Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72279

Hankkeen nimi: LuontoRovaniemi, Sähköisten palvelujen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2016 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: PL 8216

Puhelinnumero: 016 3221

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.rovaniemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Kujala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinvoimajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.kujala(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 640 2718

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankekokonaisuuden tavoite on luoda Rovaniemen alueen luontomatkailulle yhteinen brändi ja nostaa esille brändityön, sähköisen tiedottamisen ja -markkinoinnin avulla arktisen luonnon tarjoamia elämyksiä; terapeuttisia elementtejä, virkistys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueella toimivat matkailuyritykset. Matkailuyrittäjät osallistuvat brändityöhön, ja toteuttavat omaehtoisesti yritystensä palveluiden tuotteistamista ja -markkinointia hyödyntäen julkisin varoin toteutettua retkeilyinfraa, tarjolla olevia sähköisiä palveluja ja -informaatiokanavia.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:
1. Yhteisen LuontoRovaniemi -brändin kehittäminen, yhteisen laatutason (laatu-, esteettömyys- ja turvallisuuskriteerit) määrittely ja opastuksen kehittäminen pilottikohteilla.
2. Sähköisen tiedottamisen kehittäminen; panoraamakamera, sähköiset infotaulut, digitaaliset opasteet ja sähköinen karttasarja sekä
3. Sähköisen käytön seurannan kehittäminen Wlan -tukiasemien ja mobiilisovelluksen avulla.

LuontoRovaniemi -hankekokonaisuden tuloksena ovat helposti saavutettavat sähköiset luotomatkailupalvelut kaikkien hyödennettäväksi, yhteinen brändi (arvot, laatu ja turvallisuus) markkinoinnin välineeksi matkailuyrittäjille ja -alan toimijoille sekä kokonaisvaltaisia luontoelämyksiä matkailijoille. Brändiä hyödynnetään Napapiirin retkeilyalueen ja Napapiirin matkailualueen keskeisten reittien lähtöalueiden opastauluissa, sähköisissä palveluissa ja alueen matkailumarkkinoinnissa.

Hanke edistää yritysten toimintaedellytyksiä luontokohteissa sekä yritysten liiketoimintaympäristön kehittymistä ja synnyttää yrityksiin uutta liiketoimintaa. Työn tuloksena matkailijoiden viipymä alueella kasvaa, matkailun ympärivuotisuus ja etenkin kesämatkailu kehittyy. Kansainvälinen tietoisuus Rovaniemen kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista ympärivuotisena luontomatkailukohteena kasvaa, työllistymismahdollisuudet alueen matkailussa paranevat, matkailutulo kasvaa, yritysten ja alueen hyvinvointi kasvaa.

Hankkeet toteutetaan yhteistyöhankkeena Rovaniemen kaupungin, Metsähallituksen ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n kesken. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2016 – 31.12.2018. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat alueen matkailuyritykset, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, MTI, Santa Sport ja muut matkailualan toimijat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat alueen pk- ja mikroyritykset. Sähköisen markkinoinnin kehittämisestä hyötyvät kaikki matkailutoimintaa harjoittavat yritykset ja luontomatkailuun tukeutuva muu yritystoiminta sekä alan toimijat. Kiinnostuksensa yhteistyöhönovat ilmaisseet: Lapin Safarit, SantaPark, Villi Pohjola, Safartica, SantaSport, Chalet Hotel Rovaniemi, Santa`s Holiday Village ja Santa`s House of Snowmobiles säätiö sekä Joulupukin Pajakylän Osuuskunta ja sen 20 jäsenyritystä.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan Napapiirin retkeilyalueella; Vikakönkään ja Könkäänsaaren esteettömät reitit (kts.liite kartta- ja kohdekuvaus sekä Metsähallituksen taustalomake) ja Napapiirin matkailualueella; Joulupukin metsä, Syväsenvaaran kävelyreitti ja Puistolammen esteetön polku (kts. liitekartta- ja kohdekuvaus sekä Rovaniemen kaupungin taustalomake), jossa ohjelmapalvelu- ja majoitusyritykset toimivat ja/tai hyödyntävät hankkeen tuloksia päivittäisessä toiminnassaan. Brändityön tuloksia ja Rovaniemen alueen sähköisesti toteutettavien kävijätutkimusten tietoja hyödynnetään yritysten tuotekehityksessä sekä Metsähallituksen ja kaupungin toimesta ulkoilureittien suunnittelussa, toteutuksessa ja kunnostustoimenpiteiden kohdentamisessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyvät välillisesti myös matkailun oheispalveluja tarjoavat yritykset, koko Lapin luontomatkailu ja alan toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 383 301

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 357 560

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 479 126

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 446 950

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
-Toimintaympäristön tarkastelu/analyysi on tehty hankkeen suunnitteluvaiheessa hakijaorganisaation toimesta ilman ulkopuolista asiantuntija-apua siten, että hankkeen toimintaympäristöä ja sen toteutusta on tarkasteltu eri sukupuolten näkökulmasta hankesuunnittelun eri vaiheissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
-Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen sisällytetään kaikkeen hankkeen ja hankeorganisaation normaaliin työskentelyyn suunnittelusta toteutukseen. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään tietoisesti kaikessa toiminnassa. -Pääosa hankkeen toimista; suunnittelu, kehittäminen ja investoinnit kohdistuvat sähköisten palvelujen kehittämiseen, kohteiden saavutettavuuden parantamiseen ja sähköiseen tiedottamiseen, joilla ei ole vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon, tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä sukupuolesta riippumatta. -Hankkeen päätavoite on luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön edistäminen, hankkeen toimintaa ohjaavat aineelliset ja aineettomat tarpeet ja tavoitteet, ei sukupuoli. -Hankkeen ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän kokoonpanossa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-Hankkeen päätavoite on luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön edistäminen, hankkeen toimintaa ohjaa aineelliset ja aineettomat tarpeet ja tavoitteet, ei sukupuoli.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
- Kaikessa hankkeen toiminnassa edistetään kohteiden luonontilaisuuden ja ympäristön säilymistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
- Sähköisen palvelukokonaisuuden ja sähköisten infotaulujen sisällöillä vaikutetaan ihmisten ajatteluun, joka vaikuttaa ilmastonmuutoksen riskien vähenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
- Sähköisen palvelukokonaisuuden sisällöissä tuodaan esille luonnon monimuotoisuus ja sen säilymisen tärkeys.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
- Sähköiset palvelut ja opasteet ohjaavat luonnossa kulkijat sallituille reiteille ja se vähentää maaperän kulumista. -Sähköiset palvelut vähentävät paperin käyttöä joka vähentää kasvihuonekaasuja, pinta- ja pohjaveden käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Hankkeen tiedottamisen kohteena on Natura 2000 -ohjelman kohteita ja pilottireittien infotaululuissa ja sähköisissä palveluissa jaetaan tietoa Natura 2000 -ohjelmasta ja sen tavoitteista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
- Pilottireittien lähtöalueiden opastauluissa ja sähköisissä palveluissa annetaan opastusta jätteiden käsittelyyn ja kierrättämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
- Hankkeen pilottikohteessa toteutetaan yksi aurinkoenergiapilotti (WLAN-tukiasema).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
- Kehittämisessä ja investoinneissa huomioidaan taloudellinen kestävyys, paikalliset luonnonolosuhteet, kuttuuriperintö ja olemassa oleva elinkeinorakenne ja sen monipuolistaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 9
- Hankkeen aineettomia kehittämiskohteita ovat: brändityö, sähköisten palvelujen kehittäminen, sähköisesti toteutettavan kävijätutkimuksen kehittäminen, digitaalisten opasteiden toteutus sekä luonnon virkistys- ja hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Esteellisyystekijöiden määrittelyn kautta huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet ja edistetään esteetöntä liikkumista ja moniaistista luontokokemusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
- Yritysten toimintaedellytykset paranevat, matkailijoiden kokemus hyvinvoinnin kohenemisesta lisääntyy helposti saavutettavien virkistyskohteiden anisosta. - Virkistyspalvelut kehittytyvät, elinkeinoelämä vilkastuu ja alueen elinvoima kasvaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
- Yritysten eri asiaksryhmien mahdollisuus päästä kosketuksiin luonnon kanssa helpottuuu ja lisää käyttäjäryhmien välistä tasa-arvoa. - Esteellisyystekijöiden huomioiminen luo pohjaa kehittää yhä parempia esteettömiä luontokohteita ja luontopalveluja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Hanke edistää yhteiskunnallista- ja kulttuurista yhdenvertaisuutta mahdollistamalla kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä hankkeen tuloksista.
Kulttuuriympäristö 0 8
- Kulttuuriperinnön suojelu ja kulttuuriperinnön tiedon välittäminen tuleville sukupolville ja matkailijoille on tärkeää - huomioidaan opastuksen sisällön suunnittelun yhteydessä.
Ympäristöosaaminen 0 8
- Ympäristöosaamista lisätään pilottikohteiden lähtöalueiden opasteiden ja sähköisen opastuksen sisällön avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Rovaniemen kaupungille 714 126 euroa EAKR-rahoitusta LuontoRovaniemi-hankkeeseen. Hanke sisältää sähköisten palveluiden kehittämistä ja investointeja. Hankeaika on 1.11.2016 – 31.12.2018. Hankkeen jatkoaika on 1.1.2019 - 30.9.2019.

