työn tuottavuuden kehittymisen. Työhyvinvoinnin lisääminen edistää työurien pidentymistä, sairauspoissa-olojen vähentymistä, työtehokkuuden ja yleisen elämänlaadun parantumista. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden ja menetelmien kautta parannetaan toimintakyvyn ja terveyden edistämis-mahdollisuuksia ihmisten siirryttyä eläkkeelle. Hanke myös lisää tietoisuutta hyvinvoinnin edistämisestä verkostojen ja tiedottamisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Etäterveydenhoidon avulla terveyden-hoitopalveluja tuodaan myös haja-asutusalueiden väestön ja liikunta-rajoitteisten henkilöiden saataville aikaisempaa helpommin. Hyvinvointi-palveluiden ja terveysteknologioiden kehittämisen myötä alennetaan palveluiden ja mittausten kustannuksia ja näin ollen kynnystä oman terveyden monitorointiin myös heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien ihmisten osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
"Fyysinen hyvinvointi kulkee myös yhdessä henkisen hyvinvoinnin kanssa, joten fyysisestä kunnosta huolehtiminen voi välillisesti vaikuttaa mielen-terveysongelmien ja syrjäytymisen pienenemiseen liikuntaryhmiin osallistumisen myötä. Eläkeiän nouseminen asettaa uusia haasteita työikäisten fyysisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitoon, jotka mahdollistavat työelämässä pysymisen yhä pidempään. Eläke-iässä terveyden seurannalla ja motivoinnilla toimintakyvyn ylläpitoon turvataan kotona asumisen ja omatoimisen elämänhallinnan jatkumista mahdollisimman pitkään.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa uudelle innovatiiviselle terveydenhuollon ja
hyvinvoinnin työkalun prototyypille - Virtuaalivalmentajalle - kehittämällä ennaltaehkäiseviä
menetelmiä kuten ulkoiseen häiriöön perustuva dynaamisen tasapainon testimenetelmä sekä
non-invasiivisten biosensorimittausten lukulaite esimerkiksi syljen kortisolin tai
ravitsemushormonien monitorointiin. Dynaamista tasapainoa ja yleistä toimintakykyä
aktiivisesti testaamalla osana terveystarkastuksia voidaan päästä ennaltaehkäisemään
mahdollisia loukkaantumisia aloilla, joissa tarvitaan hyviä fyysisiä ominaisuuksia. Noninvasiiviset
itsemittaukset mahdollistavat hyvinvoinnin tilan monitoroinnin ja
kotiterveydenhuollon viennin yhä pidemmälle. Hankkeen tuloksena syntyy työkalut
dynaamisen tasapainon mittaamiseen sekä hyvinvoinnin markkereiden itsemonitorointiin.
Hankkeen tulosten myötä voidaan aloittaa työ terveystarkastuskonseptin uudistamiseksi, joka
ottaa huomioon henkilön toimintakyvyn tärkeiden fysiologisten parametrien lisäksi. Uudet
palvelumuodot ja digitalisaation käyttöönotto hyvinvointipalveluissa mahdollistaa alan pkyritysten
kasvun.
Hankkeen tuloksille halutaan löytää hyödyntäjiä suomalaisista terveys-, hyvinvointi- ja
liikuntateknologia-alan toimijoista..
Hankkeen kesto on 20 kk (10/2016−05/2018) ja kustannusarvio 388 889 €. Hanke toteutetaan
rinnakkaishankkeina Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja
VTT-MIKES:n kesken.