Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72202

Hankkeen nimi: KivaQ-GoesGlobal

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.8.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KIVAQ OYAB

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2515955-2

Jakeluosoite: Doktorsvägen 1 Bst 1

Puhelinnumero: +358400218537

Postinumero: 25900

Postitoimipaikka: TAALINTEHDAS

WWW-osoite: www.kivaq.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Näsman Ove

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ove.nasman(at)kivaq.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400218537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KivaQ-GoesGlobal-hankkeen tavoitteena on tehdä KivaQ:sta johtava työhyvinvointi- ja tasa-arvokyselyiden toimittaja kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa kehitetään KivaQ-työhyvinvointikyselyn rinnalle KivaE(Equality)-tasa-arvokysely. Hankkeessa tullaan selvittämään ulkopuolista asiantuntija-apua hyödyntäen kohdemaiden (Ruotsi, Hollanti, Iso-Britannia) markkinatilanne sekä vieraillaan alan messuilla ja etsitään paikallisia yhteistyökumppaneita, jotka voivat toimia konsultatiivisessa roolissa kohdemaassa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään liiketoiminnan laajentamisessa uusiin kohdemaihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan

Kunnat: Kemiönsaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tohtorintie 1

Postinumero: 25900

Postitoimipaikka: TAALINTEHDAS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tieteellisten tutkimusten mukaan sukupuolten välillä on eroja työhyvinvoinnissa ja työmarkkina-asemassa. Työpaikalla tehtävät kyselyt KivaQ ja KivaE mahdollistavat nykytilan arvioinnin ja toimet sukupuolittain. Kohdemaiden tausta-analyysissä käytetään European Institute of Gender Equalityä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
KivaE-työkalun tavoite on edistää tasa-arvoa ja työn tuloksellisuutta työpaikoilla henkilöstö- ja toimintapolitiikan keinoin. Myös KivaQ-työhyvinvointikyselyssä on taustamuuttjien avulla mahdollista ulottaa sukupuolinäkökulma kysymyksiin ja tarvittaessa kohdentaa toimet sukupuolittain.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Edistää mutta ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
KivaQ -ja KivaE -kyselyt toimivat digitaalisesti, joten ne vähentävät paperinkulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Kts ed
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Kyselyt ovat digitaalisia ja vähentävät paperinkulutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
KivaQ tarjoaa paikallisille elinkeinoharjoittajille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaa ketterästi ilman erillistä investointia ohjelmistoihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
KIVAQ-työkalut toimivat sähköisellä alustalla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Työhyvinvoinnin ja yksilön hyvinvoinnin paraneminen on kestävän kehityksen edellytys ja edistää kansanterveyttä ja vähentää terveydenhuoltomenoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä tarjoamalla työpaikoille mahdollisuuden mitata miesten ja naisten välisiä eroja työhyvinvoinnin ja tasa-arvon toteutumisessa ja siten kohdentaa toimet omalla työpaikalla myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 10
KivaE-kyselyllä työpaikoilla on mahdollisuus mitata erilaisten ihmisten (eri ikäisten, eri kansalaisuutta, kieliryhmää, sukupuoli-identiteettiä tms. edustavien) kokemukset tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumisesta ja kohdentaa toimet yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

KivaQ OyAb on työhyvinvoinnin kehittämiseen erikoistunut yritys jonka kotipaikka on Taalintehdas Kemiönsaaren kunnassa. KivaQ menetelmän (kysely + wokshop) käyttö on laajentunut ja kyselyn vertailuaineistossa on jo yli 25 000 vastausta. KivaQ on rekisteröity tavaramerkki. Menetelmää ja tuloksia on eri kongresseissa ja seminaareissa esitetty n. 20 maassa. Nyt KivaQ panostaa kansainvälistymiseen tarkoituksena moninkertaistaa liikevaihto ja tulos.