Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72264

Hankkeen nimi: Uutta vetovoimaa Ukkohalla-Paljakan alueen matkailun kehittämiseen aktiivisen kansainvälistymisen kautta.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2, Intelli

Puhelinnumero: 044 551 4585

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TAHVANAINEN TUOMO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo.tahvanainen(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 551 4585

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Noin 25 vuotta sitten perustettuja Ukkohallaa ja Paljakkaa yhdistää luontaisesti vaellus-, hiihto- ja kelkkareitit. Ukkohallan ja Paljakan hiihtokeskuksilla on siten varsin pitkä kehityshistoria takanaan. Vuosien saatossa aluetta on kehitetty ja markkinoitu yhteisvoimin, yhtenä kokonaisuutena, kun taas välillä keskusten omistuspohjan muuttuessa tiet ovat eriytyneet ja matkailukeskuksia on kehitetty ja markkinoitu itsenäisinä kohteina, omin valinnoin ja omilla profiileilla. Kesällä 2014 keskusten keskeisimmät liiketoiminnot siirtyivät jälleen yhteisen omistuksen alle. Uusi kokonaisuus tarjoaa jatkossa vetovoimaisen ja mielenkiintoisen ympärivuotisen matkailukohteen sekä koti- että ulkomaisille vierailijoille. Alue on talviaikaan yksi Suomen lumivarmimpia talvikeskuksia. Ukkohallan ja Paljakan toimintoja yhdistävät monipuoliset hiihto- ja kelkkareitistöt ovat jo nykyisellään Suomen parhaimmistoa. Uusi rinneyhtiö tavoittelee paikkaa Suomen 10 suurimman hiihtokeskuksen joukossa.

Ukkohallan matkailukeskuksessa 2010-luvulla toteutetut korkealuokkaiset majoitusinvestoinnit ovat mahdollistaneet kävijämäärien tasaisen kasvun sekä ympärivuotisuuden vahvistumisen asteittain. Paljakan alueen kävijämäärien kasvua sitävastoin on osittain rajoittanut riittävän korkeatasoisen majoitusinfran puuttuminen sekä alueella olevan hotellin toiminnan vajaa kehittäminen. Paljakan alueen majoituskapasiteetin määrän ja laadun rajallisuudesta johtuen suurempien matkailijaryhmien - erityisesti känsainvälisten asiakkaiden aktivoiminen alueelle, ei ole tähän saakka ollut perusteltua.

Kehittämishankkeen tavoitteena on löytää Ukkohalla-Paljakka -alueen matkailutoimijoiden sekä kehittämistahojen ml. kunnat, yhteinen tahtotila ja valmius edistää olosuhteita ja toimia nykyistä tehokkaammin, resurssit yhdistäen uusien asiakkaiden, erityisesti kansainvälisten matkailijoiden sekä investoijien saamiseksi alueelle ympärivuotisesti. Onnistumisen edellytyksenä on matkailukeskusten profiilin terävöittäminen nykyistä yhtenäisemmäksi siten, että keskuksia voitaisiin markkinoida vaativille asiakkaille aidosti monipuolisena, laadukkaana ja ympärivuotisena yhtenäisenä elämyskokonaisuutena.

Tavoitteen saavuttamiseksi matkailuyritysten yhteistoimintaa tiivistetään nykyisestä avoimemman yhteistoiminnan kautta. Tavoitteena on, että alueen eritasoiset yrityskohtaiset toiveet voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon ja tätä kautta saadaan kehittämisresursseja määrällisesti sitoutettua nykyistä laajemmin yhteiseen käyttöön. Alueen kävijämäärät ja viipymä ovat riippuvaisia riittävän korkeatasoisen majoituskapasiteetin olemassaolosta. Tämä edellyttää erityisesti Paljakan alueen osalta uusien lomahuoneistojen saamista alueelle sekä alueen hotellin palvelujen kehittämistä nykyisestä. Yhteistoiminta alueen yritysten ja muiden toimijoiden kesken on erityisesti ulkomaisen investoijan näkövinkkelistä investointipäätöstä edistävä seikka. Hankkeen toimenpitein luodaan uusia ja laadukkaita markkinoinnin toimintatapoja ja tätä kautta edistetään ja terävöitetään alueen markkinointia niin investoijille kuin matkailijoillekin. Vieraan pääoman sijoitusten aktivoimiseksi alueen investointeihin hanke tekee kiinteää suunnitelmallista yhteistoimintaa Invest in Kainuun toimijoiden kanssa.

Hankkeen tuloksena Ukkohalla-Paljakka -matkailualue on löytänyt selkeän yhteisen profiilinsa viestittäväksi ulospäin ja on tuottanut työkaluja edistämään investointien käynnistymistä alueelle. Alue on investoijien silmissä kiinnostava kohde, erityisesti alueen toimijoiden laajan yhteistoiminnan ja laadukkaan viestinnän vuoksi. Yhteistoiminta turvaa niin kotimaisille kuin myös kansainvälisille matkailijoille laadukkaat ja monipuoliset palvelut ympärivuotisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Matkailuyhdistys Ukkohalla-Hyrynsalmi Ry jäsenyritykset

- Matkailuyhdisty Puolanka-Paljakka Ry jäsenyritykset

- Hyrynsalmen kunta ja Puolangan kunta

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tavoiteltaessa uusia kv-kohdeasiakkaita erityisesti Aasiasta (Kiinasta, Japani) tulee korostetusti esiin kohderyhmän tarve kokea vierailullaan laajalti erilaisia palveluja. Pelkkä yhden kohteen, esimerkiksi safaripalvelun myynti Aasiasta saapuvalle asiakaalle ei ole realistista. Kainuukin on joissakin tapauksissa liian pieni alue kertavierailulla. Tätä silmällä pitäen Kainuun matkailualueiden valmentautuminen uuden markkinan avaamiseen (Aasia uutena kohdemarkkinana Kainuun Matkailustrategiassa 2011-2020) on erittäin suotavaa. Tämä mahdollistaisi myös isomman ja kenties tätä kautta paremman vaikuttavuuden takaavan, koko Kainuuta koskevan (tai keskeisten matkailukeskusten omien) markkinointi-/myyntihankkeen käynnistymisen myöhemmin 2017 alkaen. Näinollen välillisinä hyötyjinä tästä hankkeesta on koko Kainuun matkailukenttä laajemminkin ja sitä kautta koko Kainuun elinkeinoelämä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 230 415

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 203 772

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 301 271

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 274 139

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Puolanka, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali hanke.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali hanke.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on tasa-arvoperiaatteiltaan neutraali hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Yritykset ottavat nykyistä paremmin huomioon luonnon kestävän käytön periaatteet tuotteistamisessa, koska kv-matkanjärjestäjät sekä kv-asiakkaat edellyttävät sitä kotimaisia asiakkaita enemmän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Yritykset ottavat nykyistä paremmin huomioon luonnon kestävän käytön periaatteet tuotteistamisessa, koska kv-matkanjärjestäjät sekä kv-asiakkaat edellyttävät sitä kotimaisia asiakkaita enemmän. Yrityksiä kannustetaan tuotteiden ja palveluiden paketoimiseen yhteistoiminnassa, jolloin konevoimalla tapahtuva liikkuminen on vähäisempää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Yritykset ottavat nykyistä paremmin huomioon luonnon monimuotoisuuden tuotteistamisessa, koska kv-matkanjärjestäjät sekä kv-asiakkaat arvostavat sitä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta hankkeen toimenpiteillä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Kv-asiakkaat erityisesti Aasiasta ovat kiinnostuneita Skandinaavisesta luonnosta. Luonnonpuistot ja kansallispuistot, luontokuvaus jne. luonnossa liikkuminen ovat Kainuun vahvuus. Tähän liittyy olennaisesti myös luonnontilan säilyttäminen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta hankkeen toimenpiteillä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta hankkeen toimenpiteillä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Laajempi palvelujen tarve (lisääntyvät asiakasmäärät) luo kysyntää muillekin kuin matkailupalveluille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Luontomatkailuun liittyvät palvelut kuuluvat aineettomien luontoarvojen kaupallistamiseen. Onnistuakseen imagon luomisessa on kestävän kehityksen periaatteet otettava tässä huomioon.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Aasialaiset matkailijat (erityisesti Kiinasta) ovat vielä nykyisellään enemmänkin ryhmämatkailijoita, jolloin yleinen liikkuminen tapahtuu pienemmällä määrällä kuljetuskalustoa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Lisääntyvä palveluiden kysyntä lisää palvelutarjontaa myös alueen asukkaiden käyttöön.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Hankealueella olevat yritykset tulevat tarvitsemaan ja myös hyödyntämään palveluja, joita tuottavat eri kulttuureista tulevat ihmiset (opastus, tulkkaus, muut palvelut).
Kulttuuriympäristö 1 2
Tuotteistuksen kautta kansainvälisten matkailijoiden kiinnostus kulttuurimaisemaan ja kulttuuriperintöön kasvaa, mikä saa aikaan paikallisia toimenpiteitä kulttuuriperintökohteiden suojelemisessa ja kunnostamisessa (rakennukset).
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen toimeniteillä ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli löytää Ukkohalla-Paljakka -alueen matkailutoimijoiden ja kehittämistahojen (ml. kunnat) yhteinen tahtotila ja valmius toimia tehokkaammin, resurssit yhdistäen uusien asiakkaiden, erityisesti kansainvälisten matkailijoiden sekä investoijien saamiseksi alueelle ympärivuotisesti.

Hankkeen kehittämistarpeet:
Hankkeen keskeisimmät kehittämistarpeet olivat (1) uudistaa alueen markkinointikeinoja ja myyntimenetelmiä tuotteiden ja palvelujen osalta sekä (2) yhdistää alueen toimijoiden voimavaroja ja osaamista monipuoliseksi, alueen olosuhteita hyödyntäväksi kokonaiselämykseksi.

Hankkeen tavoitteet
(1) Ukkohalla-Paljakka – matkailualueen yritysten ja muiden toimijoiden nykyistä tiiviimpi yhteistoiminta
(2) Ukkohalla-Paljakka – matkailualueen uusi, yhteistoimin innovoitu sekä kansallisesti ja kansainvälisesti testattu yhteismarkkinointikonsepti
(3) Uusia ja testattuja matkailupalvelutuotteita kv-asiakkaille suunnattuna
(4) Koordinoitu toimintatapa aktivoida alueelle kv-matkanjärjestäjien ja mediaryhmien vierailuja sekä toimintatapa vastata niiden toteutuksesta
(5) Kansallisille ja kansainvälisille investoijille suunnattu kattava, laadukas ja ajantasainen myynti- ja investointilaskenta-aineisto

YRITYSTEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN TIIVIIMPI YHTEISTOIMINTA (Tavoite 1)
Molempiin matkailukeskuksiin perustettiin omat hankkeen toimenpiteitä suunnittelevat kv yhteismarkkinointiryhmät. Ryhmien tehtävänä oli tehdä yhteistyötä. Matkailukeskusten yhteistyö organisoitiin yhteisen henkilökunnan eli hankehenkilöstön kautta. Hankehenkilöstön tehtävänä oli nähdä matkailukeskusten suunnitelmista Ukkohalla-Paljakka – yhteistyömahdollisuuksia, tavoitteena oli toteuttaa toimenpiteitä yhdessä aina kun se on mahdollista,resurssit yhdistäen. Tämä yhteistyö malli toimi.

UKKOHALLA-PALJAKKA – ALUEEN UUSI, YHTEISTOIMIN INNOVOITU, KANSALLISESTI JA KANSAINVÄLISESTI TESTATTU YHTEISMARKKINOINTIKONSEPTI (Tavoite 2)

Hanke järjesti toukokuussa 2017 hankesuunnitelman mukaisen 2-osaisen työpajan tavoitteena Ukkohalla-Paljakka – matkailualueelle yhteisvoimin innovoitu ja yhteisesti hyväksytty tavoiteimago ja yhteismarkkinointikonsepti. Yritysten antamien linjausten pohjalta viestintäasiantuntija esitteli alueen vahvuuksiin pohjautuvan A Day without – tavoiteimagon. Ukkohalla päätti jatka nykyisellä imagollaan. Paljakka päätti ottaa ehdotetun uuden tavoiteimagon käyttöönsä.

Uutta A Day without – kv imagoa ja yhteismarkkinointikonseptia testattiin sekä kotimaisesti (Matkamessuilla 2018, Paljakan matkailuyhdistyksen ja Puolangan kunnan yhteisosastolla) että kansainvälisesti kv myyntitapahtumissa ja kv matkanjärjestäjävierailulla Paljakassa. Kv matkanjärjestäjiltä saadun palautteen mukaan Paljakan Imago- ja konseptiuudistus onnistui erinomaisesti.

UUSIA, TESTATTUJA KV MATKAILUPALVELUTUOTTEITA (Tavoite 3)
Hankkeen aikana suunniteltiin kv asiakkaille suunnattuna uusia matkailupalvelutuotteita. Yrittäjillä oli omia tuoteideoita jotka tuotteistettiin, tuoteideoita saatiin myös kv myyntipäivien matkanjärjestäjätapaamisissa ja asiantuntijatyönä toteutetuista matkanjärjestäjäkartoituksista. Hankkeen aikana järjestettiin lisäksi kaksi tuotteistamistyöpajaa: toukokuussa 2017 Kiinan ja huhtikuussa 2018 Keski-Euroopan markkinoille suunnatut työpajat. Paljakan kv tuotteet koottiin lokakuussa 2017 matkanjärjestäjille suunnattuun tuotemanuaaliin (Paljakka Product Manual for Tour Operators) ja manuaalia päivitettiin useampaan kertaan hankkeen aikana. Ukkohallan tuotemanuaalista toteutettiin InDesign – taittopohja, tuotteet lisätään manuaaliin hankkeen päättymisen jälkeen (ideoita antavat viimeiset matkanjärjestäjäkartoitukset valmistuvat syyskuussa 2018).

KOORDINOITU TAPA SAADA JA TOTEUTTAA KV MATKANJÄRJESTÄJÄ- JA MEDIAVIERAILUJA (Tavoite 4)

Hankkeen aikaan testattiin toimintamallia kv matkanjärjestäjävierailujen saamiseksi alueelle. Testattu malli toimi hyvin: (1) osallistuttiin kohdemarkkinoiksi valittujen maiden tärkeimmille kv messuille, (2) kartoitettiin tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin sopivia matkanjärjestäjiä ko markkinoilta, (3) heille ehdotettiin tapaamista kv myyntitapahtumassa, (4) kv myyntitapahtumassa alueesta kiinnostuneisiin matkanjärjestäjiin otettiin messujen jälkeen yhteyttä, (5) alustava tuotteistus heidän tarpeisiinsa, (6) matkanjärjestäjän kutsuminen tutustumisvierailuille, testaamaan tuotteet ja edelleen jalostamaan heille räätälöityä tuotetta. Tulokset: hyviä kontakteja, kaksi matkanjärjestäjää myy Paljakkaa talvikaudella 2018–2019.

Hankkeen aikana toteutettiin matkanjärjestäjävierailuja Paljakkaan, osa omin järjestelyin ja osa yhteistyössä Vuokatti-Kajaani-Oulujärvi kv matkailuhankkeen kanssa. Hankkeessa toteutettiin yksi kv mediamatka Ukkohallaan, tämäkin yhteistyössä Vuokatti-Kajaani-Oulujärvi hankeen kanssa. Yhteistyön malli muiden kainuulaisten matkailukeskusten sekä Visit Finlandin kanssa sekä matkanjärjestäjä- että mediavieriluissa on erittäin toimiva ja kustannustehokas sekä matkailukeskusten yhteisiin tuotteistuksiin mahdollisuuksia avaava toimintamalli.

MYYNTI- JA INVESTOINTILASKENTA-AINEISTOA KANSALLISILLE JA KV INVESTOIJILLE (Tavoite 5)
Hankkeessa tuotettiin aineistoa tukemaan Hyrynsalmen ja Puolangan kuntia sekä Invest In Kainuu – toimijoiden työtä investointien aktivoimista alueelle: (1) Ukkohalla-Paljakka investoriesite: suomi, englanti, kiina ja (2) siihen Ukkohalla-kohdeliite: suomi, englanti sekä (3) asiantuntijoiden laatimia liiketoimintasuunnitelmia, kannattavuus- ja rahoituslaskelmia alueen investointimahdollisuuksiin. Myös tuotetut kv. markkinointiaineistot on toimitettu investoreille.

TULOKSIA

YRITYSTEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN YHTEISTOIMINNAN TIIVISTYMINEN (Tavoite 1)
Hankkeessa Paljakan yritysten keskinäinen yhteistoiminta tiivistyi. Hankesuunnitelmaan kirjattu tavoite uusien jäsenten saamisesta yhteismarkkinointitoimenpiteisiin (kotimaa/kv markkinointi) toteutui. Hankkeessa Paljakassa testattu kv tavoiteimago, yhteismarkkinointikonsepti sekä koordinoitu tapa aktivoida alueelle kv matkanjärjestäjien vierailuja kiinnosti myös Paljakan ulkopuolella toimivia kainuulaisia matkailuyrityksiä, tuloksena päätöksiä tuoda palvelujaan Paljakkaan ja lähteä mukaan Paljakan kv yhteismarkkinointiin.

Ukkohallassa yrittäjien ja kunnan yhteistyö tiivistyi investointien aktivoinnissa. Hankkeessa tuotettu materiaali ja toimijoiden tiivis yhteydenpito vaikuttivat osaltaan myönteisen investointipäätöksen tekemiseen iglutyyppisen Sky cabin – majoituksen rakentamisesta Ukkohallaan. Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2018.

