Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72326

Hankkeen nimi: Älykkään elinympäristön teknologiat - Kickstart

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VATANEN MATTI OSKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vatanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 168 5952

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Älykkään elinympäristön teknologiat - Kickstart hankkeen tavoitteena on luoda uusi ICT- ja rakennusalaa yhdistävä kehitysympäristö Lapin AMKiin, mikä tulee palvelemaan digitalisaation edistämistä ja auttamaan uusien innovaatioiden sekä työpaikkojen syntyä rakennus- ja ICT-sektorin leikkauspinnoille. Tarkoituksena tässä hankkeessa on rakentaa, testata ja käyttöönottaa uuden kehitysympäristön mahdollistavat laitteistot ja ohjelmistot.

Kickstart-hanke liittyy Älykkään elinympäristön teknologiat -kokonaisuuteen. Rinnakkaisesti toteutettavaksi haetaan “Älykkään elinympäristön teknologiat - Investointi” -hanke, jossa on tarkoitus toteuttaa uuden kehitysympäristön investoinnit. Älykkään elinympäristön teknologiat -kokonaisuus on syntynyt Lapin AMKin selvityshankkeiden “RAKLAB 2016 Phase 1” ja “Smart ICT Competence Center - Selvitys” tulosten pohjalta. Selvityshankkeissa kartoitettiin lappilaisten yritysten, TKI-toimijoiden ja koulutuksen näkemyksiä rakennus- ja ICT-alan kehitystarpeista ja niihin soveltuvasta kehitysympäristöstä. Digitalisaation ja älykkäiden ratkaisujen mahdollisuudet rakennusalalla nousivat esille potentiaalisena kilpailukykytekijänä ja loivat luontevan viitekehyksen yhdistää ICT-alan kehitystä rakennussektorin kehitykseen. Älykkään elinympäristön teknologiat -kokonaisuus linkittyy luontevasti Arctic Smartness -kehitysympäristöklusteriin tarjoten alueelle kansainvälisesti kilpailukykyisen kehitysympäristön, joka tukee alueen kestävää kasvua ja työtä.

Toimenpiteinä tässä Kickstart-hankkeessa tehdään laite- ja ohjelmistoinvestointien järjestelmätason rakentaminen ja asennukset, testataan järjestelmät sekä käyttöönotetaan ne. Merkittävässä roolissa on myös yhteistyön ja verkoston rakentaminen sekä älykkäät pilotoinnit alueellisten yritysten kanssa. Projektin toimenpiteisiin liittyvän kehitysympäristön sisällölliset teemat muodostuvat selvityshankkeiden aikana esille nousseista kehityskokonaisuuksista, joita ovat Älykkäät järjestelmät, Älykäs energianhallinta, Kestävä rakennettu ympäristö ja Digitaalinen rakennettu ympäristö.

Hankkeen Kickstart-toimenpiteiden tuloksena syntyy Älykkään elinympäristön teknologiat -kehitysympäristö käyttöönotettuna ja testattuna. Samalla luodaan kansainvälistä verkostoa älykkään elinympäristön lappilaisen ulottuvuuden kasvattamiseksi. Älykkään elinympäristön teknologiat -kehitysympäristö tarkoittaa ICT- ja rakennustekniikan kehitysympäristöä, jossa näiden alojen teknologiat integroituvat sisällöllisesti yhteen luoden digitalisaatiota edistävän kokonaisuuden. Kehitysympäristön toteutuksessa huomioidaan aiemmin hankitut laitteistot ja älykäs ympäristö tulee palvelemaan lappilaista osaamista ja työn kasvua yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Lapin AMKin ICT- ja rakennussektorin TKI- ja opetustoimijat sekä lappilaiset sidosryhmät ja opiskelijat vastaavilta aloilta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yhteistyöllä rakennusalan ja ICT-alan välillä luodaan konkreettista mallia eri alojen yhteistyöstä, integroinnista ja digitalisaation mahdollisuuksista. Hankkeen myötä erityisesti älykkäiden järjestelmien hyödyntäminen horisontaalisesti muillakin aloilla, kuten matkailussa ja hyvinvointialoilla saa mallipohjan.

Kehitysympäristöt tarjoavat hyvät puitteet tehdä koulutusyhteistyötä mm. 2.asteen kanssa (LAO ja Lappia). Vastaavasti Arctic Smartness -klustereiden kautta voidaan synnyttää yhteistyötä muidenkin tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 305 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 300 217

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 407 480

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 400 289

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Arviointi on tehty suvauskoneella. Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa tarjoamalla entistä enemmän myös erityisesti naisille harjoitteluita ja opinnäytetöitä. Palkkaus on sama sekä miehille että naisille. Suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan: "Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeen tuloksena syntyvien kehitysympäristöjen teemoissa, kuten Kestävä rakennettu ympäristö ja Älykäs energianhallinta edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat luonnonvarojen älykkääseen ja kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Hankkeen tuloksena syntyvien kehitysympäristöjen teemoissa, kuten Kestävä rakennettu ympäristö ja Älykäs energianhallinta edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat ilmastoystävälliseen ja vähähiiliseen kehitykseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Hankkeen tuloksena syntyvien kehitysympäristöjen teemoissa, kuten Kestävä rakennettu ympäristö ja Älykäs energianhallinta edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat ilmastoystävälliseen ja vähähiiliseen kehitykseen. Lisäksi mm. pilaantuneiden maa-aineiden ja vesitekniikan tutkimusympäristö edistävät ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Hankkeen tuloksena syntyvissä kehitysympäristöissä edistetään resurssi- ja materiaalitehokkaiden ratkaisuiden käyttöä. mm. Kestävä rakennettu ympäristö ja digitaalisuus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 8
Älykkään energiahallinnan teemassa uusiutuvan energian pientuotanto on eräs keskeisimmistä kehityskohteista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 9
Ennakoiva, teknologista kehitystä globaalisti peilaava Älykkään Elinympäristön Teknologiat -kokonaisuus mahdollistaa paiakallisen elinkeinorakenteen uudistamisen ja kestävän kehittämisen. ICT- ja rakennusalan rajapinnoilta voi syntyä uutta lappilaista kasvua edistävää liiketoimintaa ja menestystä globaalissa kilpailussa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Digitaaliset, älykkäät ratkaisut ja älykäs energianhallinta edistävät kehitysteemoina ja -ympäristöinä aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Kehittäjinä voivat olla niin TKI-toimijat, alueen yritykset kuin opiskelijatkin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Älykäs energianhallinta, digitaaliset ratkaistut ja älykkäät järjestelmät voivat kehitysteemoina edistää liikkumisen ja logistiikan uusia, älykkäitä ratkaisuja ja palveluja Lapin harvaan asutulla alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Investoitavien kehitysympäristöjen mahdollistamat Digitaaliset palvelut voivat edistää palvelujen saavutettavuutta ja edistää hyvinvointia. esim. taloautomaatiojärjestelmien, robotiikan ja liikkumisen palvelujen avulla.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Investoitavien kehitysympäristöjen mahdollistamat digitaaliset ratkaisut voivat edistää jokaisen äänenkuuluvuutta ja vaikuttavuutta esim. avointen datalähteiden visualisoinnin ja webpohjaisten julkaisujen mahdollistumisen myötä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 3
Tietoisuus kestävästä luonnonvarojen käytöstä, resurssitehokkuudesta, kiertotaloudesta ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista lisääntyvät sidosryhmissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Älykkään elinympäristön teknologiat -Kickstart (ÄET-K) uudisti Lapin AMKin ICT:n ja rakennustekniikan TKI-toiminnan vuosina 2016-2018. Projektin toteutuksessa syntyi yrityslähtöiseen TKI-palveluun keskittyvä TEQU-konsepti, jonka avulla palvellaan alueen teknologiaorientoituneita yrityksiä tuottaen nopeita protoja ja palveluita yritysten ideoista. TEQU-konsepti lupaa ratkaista asiakkaansa teknologiaongelman kuukaudessa, toteuttaa ongelmasta prototyypin tuotemuotoiluineen sekä tarkastella idean uutuusarvoa. Konseptia konkretisoimaan kehitettiin Tequeria-palvelumenu, josta yritykset pääsevät hahmottamaan TEQUn tarjoamat teknologiset mahdollisuudet, muotoilun työkalut sekä business-osaamiset. Tequ-konsepti on esillä osoitteessa www.tequ.fi

ÄET-K vastasi toimintalinja 2 erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. TEQU-konseptia kehitettiin toteuttamalla 12 yritysten ideoista lähtenyttä älykästä protopilottia. Pilottien tavoitteena oli kehittää Lapin AMKin innovaatiokykyä ja lisätä AMKin ja yritysten välistä yhteistyötä. Digitaalisen osaamisen ja voimakkaan ICT-rakennustekniikka integraation avulla voitiin toteuttaa energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen keskittyviä ratkaisuja. TEQU-konseptin nopeus perustuu myös ketterien menetelmien sekä digitaalisten työkalujen hallintaan.

Projektin toimenpiteisiin kuului yritysyhteistyön kehittämisen lisäksi rinnakkaisessa investointihankkeessa investoitujen laitteistojen käyttöönotot, testaukset sekä kehitysympäristötoimintojen rakentamiset. Uusilla kehitysympäristöillä mahdollistettiin TEQU-konseptin onnistunut yhteistyö alueen yritysten sekä koulutuksen kanssa. Toteutukseen kuului myös kehitysympäristöjen ylläpidon ja käytön järjestelyt, joiden avulla kehitystoiminnan laadukkuus taataan hankkeen päättymisen jälkeenkin.

TEQU-konsepti jatkaa elämistään ja kehittymistään hankkeen jälkeenkin. Yritysyhteistyö vuodelle 2019 on lisääntynyt jo merkittävästi suorien palvelutoimeksiantojen kautta. TEQU-toimintaperiaatetta hyödynnetään myös muissa Lapin AMKin uuden Älykäs rakennettu ympäristö TKI-ryhmän hankkeissa kuten e-Sprintissä ja GET10:ssä.

Kickstart-hanke tavoitti hyvin kohderyhmänsä eli alueen pk-yritykset ja onnistui aktivoimaan heitä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita ICT- ja rakennusalan teknologioilla ja osaamisilla. Muutamia uusia tuotteita tulleekin markkinoille 2019 TEQU-konseptin tuottamien protojen innoittamana.

Lisätiedot:
Matti Vatanen
Project Manager / Team Manager
Smart Built Environment
040 168 59 52
matti.vatanen@lapinamk.fi