Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72454

Hankkeen nimi: Vuorovaikutteisen robotiikan oppimisympäristö (Investointi)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2017 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teak Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0872020-5

Jakeluosoite: Rasintie 1A

Puhelinnumero: 0103977000

Postinumero: 64700

Postitoimipaikka: Teuva

WWW-osoite: http://www.teakoy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MAUNUKSELA ARI JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja/Rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.maunuksela(at)teakoy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-3865939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke-esitys on osa laajempaa kehitysohjelmaa. Tälle hanke-esitykselle on rinnakkainen kehityshanke, mikä sisältää tarvittavan kehitystyön ja sen suunnitelman. Tämä hanke on investointihanke-esitys missä on suunnitelma hankkeessa tarvittavien lisälaitteiden ja osajärjestelmien hankintaan. Nämä järjestelmät on myös kuvattu tässä hankesuunnitelmassa. Kehitys-ja investointihankkeiden osalta kokonaistavoite on sama, tästä syystä näissä kahdessa eri hakemuksessa on tekstiosia mitkä ovat pääosin samat.

Hankkeen erityisenä tavoitteena on kehittää yhteistyörobottien ja vuorovaikutteisen robotiikan osaamista pk-yritysten tarpeisiin. Tämä hanke-esitys tukee hyvin Etelä-Pohjanmaan maakunnan tasolla tavoitteena olevan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia asioita, erityisesti älykkäiden ja energiatehokkaiden järjestelmien kehittämisen kautta. Robotiikan ja automaation hyödyntäminen on vielä vähäistä pk-yritysten parissa, koskien niin palvelu kuin teollisuusalojakin. Hankkeen avulla kehitetään joustavaan tuotantoon ja työpisteratkaisuihin soveltuva robotiikan testaus-ja oppimisympäristö.

Erityyppisten, pieneen ja joustavaan tuotantoon soveltuvien yhteistyörobottien ympärille kehitetään erilaisia työpisteratkaisuja, edustaen 3-4 tyypillistä sovellusaluetta mihin yhteistyörobotteja voidaan soveltaa. Tavoite on että robotin avulla, sen lisävarusteilla ja työpisteratkaisuilla rakennetaan joustavasti ja modulaarisesti toimiva robotiikan
ja ihmisen vuorovaikutusta hyödyntävä testaus-ja oppimisympäristö.

Tässä hankkeessa valmistellaan ja toteutetaan investointeja yhteistyörobotin lisälaitteiden ja täydentävien järjestelmien rakentamiseksi. Hankkeen tuloksilla saadaan aikaan uudenlainen testaus-ja oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää yrityksille tehtävissä hankkeissa ja koulutustoiminnassa. Hankkeen osatavoitteena on kehittää maakunnan elinkeinoelämän tarpeita tukeva testaus-ja oppimisympäristö uuden teknologian ja sovellutusten avulla.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa robotiikan koulutuksen huippuosaamista, olemassaolevien alueellisten vahvuuksien pohjalta. Hankkeen tavoiteasetanta tukee uusien toimintamallien ja käytäntöjen kehitystä ja vakiinnuttamista käytäntöön elinkeinoelämässä, koska sisällöllisesti kehitettävät asiat edistävät yritysten tuotteiden, palveluiden ja prosessien uudistamista älykkäämmiksi, digitaalisemmiksi ja resurssitehokkaamiksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueen yritykset ja oppilaitokset. Erityisesti yritykset jotka tarvitsevat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutteisen robotiikan ja yhteistyörobottien mahdollisuuksista, tämän teknologian soveltamis-ja käyttötaitoja. Kohdeyrityksiä ei voi nimetä suoraan, hankkeen tulosten kautta sen sisältö tuodaan tarjolle TEAKin koulutus-ja palvelutoiminnan kautta yleisesti saataville. Tätä kautta tämä on kaikkien em. tahojen hyödynnettävissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös Etelä-Pohjanmaan alueen muut kehittäjätahot ja PK-yritykset, tutkimus-ja kehitystoiminnan muodossa. Kehittämällä uutta robotiikan koulutusosaamista vahvistamme alueen yritysten kykyä kouluttautua ja omaksua käyttöön uutta robotiikkaa, mikä mahdollistaa uudenlaisia tuotantoratkaisuja ja yritysten toimintamalleja.Hankkeen tulokset ja esille tulevat käytännöt ovat siirrettävissä myös koko valtakunnan alueelle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 320

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Soini, Lappajärvi, Kauhajoki, Vimpeli, Ähtäri, Lapua, Kurikka, Karijoki, Seinäjoki, Alajärvi, Teuva, Kauhava, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: TEAK Oy, Rasintie 1 A

Postinumero: 64700

Postitoimipaikka: Teuva

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yhteistyörobottien avulla työympäristöjä voidaan kehittää monipuolisesti. Näitä robotteja voidaan hyödyntää tuotannollisissa tehtävissä niin että raskaita ja epäergonomisia työtehtäviä voidaan vähentää. Yhteistyörobotteja voidaan käyttää joustavasti sellaisissa tehtävissä missä voi olla sekä miehiä että naisia. Tuotannollisen työn kehittäminen edistää merkittävästi myös naisten työllistymismahdollisuuksia uusiin ja/tai muuttuviin työpaikkoihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Neutraali, periaatteet ja sovellukset ovat sukupuolesta riippumattomia. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja ja robotiikan testausmahdollisuuksia mitkä ovat mahdollisia sellaisissa ympäristöissä missä voi työskennellä sekä miehiä että naisia. Hanke edistää ja vahvistaa tasa-arvoisien työtehtävien luomista ja kehittämistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet ovat yleisesti osaamisen ja koulutuksen kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Edistää joustavien, energiatehokkaiden ja pienimuotoisten robotti-ja automaatioratkaisujen leviämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Vähentää välillisesti energiankäyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Tukee ympäristöystävällisten tuotantoprosessien kehittämistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Ei tuota haitallisia päästövaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Tukee ympäristöystävällisten tuotantoprosessien kehittämistä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Tehostaa materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Pienimuotoisia ja energiatehokkaita tuotantoratkaisuja voidaan käyttää myös pienillä energialähteillä, mikä on usein tyypillistä uusiutuville energialähteille, osaratkaisuina.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Tukee paikallisen elikeinorakenteen monipuolistamista ja laadun/tuottavuuden kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Tukee tietopalvelujen ja pienimuotoisen valmistuksen edellytysten kehittymistä
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Joustava, modulaarinen oppimisympäristö voidaan viedä ja rakentaa yritysten toimipaikkoihin ja erilaisiin opetusympäristöihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Parantaa työergonomiaa ja työntekijän panoksen monipuolisempaa hyödyntämistä.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Neutraali, tukee sekä miesten että naisten työtehtävien kehittämistä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Edistää maakunnan yritysten ja koulutukseen osallistuvien henkilöiden ajantasaista tietotaitoa. Uuden teknologisen alan koulutuksen vahvistaminen.
Kulttuuriympäristö 6 8
Maakunnan alueella on tarve kehittää uusien teknologioiden hyödyntämistä ja robotiikan käyttöönottoa yrityksissä. Usein mm tärkeä imagotekijä yritysten julkisen kuvan ja maineen, markkinoinnin kehittämisessä.
Ympäristöosaaminen 4 6
Uudet joustavat ja pienimuotoiset tuotantoratkaisut edistävät uusien teknologioiden käyttöä, mihin ympäristöosaaminen ja ympäristövaikutuesten arviointi liittyy oleellisena osana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-