Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72244

Hankkeen nimi: Tilauskonepajasta kokonaistoimittajaksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.4.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TERÄSASENNUS MANKINEN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0819004-8

Jakeluosoite: Petäisentie 15

Puhelinnumero: +358 8 6130667

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.terasasennusmankinen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pulkkinen Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tuotantopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.pulkkinen(at)terasasennusmankinen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500680721

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa Teräsasennus Mankinen Oy kehittää poraukseen ja paalutukseen liittyviä tuotteita ja kansainvälistä liiketoimintaa tuoteperheajattelun ja tuotesuojauksen avulla. Projekti edistää yrityksen tavoitetta siirtyä joidenkin tuotteiden osalta tilaustuote- ja osavalmistuksesta kokonaistoimitusten toteuttamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 115 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 115 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Petäisentie 15

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Koneenrakennus ja maanrakennus ovat perinteisesti miehisiä toimialoja. Tällä yhden pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämishankkeella ei ole vaikutusta toimialan sukupuolipainotukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projekti on teknologian kehittämiseen perustuva yrityksen liiketoiminnan kehittämishanke, jossa toiminnan ratkaisee sukupuolineutraali osaaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti on teknologian kehittämiseen perustuva yrityksen liiketoiminnan kehittämishanke, joka on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Kehitettävät tuotteet mahdollistavat tehokkaamman ja ympäristöä säästävämmän työtavan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Kehitettävät tuotteet lisäävät rakennusten perustusten lujuutta ja pysyyvyyttä epävakailla alueilla
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kehitettävät tuotteet lisäävät rakennusten perustusten lujuutta ja pysyyvyyttä epävakailla alueilla ja epävakaassa maaperässä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Uudet tuotteet helpottavat porausjätteiden hallintaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Kainuulainen yritystoiminta vahvistuu, vienti alueelta kasvaa. Kerrannaisvaikutukset kasvavat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Projektin seurauksena kainuulainen tuotesuojaukseen ja kansainväliseen sopimusosaamiseen liittyvä palvelutarve kasvavaa, mistä on odotettavissa palvelutarjonnan kasvaminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 0
Työllisyys kasvaa hieman Kainuussa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 3
Kehitettävät tuotteet parantavat rakennusten perustusten laatua, mistä on seurauksena että entistä korkeampia rakennuksia voidaan tehdä kohdealueille, jolloin kaupunkikuva muuttuu.
Ympäristöosaaminen 0 5
Ympäristöosaaminen kohdealueilla paranee, kun pohjarakentaminen epävakailla alueilla paremmin hallittua

9 Loppuraportin tiivistelmä

-