Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72510

Hankkeen nimi: Kansainvälistymisen vauhdittaminen viemällä yritys uusille kuluttajamarkkinoille Iso-Britanniaan

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.1.2017 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJANA CLUB OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2619280-5

Jakeluosoite: Kauppakatu 34 a 7

Puhelinnumero: 0505926253

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: http://kajanaclub.com/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Yli-Lonttinen Anni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni(at)kajanaclub.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505926253

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena vauhdittaa yrityksen kansainvälistymistä avaamalla uutta Iso-Britannian markkinaa mm. osallistumalla kuluttajamessuille. Tavoiteltuna tuloksena luoda edellytykset yrityksen toiminnalle ja digitaalisen perhokalastuspalvelutuotteen menestymiselle uusilla markkinoilla. Hanke edistää uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämällä aineettomia digitaalisia palvelumalleja. Välillisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, edistämällä perhokalastusta joka harrastuksena ja elämäntapana tukee erittäin vahvasti lajien monimuotoisuutta, edistäen kalaston, etenkin vaelluskalojen elinoloja ja uhanalaisten vaelluskalojen luonnonkudun tukemista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 6 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 345

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 345

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 34 a 7

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysiin ei ole käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Sukupuolinäkökulmaa on arvioitu hakijan toimesta empiirisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Huomioimme sukupuolinäkökulman toiminnassa miesvaltaisella kalastusalalla naisnäkökulmaisesta toimintatavasta käsin. Edistää naisyrittäjyyttä sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa, joka peilautuu mm. naiskohderyhmän huomioivana t&k toimintana ja viestintänä miesvaltaisella alalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hanke kuitenkin tukee ja mahdollistaa muiden tavoitteidensa kautta naisyrittäjyyttä, sekä naisten toimintaa miesvaltaisella alalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Digitaalinen tuote edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Digitaalinen tuote ohjaa osaltaan kuluttamisen muutosta aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin joka edistää ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Hankkeen tavoite ei ole suoraan vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Hanke kuitenkin edistää perhokalastusta joka harrastuksena ja elämäntapana tukee erittäin vahvasti lajien monimuotoisuutta, edistäen kalaston, etenkin vaelluskalojen elinoloja ja uhanalaisten vaelluskalojen luonnonkudun tukemista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
Paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistaminen uudenlaisella liiketoiminta mallilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hanke edistää uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämällä aineettomia digitaalisia palvelumalleja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 0
Vaikutusta osallistumiseen, harrastemahdollisuuksiin ja niiden tasapuoliseen saavutettavuuteen sekä luovuuden toteuttamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Vaikutusta perinteisten sukupuolikäsitysten purkamiseen tuomalla naisnäkökulmaa miesvaltaiselle alalle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa vauhditettiin yrityksen kansainvälistymistä uudella IsoBritannian markkinalla. Hankkeen tuloksena osallistuttiin kahdelle kuluttajamessuille kohdemarkkinassa. Tuloksena parannettiin yrityksen toiminnanedellytyksiä ja digitaalisen perhokalastuspalvelutuotteen viemistä kv-markkinoille. Välillisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, edistämällä perhokalastusta joka harrastuksena ja elämäntapana tukee erittäin vahvasti lajien monimuotoisuutta, edistäen kalaston, etenkin vaelluskalojen elinoloja ja uhanalaisten vaelluskalojen luonnonkudun tukemista.