Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72486

Hankkeen nimi: Hotel Paljakan Luonto- ja hyvinvointimatkailun kehittäminen ja tuotteistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.12.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SKIREST OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2737659-3

Jakeluosoite: Vuorikatu 4 as5

Puhelinnumero: +358451711260

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.hotelpaljakka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Puuronen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)skirest.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358451711260

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on avainhenkilön palkkaamisen ja hänen toimintansa kautta kehittää ja tuotteistaa Paljakan alueen ympärivuotisia luonto- ja hyvinvointimatkailun mahdollisuuksia muun muassa seuraavin keinoin: -Luonto- ja hyvinvointimatkailun vetovoimaisuuden nostaminen, tuotteistaminen ja paketointi ja sen myötä myynnin kasvattaminen -Kainuun matkailun kansainvälistäminen. Yhteistyö eri toimijoiden välillä. -Green Care toiminnan alulle saattaminen hotel Paljakassa, sertifikaatin hakeminen ja toiminnan alueellinen kehittäminen, kumppanuuksien luominen, liiketoimintaosaamisen edistäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 230

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Puolanka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jyrkänparras 1

Postinumero: 89140

Postitoimipaikka: KOTILA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tehty
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tehty

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Green Care toiminnan myötä syntyvä ja jaettava tietoisuus kestävästä kehityksestä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Luontopainotteisen matkailun kautta tuodun tietoisuuden lisääminen ja luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen matkailutoiminnassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 4
Paljakan luonnonpuiston kasvuston ja eläimistön monimuotoisuuden kunnioittaminen luontomatkailun keinoin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Luonnonmateriaalien hyödyntäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Paikallisen työvoiman sekä lähituotannon käyttö lisääntyvissä määrin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Hyvinvointimatkailun, kuten aistiretkien, tuotteistaminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hankkeen avulla on tarkoitus edistää muun muassa erityisryhmien matkailua sekä työhyvinvointipalveluita. Hankkeen tarkoituksena on olla osaltaan ehkäisemässä syrjäytymistä sekä eriarvoisuuden lisääntymistä.
Tasa-arvon edistäminen 3 6
Erityisryhmien palveluihin panostaminen ja niiden mahdollistaminen edistää tasa-arvon toteutumista. Hankkeen pitkänaikavälin tavoitteiden toteutumisen avulla yritys voi palkata lisää henkilöstöä, tasa-arvoperiaatteet huomioiden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke pyrkii toteuttamaan palveluita jotka mahdollistavat esteettömyyttä pelkän saavutettavuuden sijaan. Hankkeeseen palkattavan avainhenkilön on tunnettava osaltaan keinot joilla lisätä osallisuutta ja täysvaltaistumista sekä edesauttaa yhdenvertaisuuden toteutumista.
Kulttuuriympäristö 3 5
Paljakan alueen ja koko Kainuun alueen matkailun ja kulttuuri- sekä maisemaperinnön tunnettavuuden nostaminen.
Ympäristöosaaminen 3 4
Ympäristöosaamisen vahvistaminen matkailijoiden parissa osaavien luontomatkailutoimijoiden avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-