Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72409

Hankkeen nimi: Satakunnasta Euroopan robotiikkamaakunta - kansallisesta brändistä Euroopan osaamiskeskittymäksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Jakeluosoite: PL 1001, Satakunnankatu 23

Puhelinnumero: (02) 620 3000

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.samk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nurmi Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-palvelut, vararehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: cimmo.nurmi(at)samk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 710 3371

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa Satakunta profiloidaan Euroopan robotiikkamaakunnaksi ja yhdeksi Euroopan kiinnostavimmista TKI-ympäristöistä globaaleille robotiikka yrityksille. Maakunnassa rahoittajien, kehittämisorganisaatioiden ja korkeakoulujen johdolla toteutettu pitkäjänteinen kehitystyö mahdollistaa merkittävän jatkoaskeleen ottamisen. Tarvitaan selkeä ja realistinen strategia, laaja maakunnallinen yhteisymmärrys sekä erityisesti konkreettiset toimenpiteet, jotta olemassa oleva valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu Robocoast-konsepti voidaan jalostaa kehittyvästä yritysverkostosta kansainvälisillä mittareilla kiinnostavaksi osaamiskeskittymäksi.

Nähtävissä on, että tulevina vuosina robotiikan vaikutukset laajentuvat kuluttaja- ja palvelurajapintaan, mistä syystä robotiikan on ennustettu nousevan globaaliksi megatrendiksi osana digitaalisuutta. Tästä syystä vahvan automaatioklusterinsa ansiosta Satakunnalla on ensimmäisen kerran moneen vuosikymmeneen mahdollisuus merkittävään kasvuloikkaan. Toisaalta maakunnan kilpailukyvyn säilyminen vaatii myös robotisointiosaamista niin teollisilta yrityksiltä kuin palvelusektorin toimijoilta. Mutta ennen kaikkea maakuntaan tarvitaan lisää robotiikkaan ja automaatioon liittyvää huippuluokan osaamista; koulutusta ja tutkimusta, mitkä edesauttavat nykyisten alan yritysten kasvua ja uusien robotiikan startup-yritysten syntymistä. Kansainvälisesti kiinnostavan robotiikkaosaamiskeskittymän synnyttäminen vaatii yrityskentän ja korkeakoulujen sekä maakunnan toimijoiden kanssa yhteisesti sovitun näkemyksen vaadittavista konkreettisista toimenpiteistä, aikataulusta ja resursseista.

Nykytilanteessa meillä on muun muassa:
- Noin 100 yrityksen automaatioverkosto
- Opiskelupaikkoja ICT- ja automaatioaloilla > 100 kpl
- SAMK:n ja TTY:n tutkimusryhmät
- ALL IN yrityskiihdyttämö
- Korkeakouluilla muutama kumppanuusyritys
- Robocoast brändinä lanseerattu ja tunnettuus lähtenyt kansallisesti kasvuun
- Satakunnan Teollisuusvision kyselyssä esiin nousseet innovaatiotarpeet
- Satakunnan Automaatiobarometri

Hankkeen tuloksena
1) On käynnistetty ja vakiinnutettu Robocoast brändin alla toimiva Robotiikka Akatemia, jonka myötä Satakuntaan syntyy automaation ja robotiikan osaamiskeskittymä ja TKI-ympäristö, jota kaikki globaalit robotiikan kärkiyritykset haluavat hyödyntää.
2a) Robocoastista on tullut kansainvälinen brändi, jonka myötä Satakunta tunnistetaan ja tunnustetaan Euroopan robotiikkamaakunnaksi.
2b) Robocoastista on muodostettu yritysvetoinen konsortio, joka hankkeen jälkeen toimii omalla rahoituksella.

Hankkeen toimenpiteiden myötä syntyy lisäksi maakunnan robotiikkastrategia.

SAMK toimii digitaalisuuden, automaation ja robotiikan kehittämisen veturina maakunnassa. SAMKin keväällä 2016 luodussa uudessa strategiassa valittu Teollisuuskorkeakoulu-profiili sisältää yhtenä valittuna vahvuusalana Automaatio ja Teollisuus 4.0 -kokonaisuuden. SAMK haluaa panostaa merkittävästi omia resurssejaan automaation ja robotiikan koulutukseen, tutkimukseen ja TKI-ympäristöjen kehittämiseen strategiakaudella 2016-2022.

Projektille on tehty jo pitkään taustatyötä ja konkreettinen toiminta voidaan aloittaa heti. Olemassa olevat verkostot ja käynnissä oleva yhteistyö elinkeinotoimijoiden ja yritysten kanssa ovat hyödynnettävissä heti projektin alusta alkaen. Tärkeimmät olemassa olevat verkostot ovat noin 100 yrityksen suuruinen Satakunnan automaatio-/robotiikkaklusteri, maakunnan elinkeinotoimijoiden verkosto ja korkeakoulujen tutkimusverkostot. Näiden lisäksi Robocoast on jo hyvin tunnettu ja verkostoitunut kansallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmä ovat automaatio- ja robotiikka-alan yritykset, alueen oppilaitokset ja korkeakoulut sekä alan opiskelijat ja alalle hakeutuvat nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen kunnat, kaupungit ja Satakuntaliitto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 168 745

