Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72166

Hankkeen nimi: Suunnittelutoiminnan aloittaminen Koillis-Teräksessä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.8.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOILLIS-TERÄS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2698859-8

Jakeluosoite: Marjakuja 6

Puhelinnumero: +358401410142

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

WWW-osoite: koillis-teras.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tupitsa Jani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jani.tupitsa(at)koillis-teras.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401410142

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on nostaa toiminnan tasoa suunnittelupalveluita tarjoavaksi konepaja yritykseksi. Palkkaamalla Juha Miinalan Koillis-Teräs saa huomattavaa synergia- ja kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden. Tavoitteena on moninkertaistaa liikevaihto tulevina vuosina mikä on ainoastaan mahdollista jos pääsemme tarjoamaan kokonaispalveluita valtakunnallisesti isoille teollisille yrityksille. Lisäksi oma suunnittelu mahdollistaa alihankinnan kustannustehokkaan käytön tulevaisuudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 151

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 151

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 10

Postinumero: 98120

Postitoimipaikka: KEMIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei oleellista toimialalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei oleellista toimialalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei oleellista toimialalle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koillis-Teräs on tuotekehitys- ja suunnittelutoimintaan laajentumalla erottautunut positiivisesti muista Lappilaista konepajoista mikä on johtanut liikevaihdon kasvuun sekä asiakaskunnan laajentumiseen.