Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72391

Hankkeen nimi: Erikoisterästen käyttö kaivosten mobiilikalustossa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.9.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AB A. HÄGGBLOM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2136357-2

Jakeluosoite: Yrittäjäntie 12

Puhelinnumero: +358504445257

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.haggblom.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vuollet Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Controller

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.vuollet(at)haggblom.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504445257

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on löytyy uusia teknisiä ratkaisuja hyödyntämällä erikoisteräksiä sekä kehittämällä valmistusmenetelmiä. Tavoitteena on uusien tuotteiden kehittäminen, uusien asiakkuuksien saaminen sekä merkittävä viennin kasvattaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 390

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 752

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 390

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 752

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrittäjäntie 12

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty yhtiön johdon toimesta ja keskusteltu läpi ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Hankkeen toimintaympäristössä ei nähdä sellaisia tekijöitä, joihin sen toimintaympäristöön kuuluvien sukupuoli millään tavoin vaikuttaisi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yhtiön johdon ja tehdyn analyysin mukaan hankkeeseen ei liity sellaisia toimenpiteitä tai asioita, jotka edistäisivät sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Hankkeen toiminta on täysin riippumaton henkilöiden sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittäminen erikoisteräksiä käyttäen. Sukupuolten välinen tasa-arvo huomioidaan kaikessa toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Hankkeen myötä kehitettävien kaivosauton lavojen rakenne on huomattavasti nykyisiä kestävämpiä ja kevyempiä. Tämän odotetaan merkittävästi vähentävän luonnonvarojen käyttöä kyseessä olevissa kohteissa. Uusvalmistus vähenee sekä lavojen huoltoväli pitenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Hankkeen avulla kehitettävät lavat ovat kestävämpiä kuin nykyisin käytössä olevat lavat. Näin ollen lavojen uusvalmistus vähenee, mikä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä pienentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Lisäksi lavojen kevyemmän rakenteen myötä, kaivosautot kestävät kauemmin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Työergonomia (melu) paranee merkittävästi kaivosautoissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin pääosin yrityksen omilla resursseilla. Hankkeen aikana suoritetiin: Rakennesimuloinnin- ja lujuuslaskentamenetelmien kehittäminen, tuoteportfolion alustava määrittely, tarvittavan mittaustiedon hankinta suunnittelun tueksi, asiakasvierailut ja mahdollisten tuotteiden suorituskyvyn vaatimusten selvittäminen, tuotantomenetelmien kehitys, tuotesuunnittelu ja tuotekehitys, markinoinnin kehitys, sekä logistiikan kehitys ja kuljetussimulointi huolintaliikkeiden kanssa. Tuloksena yritys sai paljon tietoa sekä uusia tuotteita, ja voi edelleen jatkaa panostamista tämän uuden liiketoiminnaan kasvattamiseen.