Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72215

Hankkeen nimi: Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HIRVONEN JANNE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.hirvonen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5847553

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viime vuosina myös hyvinvointialalla erilaisten sähköisten palveluiden ja etäkäyttöön tarkoitettujen laitteiden ja ratkaisujen määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset mobiilialustalle tehdyt hyvinvointisovellukset tai oman terveydentilan seurantaan kehitetyt laitteet. Tälle kehitykselle asetetaan yhä suurempia odotuksia. On esitetty mm. näkemyksiä siitä, että hyvinvointialan palvelujärjestelmää sähköistämällä voidaan vapauttaa henkilöresursseja palvelemaan paremmin enemmän huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita sekä turvaamaan palvelujen tasa-arvoista tarjontaa harvaan asutuilla alueilla ja erityisryhmille. Mahdollisuuksia nähdään siinä, että kehitetään hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevia sovelluksia, mobiiliratkaisuja ja mittausteknologioita.
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointi- ja tekniikan alan toimijoiden ja Lapin ammattikorkeakoulun välisen TKI-toiminnan lisääminen, kumppaneiden TKI-investointien kasvattaminen sekä tukea uuden liiketoiminnan synnyttämistä. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa yritysten ja julkisten hyvinvointialantoimijoiden mahdollisuuksia tuoda markkinoille uusia tuotteita, ottaa käyttöön parannettuja tuotantomenetelmiä, teknologioita tai palveluita. Tavoitteena on tuoda alustalle toimijoiden käyttöön, alueella ja alueen ulkopuolella, kehitettyjä laitteita, palvelutuotteita ja sovelluksia. Lisäksi arvioidaan niiden hyödynnettävyyttä sekä tukea niiden käyttöönotossa. Alusta mahdollistaa myös alueen toimijoiden osallistumisen uusien palveluiden ja sovellusten yhteiskehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet:
1)Esiselvitys/kartoitus
2)Ympäristöjen fyysinen kehittäminen innovaatioalustan tarpeisiin
3)Pilottikokeilujen toteutus – teknologioiden soveltuvuus ja yhteensovittaminen sekä käytettävyyden selvittäminen
4)Innovaatioalustan toimintamalli
5)Tulosten jalkautus

Hankkeen tulokset:
1)Muodostuu verkostomainen ja yhteistoiminnallinen toimintamalli – Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseksi Lapissa - palvelemaan alueen hyvinvointialan toimijoita monialaisesti.
Monialaisen yhteistyön ansiosta eri toimijat ja kehittäjät löytävät toisensa. Tämä mahdollistaa uusien palvelumallien ja – tuotteiden kokeilun, kehittämisen ja käyttöönoton moniammatillisessa ja monitoimijaisessa verkostossa.
2)Hankkeessa jalostuu Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointialan fyysiset oppimisympäristöt palvelemaan laajan maakunnan toimijoita fyysisesti ja virtuaalisesti. Hankkeen ansiosta oppimisympäristöt ovat laajemmin alueen toimijoiden käytettävissä. Virtuaali- ja mobiiliratkaisujen avulla saadaan runsaasti tietoa hyödynnettäväksi terveys- ja hyvinvointipalveluissa, esimerkiksi ikäihmisten toimintakykyyn ja kotiympäristössä selviytymiseen liittyen. Hankkeen tuloksena saadaan myös Lapin ammattikorkeakoulun Teollisuuden ja Luonnonvarojen osaamisalan (TeLu) Elektroniikka- ja materiaalilaboratorion (ELMA) soveltuvuus ja hyödynnettävyys tukemaan terveys- ja hyvinvointiteknologia-alojen tuotekehitystoimintaa.

3)Yhteistyössä yritysten, julkisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa pilotoidaan uusia tuote- / palvelukonsepteja kehitettävällä alustalla. Pilottikokeilut suunnitellaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja näin kumppanit saavat uusia kokemuksia ja ajantasaista tietoa uusien ratkaisujen käytettävyydestä omassa palvelutoiminnassa. Lisäksi kokeilujen kautta uusien ratkaisujen taloudelliset ja inhimilliset edut ja hyödyt konkretisoituvat palveluntuottajille.
4)Kiinnitetään Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden ja TeLu:n osaamisalojen opiskelijat ja henkilöstö työelämänpalveluiden ja prosessien kehittämiseen esim. kuntien hyvinvointipalveluiden digitalisoinnissa. Opiskelijat pääsevät hankkeen ansiosta jo opintojen aikana aitoihin kehittämistoimenpiteisiin uudenlaisissa ympäristöissä. Lisäksi kyseisten osaamisalojen henkilökunta tukee syntyneitä yhteistyökumppanuuksia ja samalla hyödyntää uutta osaamista omassa opetustoiminnassa. Hankkeen ansiosta oppiminen, opetus ja työelämäyhteistyö saavat uusia muotoja.
5)Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli ja toimintaympäristö eli innovaatioalusta Lappiin, jonka sisältönä on fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden resurssia, yritysten, julkisten toimijoiden sekä yhdistysten panosta. Hankkeessa käynnistyvä monialainen yhteistyö hyvinvointi- ja tekniikan alan toimijoiden välillä tarjoaa myös tulevaisuudessa uudenlaisia mahdollisuuksia palveluiden ja tuotteiden kehittämistoimintaan sisältäen mm. etäratkaisut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen ja ensisijainen kohderyhmä ovat yksityiset ja julkiset hyvinvointipalveluiden tuottajat, edellisille sähköisiä palveluja, etäratkaisuja ja hyvinvointi- ja terveysteknologiaa tarjoavat yritykset.
Toisena merkittävänä kohderyhmänä on Lapin ammattikorkeakoulun eri osaamisalojen henkilöstö ja opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä on hyvinvointipalveluiden loppukäyttäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 219 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 142 550

