Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72514

Hankkeen nimi: Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kouvola)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.11.2016 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOUVOLA INNOVATION OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: +358 206156544

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: KOUVOLA

WWW-osoite: www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Gardemeister Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yhteyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.gardemeister(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358206158191

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uuden hankintalain yksi tavoite on lisätä pk-yritysten pääsyä mukaan julkisiin hankintoihin. Fiksut hankinnat-projektissa rakennetaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua julkisia hankintoja tekevien tahojen ja alueen yrittäjien välillä, tarjouskierroksia valmistellaan yhdessä ja yrityksiä koulutetaan sähköisten tarjousportaalien käyttöön. Pk-yritysten hankintaosaamista kehitetään ja yrittäjiä valmennetaan osallistumaan tarjouspyyntöihin. Hankkeen tuella käynnistetään hankinta-asiamiespalvelu ja kehitetään hankintoihin liittyvää yhteistyötä mm. järjestämällä markkinainfoja ja yritysten verkostoitumista. Lisäksi yrittäjät osallistuvat kaupungin hankintastrategian ja -ohjeistuksen uudistamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 126 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 480

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 181 013

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 177 832

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: KOUVOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti eri sukupuoliin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti eri sukupuoliin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti eri sukupuoliin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
Paikallisten raaka-aineiden käyttö, hävikin pienentäminen, enemmän kotimaisia raaka-aineita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Tuote/palvelu hankitaan läheltä, lyhyemmät kuljetusmatkat
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Kestävät tuottamistavat, uusia tuoteideoita perinteisiä kasveja hyödyntäen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Massatuotannon haittojen torjuminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 2
Kiertotalous, uudet ratkaisut, sivuvirtojen hyväksikäyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
Hajautetun energian mahdollisuudet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 2
Julkiset hankinnat elinkeinojen kehittämisen moottorina, sytyke yritysten uudelle liiketoiminnalle, lisääntyvä yhteistyö yritysten välillä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
Mahdollisuus oppilaitos yhteistyöhön, palvelumuotoilu, innovatiiviset hankinnat
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Lähellä tuotettu palvelu, palvelun saatavuus asiakkaille
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 2
Palveluvarmuus ja -käytettävyys, vaikutukset paikalliseen työllisyyteen
Tasa-arvon edistäminen 5 1
Maaseudun ja kaupungin välisten raja-aitojen purkaminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 3
Mahdollisuus ottaa asiakkaat mukaan palvelukehittämiseen
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankintojen vastaavuus paikallisiin tarpeisiin - muutos kulttuurissa
Ympäristöosaaminen 4 2
Tuotekaaren ekologisuus, ympäristöä vähemmän kuormittavat ratkaisut

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kouvola Innovation Oy:n (Kinno) hallinnoima Fiksut Hankinnat Kymenlaakso (Kouvola) – hanke käynnistyi maaliskuussa 2017 ja päättyi huhtikuussa 2019. Hankkeen tavoitteina oli mm. lisätä vuoropuhelua julkisten hankkijoiden ja alueen yrittäjien välillä, edesauttaa alueen yrittäjien osallistamista kaupungin hankintaohjelman uudistamiseen, ohjata yrittäjiä käyttämään sähköisiä tarjousportaaleja, kouluttaa täyttämään tilaajavastuu sekä toimialansa kelpoisuus- ja laatukriteerit ja käynnistämään täysin uusi malli yritysten hankintaosaamisen lisäämiseksi. Tavoitteena oli myös juurruttaa hankinta-asiamiespalvelu pysyväksi toiminnaksi. HANKINTA-ASIAMIESTOIMINNALLA KAHDESSA VUODESSA MITTAVIA TULOKSIA Hankinta-asiamiespalvelun kautta vaikutettiin 650 yritykseen (tavoite 75) markkinakartoitusten, henkilökohtaisten tapaamisten ja koulutusten kautta. Näiden lisäksi arviolta yli 1600 yritystä tavoitettiin seminaarien ja muiden tapaamisten tuloksena. Yrittäjät arvostivat ja osasivat hyödyntää maksutonta ja henkilökohtaista hankintaneuvontaa ja sitä tarjottiin yrityksiin 2300 kertaa sisältäen asiakastapaamiset, puhelut ja sähköpostikyselyt. Hankkeen aikana järjestettiin yhteistyössä kaupungin ja kaupungin yhtiöiden kanssa markkinakartoituksia ja – vuoropuheluja yritysten kanssa 23 kertaa. Markkinavuoropuheluilla vahvistetaan tilaajien ja tarjoajien yhteistyötä. Tärkeäksi koettiin jatkuva tuloksista viestiminen ja verkostoituminen. Hankinta-asiamiehen uutiskirje ja eri tapahtumat olivat hankinta-asioissa tehokkaita tiedonjakajia. Hankkeen avulla myötävaikutettiin myös uusien työpaikkojen syntymiseen. YRITTÄJIEN JA KAUPUNGIN VÄLISET VUOROPUHELUT TUOTTIVAT TULOSTA Hankkeen toiminnalla vaikutettiin Suomen Yrittäjien toteuttaman Elinkeinopoliittisen mittariston (ELPO) – kyselyn tuloksiin. Kouvolan harjoittama hankintapolitiikka (2016 – 2018) nousi arvosanoilla mitattuna 5,9:stä 6,6:een ja listan loppupäästä kolmannelle sijalle yli 50 000 asukkaan kuntien sarjassa. Kouvolan kaupungin päätöksenteon yrityslähtöisyys oli myös selvästi parantunut. Parannusta selittävät Kouvolan kaupungin, Kinnon ja yrittäjäyhdistysten muodostaman Eturyhmän tiivis yhteistyö, hankinta-asiamiestoiminta sekä lisääntynyt viestintä ja markkinavuoropuhelut yrittäjien ja kaupungin välillä. YRITTÄJÄT OSALLISTUIVAT KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMAN UUDISTAMISEEN Hankintaohjelmaan saatiin kirjattua kaikki hankkeessa mainitut keskeiset kehittämiskohteet ja niille seurantamittarit sekä yrittäjien kannalta keskeiset tavoitteet, jotta kilpailutuksiin osallistuneiden yritysten määrä ja paikallisten hankintojen euromääräinen osuus saataisiin Kouvolassa nousuun. Paikallisten hankintojen euromääräinen osuus kasvoi vuodesta 2017 vuoteen 2018 38,6 prosentista 41,4:ään. KÄYNNISTETTIIN UUSI MALLI YRITYSTEN HANKINTAOSAAMISEN LISÄÄMISEKSI Hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin Menesty julkisissa hankinnoissa – koulutuspaketti paikallisten yritysten tarpeisiin. Hankintaprosessin ja tarjouksen laatimisen lisäksi yrittäjien tulee tietää, mitä kaupungin hankintaohjelma ja –ohjeistukset pitävät sisällään, mitä tarkoittaa tilaajavastuu ja vähimmäisvaatimukset ja miten edellä mainitut vaikuttavat tarjouskilpailuissa menestymiseen. Yrittäjien on myös hyvä tietää, mistä kaupungin hankinnat löytyvät ja miten kaupunki hankinnoillaan pyrkii torjumaan harmaata taloutta, työllistämään, huomioimaan kestävän kehityksen ja ympäristöasiat jne. Yrittäjiä ohjattiin käyttämään sähköisiä välineitä. HANKINTA-ASIAMIESPALVELU OSAKSI YRITYSNEUVONTAA Hankkeen päätyttyä hankinta-asiamiespalvelu jatkuu osana Kinnon yritysneuvontaa. Kouvolan kaupunki myönsi rahoituksen hankinta-asiamiespalvelun toiminnan jatkamiseen. Toiminta-alueena on Kouvolan kaupunki. Yritysten ja hankintayksiköiden neuvonta sekä markkinakartoitusten ja koulutusten järjestäminen säilyvät toiminnan pääsisältöinä. Työtä tehdään kiinteässä yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja kaupungin hankintayksiköiden kanssa.