Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72140

Hankkeen nimi: Turun Pari Oy: Yrityksen kehityshanke ulkomaanviennin aukaisemiseksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.7.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TURUN PARI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0895084-4

Jakeluosoite: Portinkaari 2

Puhelinnumero: +358505693752

Postinumero: 21380

Postitoimipaikka: AURA

WWW-osoite: www.tulitehoa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Valkama Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.valkama(at)turunpari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505693752

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitte on avata ulkomaan vientiä Turun Pari Oy:lle niin suorina asiakkuuksina teollisuuteen kuin jälleenmyyntiedustajien kautta vähittäiskaupan- tai pk-yritysten markkinasegmenttiin. Hanke on ainakin kaksiosainen. Premilinäärinen eli valmisteleva osa käsittää markkinointimateriaalin valmistelun kotimaassa, ja toteutusosa on markkina analyysiä ja kontaktointia ulkomaille, sekä markkinoiden avaamista kohdemaihinsa ostopalveluna. Toimenpiteet ovat kaikki tavoitteellisia ja tuloksia saavutettua siirrytään aina eteenpäin toimenpiteissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan

Kunnat: Aura

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Käkisuonkuja 2

Postinumero: 21380

Postitoimipaikka: AURA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksemme ei ole sukupuoliroolittunut, hyvä myyjä tai osaaja saa aina paikan, myynnin ammattilainen ei ole yhtäkuin sukupuoli.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke työllistää ulkopuolisia palvelun tuottajia, mittaus ja raportointi, graafisenalan ja medialan toimijoita, sekä kääntäjiä ja konsultteja. Valita määräytyyn tarjousten hinnan/laadun perusteella, ei sukupuolen, työn laatu on varmasti molemissa sukupuolitapauksissa riittävää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on hankkia yhteiskuntaan nimeltä Suomi vientituloja ja hyvinvointia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-