Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72165

Hankkeen nimi: Tuotantomenetelmien kehittäminen ja kansainvälistyminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.11.2015 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MAANRAKENNUS B. DAHLBACKA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0582088-4

Jakeluosoite: Lekatie 7

Puhelinnumero: +358 6 8223377

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KARLEBY

WWW-osoite: www.dahlbacka.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Prest Michael

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousppäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: michael.prest(at)dahlbacka.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500 891988

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotantomenetelmien kehittäminen ja kansainvälistyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 719

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 719

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lekatie 7

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tarpeeton
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tarpeeton
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tarpeeton

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Energian ja luonnonvarojen säästö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Materiaalikuljetukset vähenevät
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Liito oravien asuinolot paranevat
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
PInta- ja pohjavesin säästö
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Suojelumahdollisuudet paranevat
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Vähenevät
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Polttoaine kulutus vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Kulttuurimaisemien säilyttäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tuloksena saimme asiakaskontakteja ja ulkomaan vientiä.