Ukkohalla-Paljakka – yhteistyön paras toimintamalli yhteisten (kv) markkinointitoimenpiteiden löytämiseksi on matkailukeskusten omien (kv) markkinointityöryhmien aktiivinen tiedonvaihto

MATKAILUYHDISTYKSILLÄ ENEMMÄN TOIMINTARESURSSEJA YHTEISMARKKINOINNIN YM. YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEKSI (re: Tavoite 1)
Hankkeen aikana tavoitetta ei saavutettu kummassakaan matkailukeskuksessa. Molemmissa keskuksissa kaikki avainyritykset olivat jo mukana alueen yhteismarkkinoinnissa.

MATKAILUALUE ON TERÄVÖITTÄNYT NÄKEMYSTÄÄN ALUEEN IMAGOSTA TEKEMÄLLÄ SELKEITÄ VALINTOJA OMIIN VAHVUUKSIIN NOJATEN (re: Tavoite 2)
Tavoite toteutui Paljakassa. Paljakka otti käyttöön kevään 2017 työpajan tuloksena syntyneen, omiin vahvuuksiinsa pohjautuvan kv tavoiteimagon ja yhteismarkkinointikonseptin. Kv matkanjärjestäjiltä saadun palautteen mukaan Paljakan imago- ja konseptiuudistus onnistui erinomaisesti.

ALUEELLE ON SYNTYNYT UUSIA MATKAILUPALVELUTUOTTEITA (re: Tavoite 3)
Hankkeen aikana suunniteltiin kv asiakkaille suunnattuna uusia matkailupalvelutuotteita. Yrittäjillä oli omia tuoteideoita jotka tuotteistettiin, tuoteideoita saatiin myös kv myyntipäivien matkanjärjestäjätapaamisissa ja asiantuntijatyönä toteutetuista matkanjärjestäjäkartoituksista. Hankkeen aikana järjestettiin lisäksi kaksi tuotteistamistyöpajaa: toukokuussa 2017 Kiinan ja huhtikuussa 2018 Keski-Euroopan markkinoille suunnatut työpajat. Paljakan kv tuotteet koottiin matkanjärjestäjille suunnattuun tuotemanuaaliin (Paljakka Product Manual for Tour Operators)a. Ukkohallan tuotemanuaalista toteutettiin InDesing – taittopohja, tuotteet lisätään manuaaliin hankkeen päättymisen jälkeen (viimeiset matkanjärjestäjäkartoitukset valmistuvat syyskuussa 2018).

KOHTEET JA PALVELUT MUOKATTU KULUTAJIEN TARPEITA VASTAAVIKSI, OTTAEN HUOMIOON ERI MARKKINA-ALUEIDEN ERITYISTARPEET (KOTIMAA, KIINA, VENÄJÄ, UK, SAKSANKIELINEN EUROOPPA, BENELUX-MAAT (re: Tavoite 3)
Paljakan ja Ukkohallan tuotteita muokattiin kiinalaisille ja keskieurooppalaisille matkailijoille sopiviksi. Hankkeen toimenpiteiden ansiosta Paljakka pääsi kahden kv matkanjärjestäjän tuotantoon (myyntiin) talvikaudelle 2018–2019. Näissä neuvotteluissa tuotteita muokattiin ko. matkanjärjestäjien asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

ENEMMÄN VALMIUKSIA SÄHKÖISEEN MARKKINOINTIIN (TESTATUT VALIKOIDUT TYÖKALUT JA OSAAMINEN)
Kehitystavoite alueen markkinointikeinojen ja myyntimenetelmien uusimisesta toteutui osin. Paljakalle avattiin uudet kv nettisivut ja tuotettiin kesä- ja talvi markkinointivideot (englannin-, saksan-, ranskan-, venäjän- ja kiinankielisinä). Nettisivu-uudistuksen yhteydessä Paljakan sosiaalisen median kanavat nostettiin etusivulle.

TULOSTEN, KOKEMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN, TOMINNAN JATKAMINEN
Tuotteiden kokoaminen kv matkanjärjestäjille suunnattuihin tuotemanuaaleihin juurrutetaan jatkuvaksi toimintatavaksi. Hankkeessa tuotettuja tuotekortti- ja tuotemanuaalipohjia on helppo päivittää. Paljakassa testattu yhteinen toimintatapa kv matkanjärjestäjävierailujen toteuttaminen yritysten yhteistyönä juurrutetaan jatkuvaksi toimintatavaksi. Hankkeen toimienpiteiden ansiosta alue täyttää Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerejä, mikä edesauttaa matkailukeskuksen pääsyä mukaan Visit Finlandin (Suomen matkailun kv) markkinointiin. Hankkeen toimenpiteillä tuotettuja materiaaleja käytetään jatkossakin alueen investointien aktivoinnin toimenpiteisiin.