Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72494

Hankkeen nimi: 64 North Portfolio

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: PL10

Puhelinnumero: 0445514554

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HEIKKINEN KAROLIINA MARJUKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Business Development Officer

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: karoliina.heikkinen(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445514611

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pääomavirrat matkailualalla ovat kohdanneet haastavia aikoja koko Suomen laajuisesti vuodesta 2008 eteenpäin (katso liite ”suomeen tehtyjen investointien aktiivisuus 2006-2015”) ja Kainuussa on ollut FDI-aktiivisuutta muilla toimialoilla, kuten ICT- ja biopolttoainealalla. Matkailu- ja kiinteistöalalla on ollut irrallisia investointeja, mutta selkeää ja koordinoitua sijoittajamuistiota investointivalmiista ja varmoista kohteista ei ole tarjolla alueellisten matkailukeskittymien ympärillä. Tämän päivän markkinaolosuhteet ovat aktivoineet sijoittajia, erityisesti alhaiset korot, valuuttavaihtelut ja geopoliittiset muutokset ovat vaikuttaneet aktiivisuuteen. Edelliset ulkomaisiin suoriin investointeihin liittyneet toiminnot ovat osoittaneet, että sijoittajien on vaikea tehdä investointipäätöstä tai lähteä mukaan investointineuvotteluihin ilman oikeanlaista materiaalia ja tausta-aineistoa, joka vahvistaa kohteen luotettavuuden ja investointivalmiuden, vaikka kohde vaikuttaisi muuten lupaavalta. Yhtä merkittävää on hyödyntää referenssitapauksia sijoittajien houkutteluprosessissa. Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen malli, kainuulaisten investointikohteiden portfolio, jota hyödyntäen Kainuun matkailutoimialalla olevat eri investointikohteet voitaisiin koota. Yhtenäisen luotettavan mallin avulla investoija pystyisi nopeasti saamaan verrannollista tietoa eri kohteista, aluekohtaisista rakentamiskustannuksista ja rakentamista rajoittavista tai mahdollistavista seikoista päätöksen teon pohjaksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe keskittyy Vuokattiin (missä valmiimmat matkailun investointikohteet ovat) ja hyödynnetään hankkeen toisessa vaiheessa ensimmäisessä vaiheessa kehitettyä tausta-aineiston mallipohjaa työkaluna Kainuun muiden kuntien tarjoamien investointikohteiden valmistelussa.

Jotta saavutetaan sijoittajien ryhtyminen investointineuvotteluihin, seuraavia markkinointitoimenpiteitä toteutetaan hankkeen aikana:
- Yhteistyö sijoittajamarkkinoilla vaikuttavien konsulttien kanssa, jotka ovat jo mukana sijoittajien due diligence –prosesseissa
- Valmistellaan investointikohteista tausta-aineisto, josta muodostuu portfolio. Tässä sijoittajille suunnatussa työkalussa luokitellaan kohteet irtautumisvaihtoehtojen (lyhyt, keskipitkä, pitkä aikaväli) mukaan, kohteen riskiarvioinnin (harkitseva, tasapainoinen, riskialtis) mukaan ja kohteen koosta riippuvaan luokitteluun.
- Kohde-esittelyt sijoittajille, sijoittajavierailujen järjestäminen ja markkinointi verkossa ja sosiaalisessa mediassa
- Hyödynnetään Invest in Kainuun olemassa olevaa CRM-järjestelmää ja yhteystietoverkostoa. Hyödynnetään tunnistettuja ja palkittuja Invest in Kainuun prosesseja ja markkinointistrategiaa, jotka ovat tuottaneet tuloksia muilla toimialoilla vuodesta 2010
- Tarjotaan tietoa alueellisista investointikohteista valtakunnallisille investointien houkuttelutyöhön erikoistuneille tahoille pyydettäessä

Tavoitellut tulokset:
1. Varmistetaan investoinnin realisoituminen oikein valmistelluille ja investointivalmiille matkailun investointikohteille.
2. Rakennus- ja matkailualan työllisyyden sekä toimialan liikevaihdon kasvun stimulaatio sekä positiivinen vaikutus välittömään ja välilliseen alueelliseen verotukseen
3. Dynaamisen kasvuportfolion valmistelu investointivalmiimmista kohteista ja sen näkyvyyden varmistaminen oikealle sijoittajakohderyhmälle. Portfolio esittelee investointivalmiimmat matkailukohteet Kainuun alueella (tukien ja lisäten Kainuun kokonaisvaltaista houkuttelevuutta)
4. Vähintään kahden hankkeessa mainitun kohteen tavoitteiden realisoituminen, mikä saavutetaan myöhemmin käydyissä neuvotteluissa sidosryhmien ja sijoittajien välillä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuun kunnat sekä yhden Kainuun päätoimialan, matkailun, toimijat, jotka etsivät sijoittajia investointikohteilleen. Nämä toimijat ovat pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittää Kainuuta matkailumaakuntana ja stimuloida työllisyyttä ja palveluntuotantoa alueella. Näiden kohteiden investointimahdollisuuksista rakennetaan kattavat sijoittajamuistiot, jotka kohdennetaan oikeankaltaisille sijoittajille. Pääsijoittajamarkkinat hankkeelle sijoittuvat Kiinaan ja Lähi-Itään (linjassa Finnairin ja Visit Finlandin kanssa), Keski-Eurooppaan ja UK:iin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiksi kohderyhmiksi nähdään ne toimijat, jotka ovat investointien vaikutusalueella. Nämä toimijat ovat palveluntarjoajia matkailualalla ja rakennusalalla. Myös peruspalveluiden tarjoajat kunnissa ovat investointien vaikutusalueella ja näin ollen heidät lasketaan välilliseksi kohderyhmäksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 277 083

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 270 303

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 336 809

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 339 112

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Kajaani, Puolanka, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 30, joihin työllistyvät naiset 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naistyöntekijöiden määrä on arvioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
Luonnonvarojen kestävyys ja prosessit tullaan huomioimaan rakentamiseen liittyvissä asiosisa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Mahdollisuuksien mukaan elektronista aineistoa suositaan
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Yksi avainelementeistä tässä hankkeessa rakentuu kestävän rakentamisen ympärille, hyödyntäen paikallisesti tuotettuja materiaaleja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeella on merkitystä koko Kainuun elinkeinoelämään investoinneilla mahdollistetun uuden liiketoiminnan luomisen avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen aikana kehitetään paikallista osaamista ja tuntemusta liiketoimintamallien ja investointikohteiden valmistelussa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Tarkoituksena on saavuttaa lisää kapasitettia ja herättää tarvetta, jolla parannetaan kaupallista kestävyyttä liikkumiseen ja logistiikkaan alueella
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hankkeessa pyritään luomaan hyvinvoivaa Kainuuta elinkeinoelämän kehittämisen avulla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Koska puhutaan ulkomaisista investoinneista, hanke tuo uusia kulttuuritapoja alueelle, mikä lisää eri liiketoimintakulttuurien yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankesuunnitelman mukaan hankkeen tavoitteena oli käynnistää merkittäviä rakennusinvestointeja Kainuussa, erityisesti niillä alueilla, joilla oli investointivalmiita kohteita tarjolla. Vuokatin alue nähtiin Kainuun merkittävimpänä matkailukeskittymänä ja potentiaalisimpana alueena lisätä työllisyyttä suurten rakennusinvestointien ja niiden kerrannaisvaikutusten avulla. Hankkeen tarkoituksena oli edistää oikeanlaisen kohdeaineiston ja sijoittajaesittelyjen avulla löytämään ja varmistamaan sijoittajia Kainuun investointikohteisiin.

Toisena tavoitteena hankkeessa oli ylläpitää Kainuussa Invest in Kainuu -palvelu, jotta Kainuun investointimahdollisuuksilla olisi jatkuva näkyvyys ulkomaisille sijoittajille. Palvelun olemassaolo pyrki takaamaan sen, että Kainuu on mukana investointien houkutteluprosessissa ja valmiina reagoimaan sijoittajien tietopyyntöihin. Hankkeen toimenpiteiden avulla tuettiin uusien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä Kainuussa.

Hankeen yksityiskohtaisemmat tavoitteet listattiin neljään päätavoitteeseen, jotka jakautuivat rakennusinvestointien aktivointiin Vuokatin alueella rakentamalla investointivalmiimmista kohteista portfolio, antaa Kainuun kuntien investointikohteille alkuvaiheen markkinointia, tehdä markkinointitoimenpiteitä ja järjestää sijoittajavierailuja näihin kohteisiin sekä ylläpitää ylitoimialaisen investointien houkutteluun keskittyneen palvelun näkyvyys.

Hankkeen aikana tunnistettiin 12 Kainuun kuntien ja yritysten tarjoamaa investointikohdetta, jotka valmisteltiin alustavaan toteutettavuusselvitysvaiheeseen, ja joista koottiin matkailun investointikohteiden portfolio. Kun kohteet valmisteltiin riittävän laadukkaiksi, ne vietiin hankkeen markkinointikanavien avulla sijoittajamarkkinoille. Yhteistyötä tehtiin hyvin tiiviisti myös Invest in Finlandin kanssa.

Hankkeen markkinointi- ja kohteiden näkyvyyden lisäämistoimenpiteiden tuloksena hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 26 sijoittajavierailua (sijoittajat matkustivat omakustanteisesti) 12 kohteeseen. Näistä kolme on edennyt neuvotteluihin ja ne realisoituvat hankkeen päättymisen jälkeen sijoittajien ja kohteiden omistajien toimesta. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden tuloksena erilaiset rahoitustyökalut ovat paremmin saatavilla pk-yrityksille ja sijoittajille hankkeen jälkeen.

Hankkeen onnistumisaste oli tuottoisa ja hankkeen kehittämä invest in -prosessi matkailutoimialalla on nyt laajennettu koko valtakunnan kattavaksi Business Finlandin (Invest in Finland ja sijoittaja-asiantuntijan) toimesta. Kainuun maakunta on tuottanut innovatiivisen investointien edistämisratkaisun, joka on laajennettu osaksi koko valtakunnan palveluita.