Hankkeen toteuttavat Metsähallituksen Lapin luontopalvelut, Lapin ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen kaupunki, joka toimii hankkeen hallinnoijana. Yhteistyössä mukana alueen matkailuyritykset, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Matkailualan koulutus- ja tutkimusinsituutti (MTI), Santa Sport ja muut matkailualan toimijat.

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda Rovaniemen alueen luontomatkailulle brändi ja nostaa esille brändityön, sähköisen tiedottamisen ja markkinoinnin avulla arktisen luonnon tarjoamia elämyksiä; terapeuttisia elementtejä, virkistys- ja hyvinvointivaikutuksia. Tavoitteena on myös kasvattaa matkailijoiden viipymää alueella sekä kehittää matkailun ympärivuotisuutta ja etenkin kesämatkailua. Kohderyhmänä ovat alueella toimivat matkailuyritykset.

Hankkeen toimenpiteitä ovat: Yhteisen LuontoRovaniemi-brändin kehittäminen, yhteisen laatutason määrittely ja opastuksen kehittäminen pilottikohteilla, sähköisen tiedottamisen kehittäminen; panoraamakamera, sähköiset infotaulut, digitaaliset opasteet ja sähköinen karttasarja sekä sähköisen käytönseurannan kehittäminen Wlan-tukiasemien ja mobiilisovelluksen avulla.

Brändiä hyödynnetään Napapiirin retkeilyalueen ja Napapiirin Pajakylän matkailualueen keskeisten reittien lähtöalueiden opastauluissa, sähköisissä palveluissa ja alueen matkailumarkkinoinnissa.

Rovaniemi Nature -brändin avulla Rovaniemen tunnettavuus monipuolisena, modernina, arktisena luontomatkailukohteena kasvaa. Luontopalveluiden laatu, turvallisuus ja palveluvarustus kehittyvät. Yritysten asiakasvolyymit kasvavat ja yritysten kannattavuus paranee, kun ne käyttävät hyväkseen markkinoinnissaan ja tuotekehityksessään nykyistä enemmän digitaalisia välineitä ja niihin pohjautuvia liiketoimintakonsepteja.