Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72417

Hankkeen nimi: EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (investointiosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06 868 0200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi/tki

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ERKKILÄ PEKKA JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysinsinööri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.erkkila(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250231

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tärkeä osa rakennusten toiminnallista infraa ovat niiden käytössä tarvittavat energianlähteet. Tänä päivänä kiinteistöjen omistajia pyritään ohjaamaan ja kannustamaan yhä enemmän ns. vihreiden, mahdollisimman hiilidioksidineutraalien ilmaisenergioiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttöön. Viime aikoina katse on suunnattu myös maan alle eli maalämpöön ja viimeisimpänä myös energian geologiseen varastointiin. Maalämpö on yleistynyt kotimaassa, mutta ns. geovarastointi on tällä hetkellä kuuma tutkimusaihe.

Geovarastoinnilla tarkoitetaan lähempää maan pintaa, yleensä n. 40-50m tai hieman syvemmältä hyödynnettävää, maa- ja kallioperään varastoitavaa, aktiivista energiaa, jota voidaan hyödyntää lämpö- tai kylmäenergiana. Tämän varaston lämmönlähteenä voi toimia esimerkiksi auringosta kerätty ja maankamaraan varattu lämpö.
Hankkeessa rakennetaan ekosysteemiä, jossa energian varastoinnin ja käytön optimoinnin teknologioita voidaan kokeilla ja kehittää mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä.

Ekosysteemin avulla kerätyn ja tuotetun tietotaidon ja sen pohjalta karttuneen osaamisen avulla jalostetaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka poikivat jatkossa uusia tuotteita ja palveluita. Teknologiapiloteissa ja demonstraatioissa tutkitaan esimerkiksi edellä kuvatun geovaraston hyödyntämistä kiinteistöjen lämmönlähteenä.
Tutkimusekosysteemi toimii tutkimuksen testaus- ja käyttöympäristönä ja sitä kautta yritysten uuden liiketoiminnan kehittämisen tukena.

Investointi-hankkeen toimet suunnataan geovarastopilottien rakentamiseen. Hankkeessa investoidaan nämä kaksi pilottia Keski-Pohjanmaan alueella toimiviin yksityisessä tai julkisessa omistuksessa oleviin kohteisiin.

Pilottien avulla pyritään esittelemään, tuotteistamaan ja myöhemmin kaupallistamaan kyseisiä järjestelmiä ja luomaan alueelle uutta liiketoiminta-osaamista ja sitä kautta työpaikkoja.

Pilottikohteet toimivat hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeenkin alueellisina tutkimus- ja kehitysympäristöinä.

EVAKOT-hankkeessa tutkitaan aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja näiden varastojen hyödyntämistä läpi vuoden, erityisesti talvella, kiinteistöjen lisäenergian lähteinä. Hankkeessa rakennetaan tähän liittyen 2 konkreettisia pilottia Kokkolan alueelle, joiden avulla tätä ns. ilmaisenergian hyödyntämismahdollisuutta tutkitaan ja kehitetään hankekonsortion voimin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan alueella toimivat alan yritykset ja julkinen sektori, sekä uutta liiketoimintaa alueelle suunnittelevat yritykset. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvien tahojen (korkeakoulut ja yritykset) toimintaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös alueen tutkimuslaitokset sekä mm. kiinteistöteknisiä- ja energiatehokkuuspalveluja tarjoavat ja tutkimusaiheiden kaupallistamista kartoittavat yritykset, näiden operatiiviset kumppanit, sekä kiinteistöjen omistajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös alueen korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä mm. analytiikkapalveluja tarjoavat yritykset. Laajemmin hanke liittyy Keski-Pohjanmaan alueen toimijoiden energiatehokkuus-osaamisen hyödyntämisen ja tutkimuksellisten tavoitteiden edistämiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 336 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 305 423

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 384 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 356 207

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa toteutetaan uusia ratkaisuja energian varastoinnista, eikä sen päätavoite ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttamiseen osallistuu sekä naisia että miehiä; eri sukupuolten osallistuminen huomioidaan hankkeen toteutuksessa, hallinnoinnissa ja ohjausryhmätyöskentelyssä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeessa rakennetaan järjestelmiä, joilla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä uusiutuvalla energialla ja vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä energian tuotantoa ja käyttöä optimoimalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Uusiutuvia energianlähteitä käyttämällä ja energiankulutusta vähentämällä pienennetään CO2-päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Hankkeessa toteuttavilla energian varastointi- ja tuotantomenetelmillä vähennetään mm. glykolin tai muun maaperälle haitallisen lämmönsiirtonesteen vuotoriskiä maaperään maalämpöjärjestelmissä. Aurinkoenergian käytöllä korvataan fossiilisia polttoaineita ja sitä kautta vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoraa rajapintaa Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hankkeessa kehitetään mm. uudentyyppistä alumiinirakenteista aurinkokeräintä, joten käytettävä materiaali on 100 prosenttisesti kierrätettävä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hankkeessa pilotoidaan ja hyödynnetään pelkästään uusiutuvaa aurinkoenergiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Pilotit tukevat uusiutuvien energianlähteiden käyttöön perustuvan uuden yritystoiminnan syntymistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Toteutetut pilotit tukevat erikoistuneen energia- ja materiaalitehokkuuden tietämyksen lisääntymistä ja asiaan liittyvien palvelujen tuotteistamista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeessa mukana olevien logistiikkakeskeisten toimijoiden kokonaishiilitase laskee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Puhtaampi ympäristö ja kiertotalous parantaa elämisen laatua alueella ja edistää alaan liittyvien uusien työpaikkojen syntymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke lisää merkittävästi ympäristöosaamista uudenlaisten sovellusten hyödyntämisessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi