Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72472

Hankkeen nimi: Älykäs Arktinen Hyvinvointiklusteri

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: AINONEN MARTTI SAKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.ainonen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405104132

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Älykäs Arktinen Hyvinvointiklusteri selvityshanke kytkeytyy Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaan sekä Lappisopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan. (2016 – 2017). Näissä asiakirjoissa pidetään tärkeänä monipuolista alueellista koulutus- ja TKI-toimintaa, minkä on kyettävä vastaamaan alueen toimijoiden tarpeisiin. Ohjelman toimenpiteinä mainitaan mm. yhteistyö alueen yritysten kanssa palveluiden kehittämiseksi yhteistyössä kaupallistettaviksi palvelukokonaisuuksiksi sekä kansainvälisen EU-rahoituksen hankinnan vahvistaminen alueen hyödyksi.

Aluekehitystoimenpiteiden tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn lisääminen. Kilpailukyky nähdään puolestaan alueen kykynä synnyttää, houkutella ja ylläpitää toimintaa, joka lisää alueen taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Laaja verkostoyhteistyö elinkeinoelämän, oppilaitosten ja viranomaisten kesken nähdään keinona vastata rakennemuutokseen.
Hyvinvointiklusteri selvityshanke liittyy myös ajankohtaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen. Hallituksen linjauksen mukaisesti vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2019. Esitettyjen linjausten mukaisesti hallitus lisää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon monipuolisuutta. Maakunta tuottaa tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut itse tai yhdessä muiden maakuntien kanssa tai voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita. Valmistelussa luodaan menettelyt, joilla turvataan uusien toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluita maakunnan tarpeisiin.
Hyvinvointiklusterin taustalla on Lapin liiton johdolla syksystä 2015 alkanut toiminta tukea Arktisen erikoistumisen ohjelmaa alueellisten klustereiden avulla. Arktisen erikoistumisen jalkauttaminen -hankkeen aikana määriteltiin klusterirakenteet seuraavasti: Arktinen teollisuus/kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu. Lappiin on luotu toimivat klusterirakenteet avaintoimialoille, mutta hyvinvointiklusteri puuttuu. Hankkeen tavoitteena on selvittää klusterimaisen rakenteen tarve ja mahdollisuudet hyvinvointialalla ja millainen olisi mahdollinen ”Älykäs Arktinen Hyvinvointiklusteri”.
Konkreettisena tavoitteena hankkeessa on selvittää uudenlaisen yhteistyön mahdollisuudet, jonka tuloksena hyvinvointiklusteri rakenne syntyisi.

Hankkeessa tehdään selvitys hyvinvointialan yrityksille, palveluita tuottaville järjestöille, asiantuntijaorganisaatioille ja alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaaville tahoille hyvinvointiklusterin tarpeesta ja toimijoiden halukkuudesta osallistua sen toimintaan. Selvitys kohdentuu myös muihin alueellisiin klustereihin mm. yhteistyömahdollisuuksien ja hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi. Hankkeen tuloksena on selvitysraportti hyvinvointiklusterin tarpeesta, mahdollisuuksista ja rakenteesta. Miten se voisi mahdollisesti toimia arktisena erityisosaajana ja alueensa kehittäjänä ja tukea sen jäsenten, myös alueen hyvinvointialan yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen, osallistumista tarpeen ja tilaisuuden tullessa EU-rahotteisiin tutkimus- ja innovointihankkeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Selvityshankkeen kohderyhmiä ovat erityisesti Lapissa toimivat hyvinvointialan yritykset ja hyvinvointipalveluita tuottavat järjestöt (erityisesti ns. perustason hyvinvointipalvelujen tuottajat), hyvinvointimatkailuun linkittyviä toimijoita (siltä osin kuin ne tuottavat tunnistettavia sosiaali- terveys- ja liikunta-alan palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi, poislukien esimerkiksi ravinto-, ruoka-alan toimijoita tai ”elämysten” tarjoajia), hyvinvointiteknologia yrityksiä, asiantuntijaorganisaatioita ja maakunta sote -palvelujen järjestäjänä. Hankkeella selvitetään toimijoiden halukkuus ja tarve liittyä yhteen rakentamaan hyvinvointiklusteria ja määrittämään sen toimintaa.

Hakemusvaiheeseen mennessä lappilaisista hyvinvointialalla toimivista yrityksistä ja palveluja tuottavista järjestöistä ovat halukkuutensa tulla mukaan ilmoittaneet Saarenvire, Arkipäivä, Lapin kuntoutus Oy, Rovalan Setlementti ry ja Sovea oy. Asiantuntijaorganisaationa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE) on lupautunut mukaan Sociopolis -hankkeen kautta erityisalueena digitalisaatio ja sähköiset palvelut.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa toimivien osapuolten tärkeimmät sidosryhmät kuten palveluiden järjestämisestä vastaavat tahot, Lapin yrittäjät, asiakas- ja potilasjärjestöt, Lapin asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 096

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 852

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 280

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 503

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Ranua, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Pello, Kolari, Inari, Posio, Tornio, Ylitornio, Salla, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hyvinvointiala on naisvaltainen ala. Hankkeen toteuttaminen ja toimintasuositusten voi olettaa edistävän erityisesti naisten suhteellista asemaa TKI -toiminnassa ja työmarkkinoilla. Toisaalta hyvinvointiyrittäjyys voi vetää enemmän miehiä hyvinvointialalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kyselyjä kohdistetaan hyvinvointialan toimijoille ja hyvinvointialalla työskentelee paljon naisia. Selvityshanke tukee tämän alan toimijoiden, ja samalla erityisesti naisten, mahdollisuuksia innovaatiotoiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on Hyvinvointiklusterin luominen Lappiin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen matkustaminen pidetään minimissä hyödyntäen etäyhteyksiä ja kyselyt toteutetaan pääasiassa puhelimella. Selvityshankkeessa ei ole paljon toimintaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Selvityshankkeessa ei ole paljon toimintaa. Ei juuri vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen käynnissä ollessa jätteet käsitellään asianmukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Selvityshankkeen tulosten hyödyntäminen jatkossa oletettavasti hyödyntää paikallisia toimijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 1
Selvityshankkeen tuloksena on julkaisu. Jatkossa julkaisu oletettavasti hyödyntää myös aineettomien tuotteiden ja palvelujen edelleen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Selvityshankkeessa ei ole paljon toimintaa. Käytetään etäkokouksia ja välineitä. Ei juuri vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Selvitys tukee hyvinvointialan kehittämistä ja hyvinvoinnin edistämistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Selvityshankkeessa ei ole paljon toimintaa. Ei juuri vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Selvityshankkeessa ei ole paljon toimintaa. Ei juuri vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali/ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Selvityksen tarkoituksena oli kuvata Lapin hyvinvointialan toimijoiden keskinäisiä yhteyksiä ja verkostoitumistarpeita klusteritoiminnan käynnistämistä varten. Hankkeen toimenpiteet liittyivät osaksi laajempaa Lappi tason strategista yhteistyötä, jota on toteutettu Lapin liiton johdolla. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa 1) Lappilaisen hyvinvointialan monituottajamallin mahdollisuuksista sekä sen tärkeimmistä ASE-klusteriyhteyksistä, 2) klusteritoiminnasta ja sen mahdollisten jäsenten tiedon tarpeista, 3) klusteritoimintaa tukevista korkeakoulujen TKI-ympäristöistä ja yhteistyörakenteista sekä 4) Hyvinvointiklusterin mahdollisesta mallista.
Molempien korkeakoulujen asiantuntijat osallistuivat asiantuntemuksellaan kaikkiin toimenpiteisiin. Selvityshankkeen aineiston muodosti kohderyhmälle suunnatun kartoituksen tuloksia, haastattelut ja keskustelut muiden ASE-klustereiden kokemuksista ja näkemyksistä, asiantuntijakuulemiset ja aiemmin tehdyt selvitykset ja tutkimukset.

Selvityksen tuloksena syntyi verkkojulkaisu. Se käsittelee ASE-klusteritoiminnan mahdollisuuksia tukea tutkimuksen, kehittämisen ja osaamisen vahvistamisen avulla maakunnan asukkaiden ja asukasyhteisöjen hyvinvointia sekä hyvinvointipalvelujen tuottajia.