Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72325

Hankkeen nimi: Älykkään elinympäristön teknologiat - Investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matti Vatanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vatanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401685952

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Älykkään elinympäristön teknologiat - Investoinnit hankkeen tavoitteena on luoda uusi ICT- ja rakennusalaa yhdistävä kehitysympäristö Lapin AMKiin, mikä tulee palvelemaan digitalisaation edistämistä ja auttamaan uusien innovaatioiden sekä työpaikkojen syntyä rakennus- ja ICT-sektorin leikkauspinnoille. Tarkoituksena tässä hankkeessa on investoida uuden kehitysympäristön mahdollistavat laitteistot ja ohjelmistot.

Tämä investointihanke liittyy Älykkään elinympäristön teknologiat -kokonaisuuteen. Rinnakkaisesti toteutettavaksi haetaan “Älykkään elinympäristön teknologiat - Kickstart” -hanke, jossa on tarkoitus toteuttaa uuden kehitysympäristön pystytys, käyttöönotto ja testaus. Älykkään elinympäristön teknologiat -kokonaisuus on syntynyt Lapin AMKin selvityshankkeiden “RAKLAB 2016 Phase 1” ja “Smart ICT Competence Center - Selvitys” tulosten pohjalta. Selvityshankkeissa kartoitettiin lappilaisten yritysten, TKI-toimijoiden ja koulutuksen näkemyksiä rakennus- ja ICT-alan kehitystarpeista ja niihin soveltuvasta kehitysympäristöstä. Digitalisaation ja älykkäiden ratkaisujen mahdollisuudet rakennusalalla nousivat esille potentiaalisena kilpailukykytekijänä ja loivat luontevan viitekehyksen yhdistää ICT-alan kehitystä rakennussektorin kehitykseen.

Toimenpiteinä tässä investointihankkeessa tehdään investointiselvitykset ja toteutetaan kehitysympäristön luomiseen tarvittavat laite- ja ohjelmistoinvestoinnit. Projektin investointien sisällölliset teemat muodostuvat selvityshankkeiden aikana esille nousseista kehityskokonaisuuksista, joita ovat Älykkäät järjestelmät, Älykäs energianhallinta, Kestävä rakennettu ympäristö ja Digitaalinen rakennettu ympäristö.

Hankkeen investointien tuloksena syntyy Älykkään elinympäristön teknologiat -kehitysympäristö. Tämä tarkoittaa ICT- ja rakennustekniikan kehitysympäristöä, jossa näiden alojen teknologiat integroituvat sisällöllisesti yhteen luoden digitalisaatiota edistävän kokonaisuuden. Kehitysympäristön toteutuksessa huomioidaan aiemmin hankitut laitteistot ja älykäs ympäristö tulee palvelemaan lappilaista osaamista ja työn kasvua yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita.

Älykkään elinympäristön teknologiat -kokonaisuus linkittyy luontevasti Arctic Smartness -kehitysympäristöklusteriin, Arktisen biotalouden kehittämiseen ja muotoiluklusterin toimintaan tarjoten alueelle kansainvälisesti kilpailukykyisen kehitysympäristön, joka tukee alueen kestävää kasvua ja työtä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Lapin AMKin ICT- ja rakennussektorin TKI- ja opetustoimijat, Arctic Smartness -klusterit sekä lappilaiset yritykset ja opiskelijat vastaavilta aloilta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yhteistyöllä rakennusalan ja ICT-alan välillä luodaan konkreettista mallia eri alojen yhteistyöstä, integroinnista ja digitalisaation mahdollisuuksista. Hankkeen myötä erityisesti älykkäiden järjestelmien hyödyntäminen horisontaalisesti muillakin aloilla, kuten matkailussa ja hyvinvointialoilla saa mallipohjan.
Kehitysympäristöt tarjoavat hyvät puitteet tehdä koulutusyhteistyötä mm. 2.asteen kanssa (LAO ja Lappia). Vastaavasti Arctic Smartness -klustereiden kautta voidaan synnyttää yhteistyötä muidenkin tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 034 843

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 034 843

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 478 347

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 478 347

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Arviointi on tehty suvauskoneella.Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa tarjoamalla entistä enemmän myös erityisesti naisille harjoitteluita ja opinnäytetöitä. Palkkaus on sama sekä miehille että naisille. Suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan:"Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeen tuloksena syntyvien kehitysympäristöjen teemoissa, kuten Kestävä rakennettu ympäristö ja Älykäs energianhallinta edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat luonnonvarojen älykkääseen ja kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Hankkeen tuloksena syntyvien kehitysympäristöjen teemoissa, kuten Kestävä rakennettu ympäristö ja Älykäs energianhallinta edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat ilmastoystävälliseen ja vähähiiliseen kehitykseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Hankkeen tuloksena syntyvien kehitysympäristöjen teemoissa, kuten Kestävä rakennettu ympäristö ja Älykäs energianhallinta edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat ilmastoystävälliseen ja vähähiiliseen kehitykseen. Lisäksi mm. pilaantuneiden maa-aineiden ja vesitekniikan tutkimusympäristö edistävät ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Hankkeen tuloksena syntyvissä kehitysympäristöissä edistetään resurssi- ja materiaalitehokkaiden ratkaisuiden käyttöä. mm. Kestävä rakennettu ympäristö ja digitaalisuus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 8
Älykkään energiahallinnan teemassa uusiutuvan energian pientuotanto on eräs keskeisimmistä kehityskohteista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 9
Ennakoiva, teknologista kehitystä globaalisti peilaava Älykkään Elinympäristön Teknologiat -kokonaisuus mahdollistaa paiakallisen elinkeinorakenteen uudistamisen ja kestävän kehittämisen. ICT- ja rakennusalan rajapinnoilta voi syntyä uutta lappilaista kasvua edistävää liiketoimintaa ja menestystä globaalissa kilpailussa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Digitaaliset, älykkäät ratkaisut ja älykäs energianhallinta edistävät kehitysteemoina ja -ympäristöinä aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Kehittäjäninä vovaivat olla niin TKI-toimijat, alueen yritykset kuin opiskelijatkin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Älykäs energianhallinta, digitaaliset ratkaistut ja älykkäät järjestelmät voivat kehitysteemoina edistää liikkumisen ja logistiikan uusia, älykkäitä ratkaisuja ja palveluja Lapin harvaan asutulla alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Investoitavien kehitysympäristöjen mahdollistamat Digitaaliset palvelut voivat edistää palvelujen saavutettavuutta ja edistää hyvinvointia. esim. taloautomaatiojärjestelmien, robotiikan ja liikkumisen palvelujen avulla.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Investoitavien kehitysympäristöjen mahdollistamat digitaaliset ratkaisut voivat edistää jokaisen äänenkuuluvuutta ja vaikuttavuutta esim. avointen datalähteiden visualisoinnin ja webpohjaisten julkaisujen mahdollistumisen myötä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 3
Tietoisuus kestävästä luonnonvarojen käytöstä, resurssitehokkuudesta, kiertotaloudesta ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista lisääntyvät sidosryhmissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Älykkään elinympäristön teknologiat -Investoinnit -hanke (ÄET-I) kehitti Lapin AMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan kehittämisympäristöt uudelle tasolle laitteisto- ja ohjelmistoinvestointien avulla. Hanke toteutui aikavälillä 2016-2018 ja se vastasi Toimintalinja 2 erityistavoitteiseen 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Hankkeessa investoitiin yli miljoonan euron laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus Lapin AMKiin Rovaniemelle. Koko hankkeen hyötytavoitteena oli luoda uudet kehittämisympäristöt, joiden avulla alueellista innovaatiotoimintaa voitaisiin paremmin tukea. Pääkohderyhmänä toiminnan kehittämisessä olivat lappilaiset pk-yritykset, joiden kilpailukykyä nostettaisiin uudelle tasolle Lapin AMKin TKI-toiminnan kehittämisellä.

ÄET-I sai alkunsa selvityshankkeissa Smart ICT Competence Center -Selvitys sekä RAKLAB 2016 tehdyissä kartoituksissa, joissa selvitettiin Lapin AMKin ja sen sidosryhmien tarpeita TKI-toiminnan kehittämisessä. Laboratorioiden uudistaminen laajeni selvityksen myötä koko TKI-toiminnan uudistamiseen entistä palvelukeskeisemmäksi ja alueen pk-yrityksiä tukevaksi. Selvitysten myötä yhdistettiin rakennustekniikan ja ICT:n TKI-toimia ja muodostettiin suunnitelma Älykkään elinympäristön teknologioiden luomiseksi. Suunnitelma jalkautettiin kolmeksi hankkeeksi, joihin haettiin rahoitusta yhtä aikaa EAKR- ja ESR-hauista. Älykkään elinympäristön teknologiat -hankekokonaisuus muodostui kolmesta osasta: Investoinnit, Kickstart ja Osaaminen. Investoinnit-hanke mahdollisti kehitysympäristöjen synnyn laitteistojen osalta.

Projektissa syntyi sekä uudistui seuraavia fyysisiä kehitysympäristökokonaisuuksia: TEQU Lab, VR-lab (pLAB), ACE Lab ja IoT Lab. Toiminnallisuuksina syntyi ympäristöihin seuraavia kokonaisuuksia: Nopea yrityslähtöisten protojen pilotointi ja palveluympäristö TEQU Lab, Virtuaali- ja pelillisten teknologioiden kehitysympäristö pLABiin. Kestävän rakentamisen, digitaalisen rakentamisen ja älykkään energianhallinnan laboratorio ACE Labiin sekä IoT Lab tieto- ja viestintätekniikan kehitysympäristöön. Projektin hankinnat mahdollistivat ammattimaisen ja monipuolisen innovaatiotoiminnan laitteistojen näkökulmasta. Samalla koulutukset pystyivät hyödyntämään uusia laitteistoja tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa.

Laitehankinnat ja niiden fyysinen sijoittelu kehitysympäristöihin mahdollisti koulutusten ja TKI:n välisen yhteistyön entistä paremmalla tavalla. Laitteiden yhteiskäyttö lupaa lähitulevaisuudessa valmiimmalla tasolla olevia opiskelijoitakin sekä TKI-toimijoiden että alueen pk-yritysten resursseiksi.

Merkittävimpänä tuloksena Älykkään elinympäristön teknologiat -hankekokonaisuudessa syntyi TEQU-konsepti, jonka avulla Lapin AMKin innovaatiotoiminta kehittyi asiakaslähtöiseksi ja palveluiltaan konkreettiseksi. TEQU-konseptia kehitettiin ketterästi luomalla mm. 12 älykästä pilottia yritysten ideoista. Ketterällä toteutustavalla kehitettiin Lapin AMKin innovaatiokyvyn nopeutta, laatua ja konkreettisuutta. Arvolupaukset, monialaisuus(insinöörit, muotoilijat, liiketoimintaosaajat), nopeat protot ja yrityslähtöisyys olivat TEQU-konseptin luonnin keskiössä. Toiminta jatkuu hankkeen jälkeenkin suorien palvelumyyntien sekä samoja toimintaperiaatteita toteuttavien uusien hankkeiden kautta. Tavoitteenamme on luoda Lappiin fiksu elinympäristö, jossa tutkimuksella tuotetaan kilpailuetua tulevaisuuden teknologioista.