Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72202

Hankkeen nimi: KivaQ-GoesGlobal

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.8.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KIVAQ OYAB

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2515955-2

Jakeluosoite: Doktorsvägen 1 Bst 1

Puhelinnumero: +358400218537

Postinumero: 25900

Postitoimipaikka: TAALINTEHDAS

WWW-osoite: www.kivaq.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Näsman Ove

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ove.nasman(at)kivaq.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400218537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KivaQ-GoesGlobal-hankkeen tavoitteena on tehdä KivaQ:sta johtava työhyvinvointi- ja tasa-arvokyselyiden toimittaja kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa kehitetään KivaQ-työhyvinvointikyselyn rinnalle KivaE(Equality)-tasa-arvokysely. Hankkeessa tullaan selvittämään ulkopuolista asiantuntija-apua hyödyntäen kohdemaiden (Ruotsi, Hollanti, Iso-Britannia) markkinatilanne sekä vieraillaan alan messuilla ja etsitään paikallisia yhteistyökumppaneita, jotka voivat toimia konsultatiivisessa roolissa kohdemaassa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään liiketoiminnan laajentamisessa uusiin kohdemaihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 188

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 188

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan

Kunnat: Kemiönsaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tohtorintie 1

Postinumero: 25900

Postitoimipaikka: TAALINTEHDAS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tieteellisten tutkimusten mukaan sukupuolten välillä on eroja työhyvinvoinnissa ja työmarkkina-asemassa. Työpaikalla tehtävät kyselyt KivaQ ja KivaE mahdollistavat nykytilan arvioinnin ja toimet sukupuolittain. Kohdemaiden tausta-analyysissä käytetään European Institute of Gender Equalityä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
KivaE-työkalun tavoite on edistää tasa-arvoa ja työn tuloksellisuutta työpaikoilla henkilöstö- ja toimintapolitiikan keinoin. Myös KivaQ-työhyvinvointikyselyssä on taustamuuttjien avulla mahdollista ulottaa sukupuolinäkökulma kysymyksiin ja tarvittaessa kohdentaa toimet sukupuolittain.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Edistää mutta ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
KivaQ -ja KivaE -kyselyt toimivat digitaalisesti, joten ne vähentävät paperinkulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Kts ed
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Kyselyt ovat digitaalisia ja vähentävät paperinkulutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
KivaQ tarjoaa paikallisille elinkeinoharjoittajille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaa ketterästi ilman erillistä investointia ohjelmistoihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
KIVAQ-työkalut toimivat sähköisellä alustalla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Työhyvinvoinnin ja yksilön hyvinvoinnin paraneminen on kestävän kehityksen edellytys ja edistää kansanterveyttä ja vähentää terveydenhuoltomenoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä tarjoamalla työpaikoille mahdollisuuden mitata miesten ja naisten välisiä eroja työhyvinvoinnin ja tasa-arvon toteutumisessa ja siten kohdentaa toimet omalla työpaikalla myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 10
KivaE-kyselyllä työpaikoilla on mahdollisuus mitata erilaisten ihmisten (eri ikäisten, eri kansalaisuutta, kieliryhmää, sukupuoli-identiteettiä tms. edustavien) kokemukset tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumisesta ja kohdentaa toimet yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-