Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72379

Hankkeen nimi: Kansainvälinen Teknologialiiketoiminta (KANTELI-hanke)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: +358 8 618 991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haverinen Tuula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantunt

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 7101 008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kajaanin ammattikorkeakoulun suunnittelemassa KANTELI Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeessa tavoitteena on vuosina 2017 ja 2018 kehittää toimintamalli, jonka avulla pystytään tehokkaasti edistämään spin-off yritystoiminnan syntymistä ja niiden kansainvälisen liiketoiminnan kehittymistä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toteutukseen osallistuu kaikki CEMISin toimijat omien rinnakkaisten kehittämishankkeidensa kautta. Kaksiosaisen hankkeen yhdistävänä tekijänä on kansainvälisen liiketoiminnan edellytysten vahvistaminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Hankkeen tavoitteina on synnyttää uusia spin-off -yrityksiä, verkottaa alkavia yrityksiä olemassa olevien kanssa ja lisätä toiminta-alueen alkavien teknologiayritysten kv-liiketoiminnan mahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 385 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 369 208

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 550 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 527 442

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 3

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tehty. Kajaanin ammattikorkeakoulu pyrkii kuitenkin edistämään sukupuolten tasa-arvoista kohtelua osana kaikkea toimintaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Miesvaltaisessa toteutustiimissä on mukana neljä naista: projektisihteeri ja kolme asiantuntijaa. Hankehenkilöstö on valikoitunut tehtäviin yksinomaan pätevyytensä ja osaamisen soveltuvuuden perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite mutta tasa-arvon edistäminen huomioidaan toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Hankkeessa kehitetään vedenpuhdistusratkaisuja ja näillä on välitön vaikutus luonnonvarojen (vesi) käytön kestävyyteen. CEMISissä kehitettävien mittausteknologioiden kaupallistumisen ja leviämisen myötä mm. teollisuuden toiminta tehostuu, mikä näkyy välillisesti luonnonvarojen kestävämpänä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
CEMISin teknologiakehitys kohdistuu mm. vedenlaadun mittaamiseen. Näin ollen teknologiat voivat tuoda helpotusta mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamien vesiongelmien ratkaisuun.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Hankkeessa kehitetään vedenpuhdistusratkaisuja ja näillä on välitön vaikutus pinta- ja pohjavesien saastumisen estämiseen. Ympäristöystävälliset teknologiat, joita CEMISissä kehitetään ja kaupallistetaan, estävät osaltaan pinta- ja pohjavesien pilaantumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkessa kehitetään kiertotalous ajattelumallin mukaisia jätepohjaisia adsorbenttejä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hankkeessa edistetään uusiutuvien energianlähteiden käyttöön liittyvien teknologioiden kaupallistamista, mm. mittaustekniikkaa bioetanolin tuotantoon.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen toteuttamisella on vahva välitön vaikutus paikallisen elinkeinoelämän kehittymisen kannalta. Kaikki hankkeen toiminnot tähtäävät uusien yritysten syntymiseen CEMISissä kehitettyjen teknologioiden ympärille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Asiantuntijaryhmän kokoamisella on välitön ja välillinen vaikutus uusien teknologioiden kaupallistamiseen, uusien yritysten perustamiseen ja niiden verkottamiseen kansainväliseen markkinaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Hankkeessa edistetään hyvinvointiin liittyvien teknologioiden kaupallistamista. Välilliset vaikutukset näkyvät hyvinvoinnin kasvuna, kun kaupallistuvat teknologiat synnyttävät uusia työtilaisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeen puitteissa tehtävät demonstraatiot sekä