Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72319

Hankkeen nimi: Dokkari.fi/Documented.zone pilvipalvelun jatkokehitys ja markkinaselvitykset.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.4.2016 ja päättyy 21.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CEVERTE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2568745-1

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Puhelinnumero: +358 505923958

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.ceverte.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Blomberg Martti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.blomberg(at)ceverte.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 45 1645799

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa dokkari.fi-palvelu suurimpana dokumentoidun tiedon ja osaamisen myynti-, osto ja hallintapaikkana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 080

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 079

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 079

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen palkataan pätevimmät saatavilla olevat henkilöt sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen tavoite on kehittää palvelua ja sitä kautta työllistää ihmisiä sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
Hankkeen yhtenä isoimpana teemana on tietoisuus IP-omaisuuesta ja siihen liittyvisä mahdollisuuksista ja riskeistä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 5
Parempien toimintamallien saatavuus, joka johtaa toimintaprosessien tehostumiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Dokkari.fi/Documented.zone- pilvipalvelun jatkokehittäminen ja kansainvälistyminen. Hankkeen aikana palveluun integroitiin kansainvälinen mm. Stripe-maksukanava, joka mahdollisti palveluun liittymisen (myynti, osto ja hallinnointi) 25 eri maasta. Käyttäjiä palvelulle saatiin yli 10 eri maasta ja siihen perustettiin yli 500 käyttäjätiliä.