Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72438

Hankkeen nimi: Uuden sukupolven kuvantaminen ja asioinnin digitalisointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.11.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KUVAKESKUS HYNNINEN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0932689-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 17

Puhelinnumero: 0505597001

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kuva-hynninen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäläskä Risto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: risto.malaska(at)kuva-hynninen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505597001

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkia ja kehittää uuden sukupolven kuvantamisen ja suurkuvatuotannon menetelmät soveltaen niitä nykyiseen toimintaympäristöön Hankkia tietotaito ja saada järjestelmät vastaamaan suurempienkin yritysten tarpeita Sähköisen asioinnin kehittäminen ja sovittaminen nykyisiin järjestelmiin ja tiedonsiirtovaatimuksiin soveltuviksi Auttaa asiakasyrityksiä rakentamaan yrityskuvaa ja palvelemaan heidän asiakkaitaan Tavoitteena yhteistyö kansainvälisten asiakkaiden kanssa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 340

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 340

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 17

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty toimintaympäristön analyysia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolieroja tässä hankkeessa ei ole, työtehtäviin voi palkata sekä naisia että miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Jokaisessa työtehtävässä voi olla mies tai nainen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uuden sukupolven kuvantaminen ja asioinnin digitalisointi. Uuden sukupolven kuvantamisen ja suurkuvatuotannon menetelmät soveltuvat tähän uuteen toimitaympäristöön. Järjestelmät vastaavat nyt suurienkin asiakkaiden tarpeita. Sähköinen asiointi on sovitettu nykyisiin järjestelmiin ja tiedonsiirtovaatimuksiin soveltuviksi.