Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72359

Hankkeen nimi: Biokaasun puhdistus liikennekaasuksi käyttämällä tuhkapuhdistusta ja kalvoerotusta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0210010-1

Jakeluosoite: Erkkilantie1

Puhelinnumero: 040 1505702

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: Haapajärvi

WWW-osoite: http://www.jedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppälä Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.seppala(at)jedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5903 101

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biokaasun puhdistus liikennekaasuksi käyttämällä tuhkapuhdistusta ja kalvoerotusta.

Biokaasun jatkojalostus ja paineistus vaativat kalliit investoinnit jo itsessään kalliin biokaasureaktorin lisäksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää edullinen puutuhkaa käyttävä biokaasun puhdistusmenetelmä ajoneuvokaasun tuottamiseksi.
Normaaleissa biokaasunpuhdistusmenetelmissä biokaasun sisältämä metaani otetaan talteen, mutta biokaasun sisältämä hiilidioksidi päästetään ilmakehään. Tuhkapuhdistuksessa biokaasun sisältämä hiilidioksidi sitoutetaan kemiallisesti tuhkan sisältämään kalsiumiin.
Puhdistetun biokaasun paineistukseen käytetään ns. hidastankkauslaitteistoa, joka on edullinen ja kun käytetään pullovarastoa kaasun välivarastointiin myöskin kapasiteetiltaan riittävä kohtuullisen suurelle määrälle ajoneuvoja.
Biokaasureaktorista saadaan erinomaista typpilannoitetta ja puhdistuksessa käytettävästä puutuhkasta saadaan erinomaista kalsiumpitoista kipsilannoitetta, jota voidaan käyttää rikki ja kalsiumlannoitteena. Aiempien tutkimusten mukaan kipsilannoitus vähentää mm. vesistöihin kohdistuvaa fosforikuormitusta, sitomalla fosforin paremmin maaperään. (Laura Alestalo, Opinnäytetyö 2011, Laurea ammattikorkeakoulu)

Hankkeen rinnalla tämän hankkeen ulkopuolisena toimenpiteenä tutkitaan puhdistetun kaasun ominaisuuksia kuten metaani, hiilidioksidi ja rikkivetypitoisuuksia, kaasun puhdistuksen toimivuutta, tarvittavan tuhkan määrää. Haapajärven koulutilalla tutkitaan saatavien lannoitejakeiden lannoitusvaikutuksia lannoitus- ja viljelykokeiden avulla.
Ajoneuvopolttoaineen tankkaukseen rakennetaan hidastankkauslaitteisto, jolla voidaan täyttää välivarastopullot puhdistetulla biokaasulla, kaasun välivarastointia ja tankkauskapasiteetin kasvattamiseksi.
Hankkeen tavoite on kehittää nykyistä edullisempi kaasun puhdistus ja biokaasun tankkausjärjestelmä maatilakäyttöön. Samalla saadaan monipuolinen kalsiumkiertolannoite käytettäväksi kasvien lannoitukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä on monia:
- Maaseutuyrittäjät, viranomaistahot, tutkimus-koulutusorganisaatiot, toimialan yritykset
- Alueelliset jätelaitokset

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Huoltoasemaketjut
- Kaasun käyttäjät (esim-. kasvihuoneviljelijät)
- Biokaasusta kiinnostuneet henkilöt, mm. autoilijat (ammattiautoilijat)
- Lämpölaitokset ja muut tuhkan tuottajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 63 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 881

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 90 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 85 544

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Erkkilantie 1

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: Haapajärvi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Perinteisesti bioenergia-alalla (metsä / luonnonvara) suurin osa työntekijöistä on miehiä. Alan tutkijoista noin puolet on naisia. (Tem sutelan raportti http://www.tem.fi/files/34526/Sutela.pdf)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeen tarjoama tieto helpottaa naisten siirtymistä nykyisin miesvaltaiselle bioenergiaalalle. Aikasiemmissa laitteistojen esittelytilaisuuksissa osallitujissa naisia on ollut noin puolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei ole erityisiä toimia tasa-arvon edistämiseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hankkeessa hyödynnetään luonnovaroja, biomassoja, maatalouden raaka-ainesivuvirtoja, jätevirtoja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Toiminta vähentää maatalouden päästöjä, biomassoista tehtävien polttoaineiden käyttö liikenteessä vähentää päästöjä merkittävästi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
- neutraali, ei muuta ekosysteemin vallitsevaa tilaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Biokaasulaitoksen rejekti ja tuhkalannoite vähentävät ravinteiden huuhtoutumista maaperään / vesistöihin. Biokaasutus vähentää myös kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kohdistu natura-alueisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Bio ja puukaasuprosessit vähentävät jätteiden syntymistä käyttämällä hyväksi jätevirtoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hankkeessa hyödynnetään erilaisia uusituvia energialähteitä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Biokaasulaitosten määrän lisääntyminen edistää paikallista elinkeinoelämää mm. laitosrakentamisessa ja korvaa osittain ostopolttoaineita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hanke tuottaa tietoa bioenergian hyödyntämisestä. Tuottaa koulutus/tiedotuspaketteja.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa selvitetään puhdistusta liikennekaasuksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Hanke on luomassa lisää mahdollisia työpaikkoja alueelle (laitevalmistus bio- /puukaasutus). Laitosten lisääntyessä alueelliset päästöt vähenevät jonkin verran.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvo neutraali. Perinteisesti bioenergia-alalla (metsä / luonnonvara) suurinosa työntekijöistä on miehiä. Alan tutkijoista noin puolet on naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 1 2
Elävöittää maaseutua
Ympäristöosaaminen 4 6
Hanke edistää ympäristöosaamista merkittävästi tuottamalla uusia teknisiä ratkaisuja jätteiden käsittelyyn ja energiantuotantoon. Päästöt vähenevät

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli investoida Haapajärven koulutilan biokaasulaitokselle aikaisempia versioita huokeampi malli biokaasun puhdistukseen, paineistukseen ja ajoneuvojen tankkaukseen. Hankkeen laitteistoinvestoinnin kustannusarvio oli n. 70 000€, joka oli n. 50 - 70€ huokeampi kuin nykyiset markkinoilla olevat ratkaisut.
Hankkeelle saatiin suomalainen laitetoimittaja. Laitteiston hankinta tehtiin maaliskuussa 2017. Laitetoimittajalla oli isoja vaikeuksia saada kaikki laitteistoon kuuluvat osat ja komponentit eri valmistajilta (Turkki, USA, Italia). Viimeiset laitetoimitukset tulivat huhtikuussa 2018. Kaasun puhdistus ja tankkauslaitteiston asennukset saatiin tehtyä syksyllä 2018. Laitteistoa testattiin ja se todettiin toimivaksi ratkaisuksi. Membraanikalvoilla saatiin riittävän puhdasta metaania paineistettua ajoneuvokäyttöön. Koulutilan biokaasuautoa tankattiin useita kertoja syksyn 2018 aikana. Hankkeen loppuaikana keskityttiin viela laitokselta tulevan raakakaasun puhdistusjärjestelmän asennuksiin.