Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72418

Hankkeen nimi: Ammattikampus 2020 - investointihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-8250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LUNDELL HARRI MIKAEL

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.lundell(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7250007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kone- ja metallitekniikan sekä rakennusklusteriin kuuluvien alojen vetovoimaisuutta ja siten vastata paremmin työelämän määrälliseen ja laadulliseen osaamistarpeeseen Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toimialueella.

Toimenpiteet: KPEDU:n kone- ja metallialan sekä rakennusklusterin oppimisympäristöjen (tilat ja laitteet) suunnittelu ja modernisointi vastaamaan alueen työelämän tulevia tarpeita.

Tiloihin liittyvät toimenpiteet kohdennetaan Kokkolan ammattikampukselle kone- ja metallialan sekä rakennusklusterin (talonrakennus-, maarakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyalat) opetustilojen uudelleen järjestelyihin ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti (nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aitojen poistaminen). Samalla uudistetaan em. alojen laitekantaa erityisesti uusimpiin teknologioihin liittyvien erikoislaitteiden osalta.

Hankkeen tuloksena alueen kannalta tärkeille aloille saadaan entistä motivoituneempia opiskelijoita, joten myös työllistymismahdollisuudet paranevat laadukkaampien oppimisympäristöjen myötä. Opiskelijoiden ja yritysten asiakaspalautteet paranevat hankkeen ansiosta ja palautteita tullaan käyttämään myös hankkeen toimenpiteiden kohdentamisessa. Pidemmän aikavälin vaikutus on alueen yritysten luottamus siihen, että alueelta löytyy osaavaa työvoimaa jatkossakin ja yritysten kehittymismahdollisuudet täten paranevat.

Hankkeen valmistelussa on tiedusteltu yrityselämän tarpeita ja vastattu heidän huoleensa ammatillisen koulutuksen kehittämisestä ja laadusta vähenevien resurssien aikana. Yritykset tulevat olemaan mukana yhteistyökumppanina hankkeen toimenpiteiden osalta esim. lopullisen laitekannan tarkentamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Oppimisympäristöjen nykyiset ja tulevat käyttäjät (opiskelijat, henkilökunta ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös yritykset)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen elinkeino- ja työelämä, Kpedun omistajakunnat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 225 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 225 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 750 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 750 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kannus, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Simulaattoreilla on merkittävää vaikutusta esim. metallialan opetuksessa hitsauksen yhteydessä syntyvän materiaalihukan vähentymisenä. Myös monitoimisimulaattoreilla pystytään vähentämään polttoainekustannuksia ja "oikeiden" laitteiden kulumista ajoharjoitteluiden (rekat, kaivinkoneet ja traktorit) yhteydessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Esim. rakennusklusterissa hankitaan uusia ekologisia rakentamisratkaisuja edistäviä laitteita (esim. hybridilämmittäminen), millä on vaikutusta osaamisen lisääntymisen kautta. Opiskelijamme perustavat tulevaisuudessa omia yrityksiä ja ekologisuus tulee lisääntymään kaikilla aloilla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Hankkeen kautta yritykset saavat jatkossa entistä parempaa työvoimaa ja se tukee toimialojen kestävää kehittymistä. Myös Kpedun ja yritysten yhteistyön tiivistymisen kautta syntyy kestävyyttä aloille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-