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 836

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 211 064

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 186 915

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Pohjois-Satakunnan, Rauman

Kunnat: Pori, Kankaanpää, Harjavalta, Merikarvia, Siikainen, Ulvila, Säkylä, Nakkila, Pomarkku, Rauma, Eura, Kokemäki, Huittinen, Jämijärvi, Karvia, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analysointiin on käytetty toteuttavan organisaation omia asiantuntijoita. Sukupuolen vaikutusta on analysoitu hankkeen tavoitteet, toteutus ja toimintaympäristö huomioon ottaen. Analyysi perustuu tutkittuun tilastotietoon (Teknologiateollisuus ry, Tilastokeskus). Teknologia-ala on perinteinen miesten ala. Tilastojen mukaan naisten osuus teknologia-alan perinteisissä ammateissa on selkeästi vähäisempää kuin miesten. Teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä vuonna 2015 keskimäärin 289 000. Kaikista henkilöstöryhmistä teknologiateollisuudessa naisten osuus on 21,9 %. Toimialan osa-alueista positiivisena osa-alueena on elektroniikka- ja sähköteollisuus, missä naisten osuus on keskiarvoa suurempi, 29,3 %. Kaiken kaikkiaan Satakunnassa työskentelee teknologiteollisuuden yrityksissä noin 13 000 henkeä (Teknologiateollisuus ry, 2013). Keskimääräiset palkat ovat edelleen miehillä suuremmat niin yksityisellä, valtiolla kuin kuntasektorilla sekä eri koulutusasteilla. Samoin naisten asema on heikompi työsuhteen laatua tarkasteltaessa. Naispalkansaajista oli vuonna 2012 määräaikaisessa työsuhteessa 18 % ja osa-aikaisessa työsuhteessa 20 %. Miespalkansaajista määräaikaisia oli 13 % ja osa-aikaisia 9 %. (Naiset ja miehet Suomessa 2014, Tilastokeskus)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Teknologia-ala on perinteinen miesten ala. Tilastojen mukaan naisten osuus teknologia-alan perinteisissä ammateissa on selkeästi vähäisempää kuin miesten. Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden kannalta hankkeessa ei ole tarvetta erilaisiin sukupuoli huomioiviin toimenpiteisiin. Valtavirtaistaminen varmistetaan hankkeessa käytännön toimilla, esimerkiksi sisällöllisissä ratkaisuissa huomioidaan molempia sukupuolia kiinnostavien sisältöjen toteuttaminen (esim. nuorille suunnatut Robotiikka Akatemian toteutukset). Teknologian edistäminen edistää sukupuolinäkökulmaa. Hankkeessa sisällöllisessä fokuksessa oleva teknologia mahdollistaa naisten työskentelemisen monessa perinteisesti fyysisesti raskaassa ammatissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hanke toimii aktivoijana naispuolisten osallistujien ja toteuttajien suhteen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Automaatio, on hankkeen fokuksessa. Automaatio vähentää energiankulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Automaatio on hankkeen fokuksessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Automaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen mm. tuotannossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankeen lähtökohtana on paikalliselle elinkeinorakenteelle elintärkeiden automaation ja robotiikan kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Automaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen aktivoivat merkittävästi aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Automaatio ja algoritmit vaikuttavat positiivisesti liikkumisen ja logistiikan ratkaisujen kehittämiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Hanke edistää alueen hyvinvoimaa edistämällä tulevaisuudessa tarvittavia osaamisia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa on mukana tasapuolisesta sekä naisia että miehiä perustuen heidän erikoisosaamiseensa aihepiirissä. Teknologian edistäminen edistää sukupuolinäkökulmaa. Teknologia mahdollistaa naisten työskentelemisen monessa perinteisesti fyysisesti raskaassa ammatissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hanke antaa jokaiselle satakuntalaiselle yritykselle ja sen henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Automaatioratkaisut kohdentuvat usein energiatehokkuuteen vähentäen samalla ympäristön kuormitusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitalisaation keskiössä oleva robotisaatio on nousut globaaliksi megatrendiksi. Robottiratkaisut ovat siirtyneet tehtaiden tuotantolinjoilta laajemmaksi osaksi yhteiskuntaamme niin kuluttaja- kuin palvelurajapintaan. Satakunnan vahva automaatioklusteri on ottanut merkittäviä kasvuloikkia ja tämä on näkynyt koko maakunnan talouden dynaamisuuden kasvuna sekä konkreettisena työnvoimapulana. Huippuluokan robotiikka osaamisen merkitys niin Suomessa kuin globaalisti on kasvanut. Satakunnasta Euroopan robotiikkamaakunnaksi -hankkeessa pilotoidut uudet robotiikka koulutukset ovat saaneet robotiikkaklusterin yrityksiltä sekä muilta alueen toimijoilta positiivisen vastaanoton. Erityisesti insinöörikoulutusta ja matalankynnyksen TKI -toimintaa yhdistävä Robotiikka Akatemia on ollut menestys.
Suomen talous on suuresti riippuvainen tuottavuuden kehityksestä niin teollisuudessa kuin palvelusektorilla ja maakuntamme robotiikka yritykset ovat tämän kehityksen keskiössä. Satakunta onkin profiloitunut Suomen ja Euroopan robotiikkamaakunnaksi ja sen tunnettavuus alan merkittävimpien toimijoiden parissa on kasvanut. Maakunnan pitkäjänteinen kehitystyö robotiikassa on johtanut uusien merkittävien askeleiden ottamiseen, kuten RoboAI yhteiskäyttölaboratorion toiminnan käynnistämiseen sekä Robocoast DIH toiminnan lanseeraaminen. Satakunnasta Euroopan robotiikkamaakunnaksi -hankkeessa laadittiin selkeä ja realistinen robotiikkastrategia sekä konkreettiset toimenpiteet maakunnan robotiikkaklusterin, robotiikkaa hyödyntävien yritysten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kehitystyön tueksi.
Osaltaan hankkeen toimenpiteet ovat vauhdittaneet sitä, että Robocoastista on muodostunut kansainvälinen brändi. Satakunnan alueella toimiva kehitysyhtiö on rekisteröinyt Robocoast tuotemerkin itselleen ja näin voidaan todeta sen siirtyneen yritysvetoiseksi. Satakunta tunnistetaan Robocoast brändistä mutta myös RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksesta. RoboAI toimii muun muassa Robocoast DIH:n osaamiskeskuksena sekä maakunnan robotiikka osaamisen sydämenä.