Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72331

Hankkeen nimi: Projekti Mantariini

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.6.2016 ja päättyy 28.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NIKULAN ELÄINKLINIKKA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2790131-9

Jakeluosoite: Torpantie 10

Puhelinnumero: +358451705222

Postinumero: 69700

Postitoimipaikka: VETELI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tainio Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: -

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka(at)tainio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0451705222

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoituksena on tuottaa erityisesti eläinlääkärien haasteellisen työaikakertymän seuraamiseen tarkoitettu työajanseurantaohjelmisto, jolla voi seurata myös muiden kuukausiperustaista työaikaa tekevien työntekijöiden työaikaa. Tavoitteena on mahdollisimman joustava käyttökokemus, useiden laitealustojen tuki (Tietokone ja selain, tabletti, älypuhelin), nykyaikainen käyttöliittymätoteutus (Google Material Lite), raportoinnit ajantasaisesti kuukausiyhteenvetoineen. Mahdollisuus muokata työaikatietoja sekä ryhmä/yrityskohtaisesti, että käyttäjäkohtaisesti. Kirjautuminen sähköpostitunnuksella, joustava käyttöoikeuksien jako ja muokkaus ilman ohjelmistotoimittajalta tarvittavaa apua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 208

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 208

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vissavedentie 1

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
uuden ohjelmiston kehitys. Ohjelmiston komponentteja voidaan käyttää muissakin ohjelmissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nikulan eläinklinikka toteutti hankkeen, jonka tarkoituksena oli helpottaa henkilöstön päivittäistä työajanseurantaa ja matkalaskujen tekoa sekä raportointia. Hankkeen myötä syntyi ohjelmisto, jota voi käyttää sekä tietokoneella että mobiililaitteella paikkariippumattomasti. Ohjelmiston avulla sekä yrityksen henkilöstö että johto voivat seurata työntekijän työajan muodostumista ja työmatkojen kertymistä siten, että sama tieto on sekä työntekijän että työnantajan saatavilla.