Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72213

Hankkeen nimi: Lapin maakunnallinen Arktisen erikoistumisen osaamiskeskittymä - Arctic Smartness Excellence -ASE

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.2.2016 ja päättyy 15.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MALINEN HARRI JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erityisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Harri.Malinen(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405720778

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arctic Smartness Exellence (ASE) -hanke toteuttaa Lapin arktisen erikoistumisen strategiaa ja modernia yrityslähtöistä klusteritoimintaa. Hanke mahdollistaa seuraavat asiat;
-Nostaa hankkeessa toimivien toteuttajien ja viiden klusterin osaamista sille tasolle, että ne ovat yhtäältä uskottavia ja houkuttelevia EU tasoisia kumppaneita ja toisaalta osapuolilla ja kullakin klusterilla on valmiudet hankkia kansainvälistä rahoitusta (suoraa EU rahaa ja muita rajat ylittävien instrumenttien rahoitusta) ja näin valmistautua tulevan ohjelmakauden pieneneviin aluerahoituksen resursseihin ilman että positiivinen kehitys pysähtyy. Kehittää klusteritoimintaa edelleen, joka tukee alueellisen yritysrajapinnassa toimisen mahdollisuuksia ja vahvistaa edelleen niissä toimivien yritysten kansainvälistymistä joka potentiaalisesti vaikuttaa heidän liikevaihtoon ja kannattavuuteen ja tätä kautta yrityskoon kasvuun.
- luo riittävän suuren osaajapohjan (kriittinen massa) maakunnalliselle tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminnalle ja samalla edesauttaa klusteritoiminnasta lähtevää tarve ja ilmiölähtöistä alueellista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.
- vahvistaa maakunnallista elinkeinoelämää parantamalla lappilaisten yritysten toimintaympäristöä, sekä alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia.

ASE-hankkeen viisi klusteria ovat nousseet Lapin liiton arktisen erikoistumisen jalkautus ja Arctic Smartness Portfolio -hankkeiden kautta onnistuneeksi tavaksi toteuttaa monimuotoista ja -alaista yrityslähtöistä toimintaa Lapissa. Nämä viisi Arctic Smartness Portfolio (ASP)-hankkeessa* käynnistettyä klusteria ovat: Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu. ASE-hanketta toteuttavat klustereita koordinoivat niissä aktiivisesti toimivat keskeiset toimijat: Lapin liitto, Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto.

Klustereissa toimii 150 yritystä. ASE-hankkeessa tarkastellaan uusien toimintaympäristöjen ja alojen ja niiden rajapintojen integrointia. ASE-hanke luo klustereille ja hankkeen toteuttajille paremmat valmiudet kasvattaa Lapin alueen toimijoiden osuutta kansainvälisessä rahoituksessa. Hanke vahvistaa klusteritoimijoiden kansainvälistä toimintaa, näkyvyyttä ja verkostoitumista. Tämä taas mahdollistaa Lapille paremman osaamisen kansainvälisestä rahoituksesta.
Hankkeessa toteuttajien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan valmiudet kasvavat. Näin paranee tavoitettavuus: osataan vastata paremmin ja nopeammin alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeessa toimivien maakunnallisesti keskeisten tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja osapuolten muodostama tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden osaamispohja mahdollistaa uudenlaisen monitieteisen rajapinnassa toimivan maakunnallisen osaamiskeskittymän. Hankkeen toteuttajat ovat ensimmäistä kertaa näin laajasti mukana maakunnallisessa kehittämishankkeessa, jossa luodaan perusta maakunnalliselle innovaatioalustalle. Hankkeen kaikki osapuolet ovat toteuttamassa osaamiskeskittymää (Center of Arctic Smartness Excellence) ja luomassa sille laajaa osaamispohjaa ja yhteisiä tavoitteita. Tämä palvelee klustereiden lisäksi koko maakuntaa ja luo kansallista ja kansainvälistä uskottavuutta.

Hankkeen tavoitteet saavutetaan neljän tulostavoitteen/työpaketin avulla, jotka jakaantuvat toimenpidekokonaisuuksiin ja toimenpiteiksi. Työpaketti 1 toteuttaa yrityslähtöisen klusteritoiminnan vahvistamisen toimenpiteitä ja tiivistää alueellista yhteistyötä. Siinä myös vahvistetaan yrityslähtöistä klusteritoimintaa, realisoidaan klustereiden kehittämistä käytännön toimenpiteiksi ja viedään eteenpäin klustereista tulleita tarpeita kansainväliseen rahoitukseen. Työpaketti 2 tukee klustereiden tavoitteita räätälöidymmällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI). Samalla vahvistuu tavoitteellinen toimijoiden yritystoimintaa tukeva TKI-toiminnan osaaminen. Työpaketissa muodostetaan Lapin maakunnallinen TKI-osaamiskeskittymä (Center of Arctic Smartness Excellence). Työpaketti 3 tukee edellä mainittuja tavoitteita kansainvälistämisessä. Hankkeen hallinto, viestintä ja ohjaava arviointi toteutetaan työpaketissa 4.

ASE-hankkeen tuloksena ASP-klustereiden toiminta vakiintuu ja hanketoimilla on muodostettu maakunnallinen Arctic Smartness Excellence (ASE) osaamiskeskittymä. ASE-hanke vahvistaa klustereiden tarpeista nousevaa yhteistyön muodostumista, luo lappilaisia käytänteitä uudistaa yritystoiminnan ja välittäjäorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä ja parantaa syventäen klustereiden sisäistä sekä niiden välistä osaamista. ASE-hankkeen aikana klustereissa toimijoiden kansainvälinen osaaminen ja verkostoituminen on entisestään vahvistunut ja on muodostunut laajempi aluelähtöinen kansainvälinen yhteistyöfoorumi. Klusterien kehittämisen ja kansainvälistymisen ohessa on muodostunut toimijoiden keskinäinen kansainvälistymisen ja kansainvälisen hankkeistamisen toimintatapa, josta tulee toimintatapa osaamiskeskittymälle. Toimintatavan myötä muotoutuu Arctic Smartness Excellence (ASE) toimintamalli, joka tiivistää toimijoiden välistä yhteistyötä ja tehostaa resurssien käyttöä kansainvälistymisessä ja kansainvälisen rahoituksen hyödyntämisessä niin klustereiden sisällä kuin niiden välilläkin. Hankkeen avulla on viety eteenpäin 15 ASP -hankkeen aikana noussutta klusterien hanke-ehdotusta kohti kansainvälistä rahoitusta. Lisäksi hankkeessa edistetään uusia klusterien ja hankkeen ydintoimijoiden hankenostoja, jotka tukevat klusterityötä ja yhteistä osaamiskeskittymää, sekä sen toimijoiden osaamista ja asiantuntemusta ja kansainvälistä verkostoitumista kansainvälisiin innovaatioverkostoihin.
* http://www.lappi.fi/lapinliitto/arctic-smartness-portfolio

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

ASP klusterit ja niissä toimivat yritykset, ASP klusteritoimintaan mukaan tulevat uudet teemat ja sisällöt ja niiden yritykset, Lappilaiset toimijat ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneet elinkeinotoiminnan kehittämisestä, kansainvälistymisestä ja klusteriyhteistyöstä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Maakunnan kehitysyhtiöt ja kunnat, yritysyhteisöt, elinkeinoharjoittajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 551 280

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 481 507

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 926 333

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 840 531

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Rovaniemi, Tornio, Ranua, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnitelma sisältää ASE-hankkeen toimintaympäristön SWOT-analyysin sukupuolinäkökulmasta. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Hankkeella tai sen toimenpiteillä ei ole vaikutuksia sukupuolten tasa-arvon kannalta. Sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä projektin toiminnalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankesuunnitelman liitteenä määritelmä miten sukupuolinäkökulma on huomioitu hankesuunnittelussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Edellä mainittujen vastausten ja perusteluiden nojalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Lapin Arktisen erikoistumisen ohjelma perustuu Lapin luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävän käytön periaatteelle ja klusterit toteuttavat tätä ohjelmaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Erityisesti Arktinen teollisuus ja kiertotalous ja Arktinen ja älykäs maaseutuverkosto klusterit sopeuttavat olemassa olevia elinkeinoja ja kannustavat vähähiilisyyteen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 7
Klustereiden toiminta perustuu luonnonvarojen ja olosuhteiden jatkojalostuksen kehittämiseen huomioiden kestävän kehityksen periaatteet. Tärkeitä osa-alueita ovat Lapin luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja siihen perustuvien elinkeinojen kehittäminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 7
Ekotehokkuuteen ja kiertotalouden kriteerien huomioiminen piloteissa vähentää myös negatiivista vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei toimi Natura 2000 -alueella
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Klustereiden työskentelyssä yhteisiksi nimittäjiksi ovat nousseet sivuvirtojen hallinta ja kiertotalous.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Uusiutuvien energialähteiden käyttö on keskeisiä esille tulleita hankenostoja klusterityössä (Maaseutuverkosto ja Arktinen teollisuus)
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen kokonaistavoite, klusteritoiminnan rakentamisen ja toiminnan perusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen tarvelähtöisen tki-toiminnan kehittäminen on yhtenä työpakettina hankkeessa. Erityisesti huomioidaan KIBS (Knowledge Intensive Business Services)-periaatteet.
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Etäisyyksien hallinta digitalisuuden avulla. Turvallisuusverkoston liikenneverkoston turvallisuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Taloudellisen turvallisuuden, arjen turvan (turvallisuusklusteri) ...
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Klusterit ovat avoimia yhteistyöverkostoja, joihin kaikilla on tasavertainen osallistumismahdollisuus.Hanke tukee monialaista yhteistyötä, joka omalta osaltaan edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Toiminnassa huomioidaan yhdenvertaisuus-periaatteet, jos ne nousevat esille.
Kulttuuriympäristö 8 8
Lappilainen kulttuuriympäristö on tärkeä osa lappilaisessa kehittämistyössä. Sen kunnioittaminen ja toisaalta hyödyntäminen nousevat esille kaikissa klustereissa. Kansainvälistymisellä edistetään lappilaisen kulttuurin tunnettuutta.
Ympäristöosaaminen 10 10
Alueelliset ympäristötutkimuksen, -kehittämisen ja ympäristölähtöisten elinkeinojen osaajat ovat keskeisiä toimijoita klustereissa. "Ecoindustry" on keskeisenä kehittämisteemana

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arctic Smartness Excellence (ASE) -hanke toteutti Lapin arktisen erikoistumisen strategiaa ja modernia yrityslähtöistä klusteritoimintaa. ASE hanke jatkoi syksyllä 2015 Lapin liiton toteuttamaa Arctic Smartness Portfolio (ASP)-hanketta ja vie siinä saavutettuja aloitteita ja tuloksia kohti seuraavaa tavoitetasoa. ASE-hanke kehitti ja viiden Arktista erikoistumista tukevan alueellisen klusterin toimintaa ja kehittymistä.

ASE hanke saavutti alla kuvatut pääasialliset tavoitteensa ja osittain jopa ylitti ne ja samalla yllätti toimijat ja rahoittajat. Tämä loppuraportti kuvaa tarkemmin hankkeen toimia, toteutusta ja tuloksia.Hanke toteutti ja jatkaa edelleen toimia, jossa ns. Euroopan unionin synergianäkökulmaan käytännössä – miten maakunnallista aluekehitysrahaa ja H2020 voi hyödyntää yhdessä ja tavoitteellisesti.

Hankkeen tavoite oli viedä ASE hankkeen osapuolten ja klustereiden (maakunnallisella tasolla) kehittämistä sille tasolle, että yhteinen osaaminen, toiminta ja kehittäminen on EU-tasolla. Tätä tavoitetta tukemassa oli hankkeessa muodostettava maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymä (Center for Arctic Smartness Excellence).
Lisäksi ASE hankeen tavoitteena oli luoda valmiudet kasvattaa Lapin alueen toimijoiden osuutta kansainvälisessä rahoituksessa ja klusteritoimijoiden kansainvälistä verkostoitumista. Hankkeen aikana toteuttajien TKI- toimijoiden valmiudet vastata alueen elinkeinoelämän tarpeisiin kasvavat mm. teknologioiden hyödyntämisessä, tuotekehityksessä ja palveluosaamisessa.
Hankkeen aikana klusterityö on vahvistanut elinkeinoelämää parantamalla lappilaisten yritysten toimintaympäristöä sekä alueen kilpailukykyä. Tällä tarkoitetaan uusia työskentelytapoja, jotka on luotu Aktisten klusterien toimijoiden kanssa ja joissa konkreettisten esimerkkien kautta yritykset, kehittämisorganisaatiot, aluekehitysorganisaatiot, tutkimusorganisaatiot ja korkeakoulut vahvistavat osaamistaan kansainvälistymisessä. Hankkeen toiminen ja käytännön tekemisen kautta hankkeessa on muodostunut tapa tehdä yhteistyötä, jossa hankeen ydintoimijat, klusterit ja klusteritoimijat ovat löytäneet oman roolinsa yhteisessä kehittämisessä.

Hankesuunnitelman mukaan ASE-hanke mahdollisti seuraavat tulokset, näitä tavoitteita ja niiden saavuttamista pohditaan tarkemmin erillisessä loppuraportissa:
- Nostaa hankkeessa toimivien toteuttajien ja viiden klusterin osaamista sille tasolle, että ne ovat yhtäältä uskottavia ja houkuttelevia EU tasoisia kumppaneita ja toisaalta osapuolilla ja kullakin klusterilla on valmiudet hankkia kansainvälistä rahoitusta (suoraa EU rahaa ja muita rajat ylittävien instrumenttien rahoitusta) ja näin valmistautua tulevan ohjelmakauden pieneneviin aluerahoituksen resursseihin ilman että positiivinen kehitys pysähtyy. Hanke edisti 42 kv. rahoitusnoston valmistelua ja jättämistä. Hankkeen loputtua ASE-hanke oli edistänyt 19 onnistunutta hankenostoa, joista 9 oli Horisontti 2020 ohjelmasta. Lappiin tuleva rahoitus em. 19 hankkeesta on 6 miljoonaa Euroa.
- Kehittää klusteritoimintaa edelleen, joka tukee alueellisen yritysrajapinnassa toimisen mahdollisuuksia ja vahvistaa edelleen niissä toimivien yritysten kansainvälistymistä joka potentiaalisesti vaikuttaa heidän liikevaihtoon ja kannattavuuteen ja tätä kautta yrityskoon kasvuun.
- Luo riittävän suuren osaajapohjan (kriittinen massa) maakunnalliselle tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminnalle ja samalla edesauttaa klusteritoiminnasta lähtevää tarve ja ilmiölähtöistä alueellista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.
- Vahvistaa maakunnallista elinkeinoelämää parantamalla lappilaisten yritysten toimintaympäristöä, sekä alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia.
- Nostaa ASE-hankkeen viisi klusteria ja Lapin liiton arktisen erikoistumisen ohjelman jalkautus onnistuneeksi tavaksi toteuttaa monimuotoista ja -alaista yrityslähtöistä toimintaa Lapissa. Nämä viisi Arctic Smartness Portfolio (ASP)-hankkeessa käynnistettyä klusteria ovat: Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu. Viisi Lappi klusteria on kehittynyt ja niiden toimintaa on suunnattu uudelleen ASE-hankkeen aikana. Klusterit ovat edelleen kehittymässä ja vakiintumassa toimintaansa. Kukin klusteri on saanut jo hankkeen alkuvaiheessa Bronze Label tunnustukset European Secretariat for Cluster Analysis, http://www.cluster-analysis.org/. Klustereiden kansainvälinen verkostoituminen on onnistunut varsin mallikkaasti. Jäljempänä on mainittu virallisia kv. verkostoja ja aloitteita ja toimia mihin Arctic Smartness toimijat ovat päässeet kiinnittymään ja missä he lisäävät Lapin tunnettuutta. Hankkeen aikana klustereiden strategioita on kehitetty pantu käytäntöön määrätietoisemmin. Syyskuun 2017 alussa pidettiin, yhteistyössä Lappi -arktinen ja kansainvälinen menestyjä hankkeen kanssa, Arktinen teollisuus- ja kiertotalous sekä maaseutuverkoston klusterien sparraus hopeiseen klusterimerkkiin. Tämä ns. ESCA Silver Label KV-sparraus ja Peer Review tehtiin Thomas Lämmer-Gampin (European Secretariat for Cluster Analysis) johdolla. Molemmat klusterit saivat ensimmäisinä klustereina Suomessa ESCA hopeisen klusteritunnustuksen.

