Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72397

Hankkeen nimi: Opiferus Johdon Työpöytä sovelluskokonaisuuden tuotteistuksen ja kaupallistamisen viimeistely ja markkinoille saattaminen sekä Softwave Ohjelmistot Oy:n toimintaprosessien kehittäminen jatkuvan kasvun haasteissa.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.7.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOFTWAVE OHJELMISTOT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1863080-1

Jakeluosoite: Vaasantie 6

Puhelinnumero: 045-6343286

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: https://www.softwave.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtinen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.lehtinen(at)software.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0456343284

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on saada uusi tuote lopullisesti markkinoille, luoda sitä kautta uusia työpaikkoja ja kasvattaa yrityksen liikevaihtoa. Hankkeet keskeiset toimenpiteet; 1) Strategiatyön ja yrityksen sisäisten toimintojen kehittäminen ja jalkauttaminen. 2) Tuotteistuksen ja palvelumuotoilun jatkokehittäminen. 3) Viestinnän ja markkinoinnin ja myynnin edelleen kehittäminen ja liiketoimintakonseptin rakentaminen Johdon Työpyödälle. Hankkeen tuloksena työllistetään lähivuosina 5-10 uutta työntekijää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 71 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 875

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 71 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 875

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vaasantie 6

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarvita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarvita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Säästyy paperia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Digitalisaatio
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Digitalisaatio
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Digitalisaatio
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Tuote lisää kilpailuetua sekä Softwavelle että alueen yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Sovellus on juuri tätä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Lisää etätyön mahdollisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Tieto lisää tuskaa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa viimeisteltiin tuotteen Opiferus Johdon Työpöytä kaupallistamisesta ja kehitettiin yrityksen toimintaprosesseja.