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 405 873

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 203 643

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Ranua, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Pello, Kolari, Inari, Posio, Tornio, Ylitornio, Salla, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sosiaali- ja terveysala on hyvin naisvaltainen ala ja tekniikka on puolestaan hyvin miesvaltainen ala. Alusta saattaa oletettavasti yhteen sekä miehiä että naisia. Tätä voidaan myös tietoisesti edistää osallistamalla kehittämistyöhön sekä hyvinvointialan että tekniikan alan opiskelijoita. Tämän voi ajatella olevan positiivinen asia itse kehittämistoiminnan tulosten ja onnistumisten kannalta kun molempien sukupuolten näkemykset otetaan huomioon. Hankkeen voidaan ajatella edistävän tasa-arvoa siitä näkökulmasta, että myös naisille tarjotaan aito mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointiteknologiaan liittyvään kehittämistyöhön.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen ideointiin ja suunnitteluun sen eri vaiheissa on osallistunut sekä naisia että miehiä. Esimerkiksi työpajojen osallistujista oli enemmistö naisia ja teknisten ratkaisujen pohdinnoissa oli enemmistö miehiä. Hankehenkilöstöksi tulee sekä miehiä että naisia. Hankkeen toimenpiteisiin kutsutaan sekä miehiä että naisia. Hankkeen toteutuksen ja arvioinnin aikana asioita tarkastellaan myös sukupuolinäkökulmasta ja nämä tulokset raportoidaan. Esimerkiksi ns. käyttäjäkokemukset voivat poiketa toisistaan sukupuolen mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen vaan yrityslähtöisten uusien palvelujen ja uusien ratkaisujen edistäminen hyvinvointialalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Hankkeen aikana käytetään erilaisia etäratkaisuja esimerkiksi projektihenkilöstön kokouksissa ja alustan kehittämistoiminnassa. Hankkeen tavoitteena syntyvä alusta edistää ajan myötä erilaisten etä- ja virtuaalisten ratkaisujen käyttöä. Autolla matkustelun vähentymisen myötä luonnonvaroja säästyy. Yhtenä painoalana LAPIN AMK:ssa on Luonnonvarojen Älykkään käytön edistäminen, mikä pitää sisällään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen toiminnan ja kuuluu näin ollen AMK:n toimintaperiaatteisiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Innovaatioalustan ollessa aktiivisesti toimijoiden käytössä, alueelle tullaan kehittämään liikkumista vähentäviä palveluja ja näin liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 3
Hankkeessa kokeillaan uusia ratkaisuja hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen kehitettävällä innovaatioalustalla. Mukana olevat toimijat verkostoituvat ja voivat jo hankkeen aikana kehittää uusia palveluja ja ratkaisuja. Hankkeen päätyttyä toimijoilla on käytössä innovaatioalusta, jonka avulla uusia palveluja voidaan kehittää. Mukana on etä- ja mobiiliratkaisuja tuottavia yrityksiä, joille mahdollistuu omien tuotteiden kehittäminen sekä niiden kaupallistaminen myös alueen ulkopuolelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Innovaatioalustan toiminnallinen malli uusien palveluiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Uudet hyvinvointialan innovaatioverkostot.
Liikkuminen ja logistiikka 3 7
Kokeilujen tuloksena saadaan tietoa liikkumisen kustannusten vähentymisestä. Uudet alustalla kehitettävät etä- ja mobiilipalvelut vähentää tarvittavaa liikkumistarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Hankkeessa toteutetaan kokeiluja, jolla saadaan uutta tietoa ja työkaluja uusien palvelumallien tuottamisesta. Myöhemmin alustalla kehitetään hyvinvointipalveluja. Alusta tuo uusia työmahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 4 8
Hyvinvointiala on naisvaltainen ala. Uusien palvelujen avulla parannetaan työn mielekkyyttä ja tuloksellisuutta. Tulokset kohdistuvat laajasti naisvaltaisille aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 5
Uusien etä- ja mobiiliratkaisujen ansiosta palveluja voidaan jakaa laajemmalle alueelle, myös harvaan asutuille ja muuttotappioalueille sekä erityisryhmille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeessa on kehitetty toimintamalli, joka mahdollistaa Lapin alueen hyvinvointisektorin toimijoiden tehokkaamman innovaatiotoiminnan yhteityössä Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointialan kanssa. Toimintamallissa Lapin AMKin hyvinvointialojen henkilöstö toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa alueen hyvinvointialan toimijoiden kanssa. Toimijoilta tulevat kehittämiskohteet ja -aloitteet pystytään tuomaan Lapin AMKin kehittämis- ja simulaatioympäristöihin myös etäteknologioita hyödyntämällä. Lisäksi fyysisiä ympäristöjä pystytään hyödyntämään tehokkaammin ja monipuolisemmin kehittämistyössä.