ASE- hanketta toteutti klustereita koordinoivat niissä aktiivisesti toimivat keskeiset toimijat: Lapin liitto, Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1 939 103 Euroa, josta kulutettiin noin 98%.
ASE-hankkeessa tarkasteltiin uusien toimintaympäristöjen ja alojen ja niiden rajapintojen integrointia. ASE-hanke loi klustereille ja hankkeen toteuttajille selkeästi paremmat valmiudet kasvattaa Lapin alueen toimijoiden osuutta kansainvälisessä rahoituksessa. Hanke vahvisti merkittävästi klusteritoimijoiden kansainvälistä toimintaa, näkyvyyttä ja verkostoitumista.
Hankkeen avulla TKI organisaatiot saivat paremman käsityksen siitä miten osataan vastata paremmin ja nopeammin alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeessa valmisteltiin maakunnallisesti keskeisten tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja osapuolten muodostama tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden osaamispohja mahdollistaa uudenlaisen monitieteisen rajapinnassa toimivan maakunnallisen osaamiskeskittymän. Hankkeen toteuttajat olivat ensimmäistä kertaa näin laajasti mukana maakunnallisessa kehittämishankkeessa, jossa luodaan perusta maakunnalliselle innovaatioalustalle. Hankkeen kaikki osapuolet ovat toteuttamassa osaamiskeskittymää (Center of Arctic Smartness Excellence) ja luomassa sille laajaa osaamispohjaa ja yhteisiä tavoitteita. Keskeiseksi toimijaksi ja ns TKI prokeriksi on noussut selkeästi Arktiset kehittämisympäristöt –klusteri.
Hankkeen toimenpiteet koordinoitiin neljän tulostavoitteen/työpaketin avulla, jotka jakaantuvat toimenpidekokonaisuuksiin ja toimenpiteiksi. Työpaketti 1 toteuttaa yrityslähtöisen klusteritoiminnan vahvistamisen toimenpiteitä ja tiivistää alueellista yhteistyötä. Siinä myös vahvistetaan yrityslähtöistä klusteritoimintaa, realisoidaan klustereiden kehittämistä käytännön toimenpiteiksi ja viedään eteenpäin klustereista tulleita tarpeita kansainväliseen rahoitukseen. Työpaketti 2 tukee klustereiden tavoitteita räätälöidymmällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI). Samalla vahvistuu tavoitteellinen toimijoiden yritystoimintaa tukeva TKI-toiminnan osaaminen. Työpaketissa muodostetaan Lapin maakunnallinen TKI-osaamiskeskittymä (Center of Arctic Smartness Excellence). Työpaketti 3 tukee edellä mainittuja tavoitteita kansainvälistämisessä. Hankkeen hallinto, viestintä ja ohjaava arviointi toteutetaan työpaketissa 4.