Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72286

Hankkeen nimi: Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa - investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HIRVONEN JANNE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.hirvonen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5847553

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen ja tässä hankkeessa toteutetaan edellä mainitun hankkeen investoinnit.

Viime vuosina myös hyvinvointialalla erilaisten sähköisten palveluiden ja etäkäyttöön tarkoitettujen laitteiden ja ratkaisujen määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset mobiilialustalle tehdyt hyvinvointisovellukset tai oman terveydentilan seurantaan kehitetyt laitteet. Tälle kehitykselle asetetaan yhä suurempia odotuksia. On esitetty mm. näkemyksiä siitä, että hyvinvointialan palvelujärjestelmää sähköistämällä voidaan vapauttaa henkilöresursseja palvelemaan paremmin enemmän huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita sekä turvaamaan palvelujen tasa-arvoista tarjontaa harvaan asutuilla alueilla ja erityisryhmille. Mahdollisuuksia nähdään siinä, että kehitetään hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevia sovelluksia, mobiiliratkaisuja ja mittausteknologioita.
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointi- ja tekniikan alan toimijoiden ja Lapin ammattikorkeakoulun välisen TKI-toiminnan lisääminen, kumppaneiden TKI-investointien kasvattaminen sekä tukea uuden liiketoiminnan synnyttämistä. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa yritysten ja julkisten hyvinvointialantoimijoiden mahdollisuuksia tuoda markkinoille uusia tuotteita, ottaa käyttöön parannettuja tuotantomenetelmiä, teknologioita tai palveluita. Tavoitteena on tuoda alustalle toimijoiden käyttöön, alueella ja alueen ulkopuolella, kehitettyjä laitteita, palvelutuotteita ja sovelluksia. Lisäksi arvioidaan niiden hyödynnettävyyttä sekä tukea niiden käyttöönotossa. Alusta mahdollistaa myös alueen toimijoiden osallistumisen uusien palveluiden ja sovellusten yhteiskehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet:
1)Esiselvitys/kartoitus
2)Ympäristöjen fyysinen kehittäminen innovaatioalustan tarpeisiin
3)Pilottikokeilujen toteutus – teknologioiden soveltuvuus ja yhteensovittaminen sekä käytettävyyden selvittäminen
4)Innovaatioalustan toimintamalli
5)Tulosten jalkautus

Hankkeen tulokset:
1)Muodostuu verkostomainen ja yhteistoiminnallinen toimintamalli – Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseksi Lapissa - palvelemaan alueen hyvinvointialan toimijoita monialaisesti.
Monialaisen yhteistyön ansiosta eri toimijat ja kehittäjät löytävät toisensa. Tämä mahdollistaa uusien palvelumallien ja – tuotteiden kokeilun, kehittämisen ja käyttöönoton moniammatillisessa ja monitoimijaisessa verkostossa. 2)Hankkeessa jalostuu Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointialan fyysiset oppimisympäristöt palvelemaan laajan maakunnan toimijoita fyysisesti ja virtuaalisesti. Hankkeen ansiosta oppimisympäristöt ovat laajemmin alueen toimijoiden käytettävissä. Virtuaali- ja mobiiliratkaisujen avulla saadaan runsaasti tietoa hyödynnettäväksi terveys- ja hyvinvointipalveluissa, esimerkiksi ikäihmisten toimintakykyyn ja kotiympäristössä selviytymiseen liittyen. Hankkeen tuloksena saadaan myös Lapin ammattikorkeakoulun Teollisuuden ja Luonnonvarojen osaamisalan (TeLu) Elektroniikka- ja materiaalilaboratorion (ELMA) soveltuvuus ja hyödynnettävyys tukemaan terveys- ja hyvinvointiteknologia-alojen tuotekehitystoimintaa.

3)Yhteistyössä yritysten, julkisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa pilotoidaan uusia tuote- / palvelukonsepteja kehitettävällä alustalla. Pilottikokeilut suunnitellaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja näin kumppanit saavat uusia kokemuksia ja ajantasaista tietoa uusien ratkaisujen käytettävyydestä omassa palvelutoiminnassa. Lisäksi kokeilujen kautta uusien ratkaisujen taloudelliset ja inhimilliset edut ja hyödyt konkretisoituvat palveluntuottajille.
4)Kiinnitetään Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden ja TeLu:n osaamisalojen opiskelijat ja henkilöstö työelämänpalveluiden ja prosessien kehittämiseen esim. kuntien hyvinvointipalveluiden digitalisoinnissa. Opiskelijat pääsevät hankkeen ansiosta jo opintojen aikana aitoihin kehittämistoimenpiteisiin uudenlaisissa ympäristöissä. Lisäksi kyseisten osaamisalojen henkilökunta tukee syntyneitä yhteistyökumppanuuksia ja samalla hyödyntää uutta osaamista omassa opetustoiminnassa. Hankkeen ansiosta oppiminen, opetus ja työelämäyhteistyö saavat uusia muotoja. 5)Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli ja toimintaympäristö eli innovaatioalusta Lappiin, jonka sisältönä on fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden resurssia, yritysten, julkisten toimijoiden sekä yhdistysten panosta. Hankkeessa käynnistyvä monialainen yhteistyö hyvinvointi- ja tekniikan alan toimijoiden välillä tarjoaa myös tulevaisuudessa uudenlaisia mahdollisuuksia palveluiden ja tuotteiden kehittämistoimintaan sisältäen mm. etäratkaisut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?
Hankkeen varsinainen ja ensisijainen kohderyhmä ovat yksityiset ja julkiset hyvinvointipalveluiden tuottajat, edellisille sähköisiä palveluja, etäratkaisuja ja hyvinvointi- ja terveysteknologiaa tarjoavat yritykset.
Toisena merkittävänä kohderyhmänä on Lapin ammattikorkeakoulun eri osaamisalojen henkilöstö ja opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä on hyvinvointipalveluiden loppukäyttäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Rovaniemi, Keminmaa, Tornio, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Kulttuuriympäristö 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen
Ympäristöosaaminen 0 0
Liittyy Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeeseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-