Käytännössä toimintamallia on kehitetty erilaisissa kehittämispiloteissa sekä yhteisissä innovaatiotyöpajoissa. Kehittämispilotit on toteutettu Lapin AMKin hyvinvointialla fysioterapian, hoitotyön ja vanhystyön asiantuntijoiden ja opiskelijoiden tukemana. Pilottikokeiluihin on osallistunut alueen hyvinvointeknologia-alalla toimivia yrityksiä ja julkisia toimijoita. Kehittämispilotit ovat mahdollistaneet Lapin AMKin asiantuntijoille ja opiskelijoille mahdollisuuden osallistua uudenlaisiin kehittämistoimenpiteisiin, joissa he ovat toimineet asiantuntijoina sekä kehittäjinä alueelta tuleville kehittämistarpeille.

Hankkeessa toteutetut kehittämispilotit ovat nousseet Lapin AMKin yhteistyökumppaneiden tarpeista. Pilotit ovat käsitelleet Kemin kaupungin henkilöstön hyvinvointivalmennusta mobiilisovelluksen avulla, ikäihmisten hyvinvointia edistävien kotikäynnistä kerättävän tiedon digitalisoimista ja tiedon hyödyntämisen tehostamista, etäkuntoutusta videoneuvottelun avulla erilaisten laitteita hyödyntämällä, hyvinvointisisältöjen tuottamista vanhuspalveluyksikössä asuville etäyhteyksien avulla, terveyskeskuksesta toteutettavan vanhuspalveluyksikön ammattilaisten ohjaamista ongelmatilanteista sekä etäsimulaatiokokeilu, jossa simuloitiin omaishoitajan etäohjausta ongelmatilanteessa, ikäihmisen kuntoutusta sekä ikäihmisen kotihoitoa. Pilottikokeilujen tuloksena saatiin uutta tietoa erilaisten teknologioiden soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin, hyödyntämismahdollisuuksista sekä uusista kehittämistarpeista.

Hankkeessa on kehitetty uusi innovaatiotyöpajamalli, jota on toteutettu ja kehitetty yhdessä Lapin AMKin, alueen yritysten sekä julkisten toimijoiden kanssa. Työpajoissa on ideoitu uusia palvelukonsepteja yhdessä osallistujien kanssa. Lisäksi työpajoissa yritykset ovat esitelleet omia palveluitaan alueen toimijoille sekä Lapin AMKin henkilöstölle ja opiskelijoille. Innovaatiotyöpajoja tullaa järjestämään vuosittain myös hankkeen päättymisen jälkeen. Seuraavaan työpajaa varten tulemme tekemään yhteistyötä Wienin teknisen ammattikorkeakokulun kanssa. Tarkoituksena on, että opiskelijat Wienistä osallistuvat etäyhteydellä työpajaan ja ideoivat yhdessä Lapin AMKin opiskelijoiden kanssa hyvinvointiteknologian sovelluksia. Innovaatiotyöpajat on tarkoitus jäädä pysyväksi käytänteeksi Lapin AMKin hyvinvointialalle.

Hankkeessa kehitetty toimintamalli koostuu Lapin AMKin hyvinvointialan fyysisitä ja virtuaalisista kehittämis-, simulaatio- ja oppimisympäristöistä, Lapin AMKin opetus- ja tki-henkilöstöstä sekä opiskelijoista. Kehittämis- ja innovaatiotoimintaan saadaan alueen toimijoita aktiivisen työelämätoiminnan kautta mm. innovaatiotyöpajoissa ja muissa tilaisuuksissa.

Nykyteknologiaa pystytään hyödyntämään jo laajasti erilaisissa hyvinvointipalveluissa, mutta hyödyntämisen pullonkaulana näyttää olevan vanhat toimintamallit ja epäily teknologian toimivuudesta ja mahdollisuuksista. Näiden rajoittavien tekijöiden osalta tarvitaan lisää koulutusta ja tietoa palveluntuottajille ja henkilöstölle.