Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72450

Hankkeen nimi: Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sotkamon kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189766-5

Jakeluosoite: Markkinatie 1

Puhelinnumero: 086155811

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

WWW-osoite: http://www.sotkamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heidi Pyykkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.pyykkonen(at)sotkamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447502870

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä Vuokatti-Kajaani-Oulujärvi -alueen tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena sekä vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa. Tunnettuuden ja saadun kaupan lisäys perustuu tiiviiseen, hankkeessa mukana olevien matkailualan pk-yritysten sekä muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön, vahvuuksien tunnistamiseen ja edelleen kehittämiseen sekä jo olemassa olevien kv-kontaktien ja heiltä kerätyn kehittämispalautteen hyödyntämiseen laaja-alaisesti.

Alueen vetovoimaisuutta vahvistetaan sekä tuote- ja viestintäsisältöjä muodostetaan hyödyntämällä tärkeimpiä brändejä, joita ovat perhematkailu, terveys- ja hyvinvointimatkailu, urheilu ja liikuntamatkailu sekä leirikoulumatkailu. Brändejä vahvistetaan ja kehitetään edelleen sekä haetaan kokonaan uusia avauksia.

Jotta haluttuun kansainvälisyyden nostoon päästään, tehdään hankkeessa voimakasta osaamiseen, tuotteistamiseen, yhteistyöhön, saavutettavuuteen ja markkinointiin liittyvää kehittämistyötä yhdessä alueen pk-yritysten ja muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Hanke koostuu työpaketeista, joiden avulla vahvistetaan alueen vetovoimaisuutta ja yritysten valmiutta kansainvälisen kaupan aikaansaamiseksi ja toteuttamiseksi. Kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteet ovat hankkeessa erityispainopiste.

Hankkeen tavoitteisiin päästään järjestämällä lisäksi matkanjärjestäjävierailuita määritellyiltä kv-kohdealueilta (Aasian osalta erityisesti Kiina ja Japani, Keski-Euroopan osalta erityisesti Saksa, lisäksi Venäjä ja soveltuvin osin IVY-maat), toteuttamalla messuesiintymisiä mahdollisuuksien mukaan yhdessä kansallisten matkailualan kehittäjäorganisaatioiden (kuten FinPro, Visit Finland) kanssa sekä tekemällä innovatiivisia markkinointitoimenpiteitä kv-kohdealueilla (sekä sähköisiä että printtimediaa).

Hankkeen tuloksina saadaan vahvistettua Vuokatti-Kajaani-Oulujärvi -alueelle ominaista vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä vahvistettua olemassa olevia ja avattua uusia markkina-alueita, lisättyä kansainvälistä kauppaa sekä lisättyä yritysten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä markkinoinnissa ja tuotepaketoinnissa. Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta (ml. kansainvälisen markkinoinnin toteuttaminen) seurataan ja mitataan aktiivisesti. Tällöin on mahdollisuus tarvittaessa suunnata toimenpiteitä uudella tavalla huomioiden myös mahdolliset muutokset matkailun kentässä.

Työllisyysvaikutusten lisäksi hankkeelle asetetaan seuraavat tulostavoitteet:

- matkailutulon kasvu 10 % (nykytila välilliset tulot mukaan lukien n.78 milj. euroa, tavoite 84-85 milj. euroa)
- majoitustulon kasvu 10-15 % (nykytila n. 20 milj. euroa, tavoite 22-23 milj. euroa)
- kv-yöpyjien määrän kaksinkertaistaminen (nykytila n.45 000 yöpyjää, tavoite 100 000 yöpyjää)
- kv-asiakkaiden määrän kaksinkertaistaminen (nykytila n.10 000 asiakasta, tavoitetila 20 000 asiakasta)
- järjestäytyneen toimintamallin rakentaminen ja vakiinnuttaminen myynnin osalta; kohdepäällikkö toimii kontaktina alueen yritysten markkinointivastaaviin
- 100 000 lentomatkustajan vuotuisen käyttäjämäärän vakiinnuttaminen Kajaanin lentoasemalla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on matkailutoimiala Vuokatti-Kajaani-Oulujärvi -alueella ja erityisesti alueen pk-yritykset. Painopisteenä on erityisesti matkailu-, majoitus- ja ravitsemistoimiala, vähittäis- ja erikoistavarakauppa, kuljetus ja liikenne, ohjelmapalvelut, kalastus-, luonto-, erä-, kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta-ja vapaa-aikapalvelut.

Kohderyhmään kuuluvat myös muut toimialat, joilla jo on tai jotka omaavat potentiaalia saada matkailijoita, esim. hyvinvointisektori sekä urheiluun, liikuntaan ja luontoon liittyvät palveluntarjoajat. Kohderyhmään kuuluvat myös matkailuliiketoiminnassa toimivat kolmannen sektorin ja maatalouden toimijat. Kohderyhmiin kuuluvat myös kuntalaiset, media ja muut sidosryhmät.

Lisäksi tärkeitä sidosryhmiä ovat matkailuyritysten yhteistyöverkostot, matkailun rahoitus- ja kehittämisorganisaatiot (mm. FinPro, Visit Finland), matkailutapahtumien järjestäjät sekä matkailuun investoivat tahot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tärkein välillinen kohderyhmä on alueella matkailevat kotimaiset ja ulkomaiset turistit. Muita välillisiä kohderyhmiä ovat tutkimus- ja oppilaitokset sekä yhteistyöhankkeet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 729 149

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 216 451

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 017 338

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 511 934

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo, Sotkamo, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 25, joihin työllistyvät naiset 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on vaikutukseltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on vaikutukseltaan sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on vaikutukseltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Uudet kansainväliset hyvinvointi-, tapahtuma-, luonto- ja kulttuurimatkailutuotteet - ja palvelut, jotka on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Uudet kansainväliset hyvinvointi-, tapahtuma-, luonto- ja kulttuurimatkailutuotteet, jotka on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Matkailutoimialan ja elinkeinojen kehittäminen, joka perustuu paikallisiin ja alueellisiin vahvuuksiin sekä yritysverkostoon.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke yhdistää matkailualan kehittämisen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi, joka edistää yritysten, kuntalaisten ja matkailijoiden hyvinvointia. Hankkeen toimenpiteet voivat parantaa myös toimintaan osallistuvien organisaatioiden henkilöstön hyvinvointia, sillä hankkeen aikana luodaan uusia toimintatapoja ja lujitetaan olemassa olevia verkostoja. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa matkailualan yritysten liiketoimintaa sekä henkilöstön työllistymistä, kun kv-asiakkaiden määrä alueella kasvaa. Hankkeen avulla edistetään kuntalaisten hyvinvointia edistämällä palveluiden kehittymistä, jotka ovat matkailijoiden lisäksi myös paikallisten käytettävissä. Hanke toteutetaan laajalla rintamalla, jossa on mukana kuntia, yrityksiä ja muita matkailualan toimijoita, myös kansallisesti merkittäviä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Kaikilla hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilla toimijoilla ja yrityksillä on yhdenvertainen mahdollisuus olla mukana hankkeessa ja kehittää itseään valitsemallaan tavalla. Hankkeen laajalla vaikuttavuudella on vaikutusta toimenpiteisiin osallistuvien yritysten ja muiden organisaatioiden yhdenvertaisuudelle.
Kulttuuriympäristö 3 3
Uudet kansalliset ja kansainväliset matkailutotteet, jotka hyödyntävät myös Vuokatti-Kajaani-Oulujärveä kulttuuriympäristönä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi