Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72346

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamalla (Kilma)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Savon liitto maakuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0827616-7

Jakeluosoite: PL 247, Sepänkatu 1

Puhelinnumero: 0175501400

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.pohjois-savo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Sahrio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Muutosjohtajan assistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.sahrio(at)pohjois-savo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447142617

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon elinkeinoelämä on pärjännyt kansallisesti vertailtuna kohtuullisen hyvin; yritysten liikevaihto ja vientitulo ovat viimeisen puolen vuoden aikana, vuoden 2016 alkupuoliskolla lievästi kasvaneet, kun ne koko maassa ovat laskeneet. Tätä kehitystä tulee tukea ja vahvistaa.

Tässä hankkeessa tarkoituksena on löytää uudenlainen elinkeinoelämää ja sitä kautta maakunnan kilpailukykyä eteenpäin kehittävä yhteistoimintamalli. Hanke kytkeytyy tiiviisti Suomen hallituksen eteenpäin viemään maakuntauudistukseen, jonka seurauksena mm. ELY-keskukset, maakunnan liitot ja TE-toimistot tulevat samaan organisaatioon. Kyse on suuresta hallinnollisesta ja toiminnallisesta uudistuksesta, jonka toimilla tähdätään elinkeinotoimintaa tukevien palvelujen uudenlaiseen järjestämiseen, asiakaslähtöisyyteen ja kustannustehokkuuteen. Tämä edellyttää prosessien, resurssien ja toimintatapojen läpikäyntiä sekä tehtävien uudelleenorganisointia. Tavoitteena on yhteen sovittaa useita aluekehitykseen vaikuttavia tehtäviä, jotka vaikuttavat myös alueen elinkeinoelämään ja työllisyyteen.


Tarkasteluun otetaan maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset kokonaisuudet:

A) elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja uudistumisen tukeminen kehittämällä palveluja toimivammiksi
- strategiatyö, yritysten ja muiden tahojen kansalliset ja EU-kehittämistuet, ohjaus ja neuvonta

B) tarvittavaa osaamista työmarkkinoille ja tehokas työllisyydenhoito, maakuntakaavoitus ja tarkoituksenmukainen liikennejärjestelmä elinkeinotoiminnan ja maakunnan kilpailukyvyn tukena
- työvoimapalvelut, koulutuksen ennakointi, maahanmuutto ja kotouttaminen
- kaavoituksen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja yhteistoiminta

C) em. pääkokonaisuuksiin kytkeytyen: ICT- ja tietohallintopalvelut, talous- ja henkilöstöhallinta, kiinteistöt ja palvelupisteet

Hankkeen seurauksena Pohjois-Savossa on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas uudenlainen toimintatapa yritys- ja työvoimapalveluiden järjestämisessä; voidaan puhua viranomaisista koostuvasta osaamiskeskittymästä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon elinkeinotoimintaa tukevat valtion, kuntien ja kuntayhtymien organisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjät, yritykset, niiden työntekijät sekä työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Oppilaitokset ja tutkimuslaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 295 207

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 110 233

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 369 008

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 137 822

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Rautalampi, Tuusniemi, Tervo, Keitele, Vesanto, Suonenjoki, Kuopio, Siilinjärvi, Kaavi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Rautavaara, Joroinen, Leppävirta, Vieremä, Pielavesi, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 247, Sepänkatu 1

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan tasapuolisesti sekä miehet että naiset. Huomiota kiinnitetään tasa-arvoiseen kohtaamiseen, osallistamiseen, kommunikointiin ja osaamisen jakamiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu niin, että ne tukevat eri sukupuolten osallistumista tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toiminnoissa sukupuolia kohdellaan tasavertaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Toimintoja tehostamalla vähennetään luonnonvarojen turhaa käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Digitalisaation kehittyessä vähennetään ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole tunnistettu välittämiä tai välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole tunnistettu välittämiä tai välillisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole tunnistettu välittämiä tai välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 10
Hankkeessa luodaan uudet rakenteet paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hankkeen tuloksena syntyvät rakenteet mahdollistavat uuden yritystoiminnan aiempaa tehokkaamman syntymisen ja tuen, mikä edistää myös aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Palveluprosessien suunnittelulla ohjataan asiakasvirtoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Hanke tukee organisaatioiden ja niiden työntekijöiden osaamisen vahvistamista ja sitä kautta työntekijöiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Tasa-arvo ja yhdenmukainen kohtelu huomioidaan kaikessa hankkeen toiminnassa,
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Yhdenvertaisuus huomioidaan kehitystyössä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tarkoituksena on ollut löytää uudenlainen elinkeinoelämää ja sitä kautta maakunnan kilpailukykyä eteenpäin kehittävä yhteistoimintamalli. Hanke kytkeytyy tiiviisti Suomen hallituksen eteenpäin viemään maakuntauudistukseen, jonka seurauksena mm. ELY-keskukset, maakunnan liitot ja TE-toimistot tulevat samaan organisaatioon. Tämä on edellyttänyt prosessien, resurssien ja toimintatapojen läpikäyntiä sekä edellyttää jatkossa tehtävien uudelleenorganisointia. Kansallisen maakuntauudistuksen myötä on mahdollista organisoida uudelleen ja uudenlaisiksi palveluprosesseiksi maakunnan kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta keskeiset palvelut, ml. yritys-, työvoimapalvelut, rahoituksen tuki sekä maakunnallinen kaavoitus. Hankkeessa on laadittu nykytilan kartoitus ja selvitykset toimenpiteistä, perustettu valmistelutyöryhmä ja sen tueksi keskeisistä tahoista muodostettavia alatyöryhmiä, kuvattu nykytilan organisaatio, henkilöstö, asiakkuudet, keskeisimmät kehityspaineet ja tahot, joita toivotaan kuultavan prosessin kuluessa. Hankeen toimeenpanevan luonteen myötä on laadittu näkemys tulevaisuuden elinkeino- ja työllisyyspalveluiden organisoitumisesta, palveluista, keskeisimmistä yhteistoiminta tahoista, kuultu ja osallistettu asiakkuus- ja kumppanuustahoja sekä kuultu keskeisten sidosryhmäorganisaatioiden ja/tai virastojen ensivaiheen näkemykset tulevasta uudelleen organisoitumisesta. Hankkeen myötä on tehty lainsäädännöllinen tarkastelu sekä aloitettu johto- ja toimintasääntöjen valmistelutyö.