merkittävät osa kaupallistamisaihioista vaikuttavat välittömästi toiminta-alueen ympäristöosaamiseen. Välillinen vaikutus syntyy CEMISin ympäristömittausteknologioiden kaupallistuessa ja yleistyessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KAMKissa sijaitseva CEMIS Business Development (CBD) yksikkö toimi CEMISin ja KAMKin KANTELI-hankkeen päätoteuttajana vuosien 2017-2018 aikana. CBD yksikköön kuuluivat hankkeen aikana vastaava liiketoiminnan kehittäjä Anas Al Natsheh (Ph.D.) sekä liiketoiminnan kehittäjiä. Lisäksi hanketiimiä tuki opiskelijaharjoittelijoita sekä yksi tutkija tutkijavaihdon kautta. Yksikkö laajeni hankkeen alussa, kun Measurepolis Development Oy siirtyi Kajaanin ammattikorkeakoulun alaisuuteen. Näin muodostui laajempi asiantuntijaryhmä teknologialiiketoiminnan kehittämiseen CEMISin toiminnassa. Yleisesti yhteistyö eri CEMIS toimijoiden välillä oli hyvin läheistä hankkeen aikana ja erilaisia teknologialiiketoimintaan ja tutkimukseen liittyviä keskusteluja käytiin viikoittain CEMIS-hankkeiden tiimoilta. Kansainvälinen Teknologialiiketoiminta (KANTELI) hankkeen toiminnassa tuettiin CEMIS kumppaneiden teknologian kehitystoimintaa erilaisilla liiketoimintamahdollisuuksien tutkimuksilla ja kansainvälistämistoimilla sekä verkostoinnilla. KANTELI-hankkeessa tuotettiin laajoja selvityksiä kumppaneille CEMISin ja Kainuun avainaloilla kuten virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) ratkaisut, cleantech, biotalous, sekä hyvinvointi- ja liikuntateknologia. Näitä selvityksiä hyödynnettiin uusien CEMIS-kehityshankkeiden ja jäsenten muiden hankkeiden ja kehitystoiminnan suunnittelussa. Tunnustus CBD:n kehitystoiminnasta saatiin alkuvuodesta 2017, kun Anas Al Natsheh nimettiin kansainvälisen Technology Innovation International (TII) – yhdistyksen hallitukseen. CBD yksikkö pääsi osallistumaan yhdistyksen kutsutapahtumaan Vaasassa. CBD:n toiminta KANTELI-hankkeessa ei olisi ollut mahdollista ilman huomattavaa ja merkittävää tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta EAKR-rahoituksen muodossa. Tuki mahdollisti kansainväliset toimenpiteet hankkeessa kuten useampaan suureen teknologialiiketoimintatapahtumaan osallistumisen, verkostoitumisen, sekä CEMIS ja hankealueen teknologioiden markkinoinnin niissä. Tapahtumista voidaan mainita esimerkiksi Perumin 2017 (kaivosala, cleantech) Perun Arequipassa, CES 2018 (elektroniikka ja ohjelmistoteknologia, liikuntateknologia) Yhdysvalloissa, Expomin 2018 (näytteilleasettaja, kaivosala, cleantech) Chilessä, EcoTech 2017 (cleantech) Kazakstanissa sekä Mines and Technology 2018 Helsingissä. CEMIS (CBD) toimi näytteilleasettajana Turussa 2017 järjestettyyn China Europe Water platform-tapahtumaan tutustuakseen Kiinan vesimarkkinoiden mahdollisuuksiin ja ominaisuuksiin sekä liiketoimintatapoihin. Kiinassa on valtava kysyntä vedenhallinta, käsittely- ja mittausteknologioille ja suomalaisille toimijoille on suuri haaste tarjota riittävän kattavia ratkaisuja sinne. Tapahtuma oli yksi CEMIS:n ensimmäisistä kontakteista Kiinan markkinoihin. CEMISin työ uuden kohdemarkkinan parissa jatkuu hankkeen jälkeenkin, Euroopan, Etelä-Amerikan ja Persianlahden alueen lisäksi. Kiinan markkinoilla on nopeasti kasvava kysyntä myös talviurheiluteknologioille. VR/AR-sovelluksia ja ratkaisuja otetaan kiihtyvällä tahdilla käyttöön eri teollisuudenaloilla ja CEMISissa kehitettävien ratkaisujen sekä sovellusten kaupallista potentiaalia tutkittiin laajasti hankkeen aikana. Tämä työ on luonut runsaasti uusia mahdollisuuksia KAMK/CEMIS kehitystoimintaan ja jatkoa toiminnalle on tulossa hankkeen jälkeen vuosina 2019-2020. Hankkeen aikana tehtiin läheistä yhteistyötä lukuisten CEMIS yksiköiden kanssa. Tärkeitä toimenpiteitä ovat olleet kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien ja asiakastarpeiden kartoitus Kainuussa kehitetyille teknologioille, markkina, - IPR ja kilpailijatietojen kerääminen, ja kaupallistamistoimien aloitus lupaavimpien teknologioiden osalta ja jatkorahoitus mahdollisuuksien selvitys. Näin teknologian kehitykseen ja tutkimukseen suuntautuneet CEMIS yksiköt ovat voineet keskittyä ydinosaamiseensa.