Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72411

Hankkeen nimi: Ammattikampus 2020 - kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-8250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LUNDELL HARRI MIKAEL

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.lundell(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7250007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erillisessä Ammattikampus 2020 –investointihankkeessa luodaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) kone- ja metallitekniikan ja rakennusklusterin uudet ja kilpailukykyiset oppimisympäristöt. Ammattikampus 2020 -kehittämishankkeen tarkoituksena on huolehtia siitä, että uudet laitteet tullaan integroimaan tiiviisti opetukseen ja niistä otetaan kaikki teho irti. Hankkeessa sovitetaan yhteen rakennushankkeiden ja niitä tukevien opetuslaitteiden hankinnat aikataulullisesti sekä budjetin näkökulmasta.

Toinen tärkeä näkökulma on luoda Kpedulle yhteinen simulaatiopedagogiikka. Investointihankkeessa tullaan hankkimaan kuusi hitsaussimulaattoria ja neljä monitoimisimulaattoria (logistiikka, maarakennus ja luonnonvara-alat). Kpedulla on aikaisemmin hankittuna ja opetuskäytössä kaksi metsäalan simulaattoria sekä ensihoidon simulaatioympäristö. Hankkeen avulla levitetään aiemmin hankittujen simulaattoreiden kautta saatuja hyviä käytäntöjä ja kokemuksia uusille aloille. Hankkeen avulla luodaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymään yhteinen ja suunnitelmallinen tapa opettaa simulaattoreiden avustamana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kpedun ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opettajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Elinkeino- ja työelämä, muut koulutuksen järjestäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 82 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 046

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 103 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 102 558

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kannus, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kpedussa on tasa-arvosuunnitelma ja kaikki toimintamme tähtää tasa-arvon edistämiseen - myös hanketoiminta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kpedussa on tasa-arvosuunnitelma ja kaikki toimintamme tähtää tasa-arvon edistämiseen - myös hanketoiminta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kpedussa on tasa-arvosuunnitelma ja kaikki toimintamme tähtää tasa-arvon edistämiseen - myös hanketoiminta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 2
Materiaalihukan pienentäminen hankkeen avulla. Polttoaineiden kulutuksen vähentyminen logistiikka-, maarakennus- sekä maa- ja metsätalouden opetuksessa simulaattoreiden johdosta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Simulaattoreilla on merkittävää vaikutusta esim. metallialan opetuksessa hitsauksen yhteydessä syntyvän materiaalihukan vähentymisenä. Myös monitoimisimulaattoreilla pystytään vähentämään polttoainekustannuksia ja "oikeiden" laitteiden kulumista ajoharjoitteluiden (rekat, kaivinkoneet ja traktorit) yhteydessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Elinkeinoelämä hyötyy pidemmällä tähtäimellä osaamisen lisääntymisenä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Ajoneuvojen käyttötarve pienenee (logistiika-, maanrakennus, maa- ja metsäalat) simulaattoreiden myötä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana hankittiin opetuskäyttöön Ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomien vaatimusten mukaan tiloja ja laitteita. Ammattikampus 2020 kehittämishanke oli Ammattikampus 2020 investointihankeen rinnalla toimiva hanke, jossa pääpaino oli hankintojen suorittaminen ja käyttöönotto. Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti nuorten ja aikuisten koulutukset yhdistettiin ja sen mahdollistamiseksi saneerattiin ja modernisoitiin koulutustilat metalli- rakennus- pintakäsittely- ja talotekniikan aloille. Opetuksellisesti merkittävin hankintakokonaisuus oli koulutussimulaattorit. Logistiikka-alalle hankittiin kolme ajosimulaattoria erilaisten raskaiden ajoneuvojen ajoharjoittelua varten. Luonnonvara-alalle Kannuksen toimipaikkaan hankittiin yksi monitoimisimulaattori erilaisten ajettavien maatalous- maansiirto- ja kuorma-autojen ajoharjoitteluun. Metallialalle hankittiin kuusi hitsaussimulaattoria sekä moderni cnc-ohjattu särmäyspuristin. Simulaattoripedagogiikkaan perehdyttiin tutustumiskäynneillä ja koulutuspiloteilla. Hankkeen työajan puitteissa simulaattorit saatiin integroitua koulutuskäyttöön logistiikan-, luonnonvara- ja metallialan koulutuksissa. Hankkeen aikana otettiin myös käyttöön investointihankkeessa hankitut koneet rakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyosastolle.