Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72519

Hankkeen nimi: Digitaalisen matkailumyynnin kehittäminen ja pilotointi Saimaan alueella (DMS)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0494547-4

Jakeluosoite: Virastokatu 2, 3.krs.

Puhelinnumero: +35852352220

Postinumero: 55100

Postitoimipaikka: IMATRA

WWW-osoite: http://WWW.KEHY.FI

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirjo Reinikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirjo.reinikainen(at)kehy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447213028

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi innovatiivinen yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen myyntialusta, kauppapaikka. Hanke kohdistuu maakunnan strategian mukaiseen kärkialaan – matkailuun – ja tukee uusien prosessien ja palveluiden kehittämistä. Hankkeen toimenpiteet toteuttavat maakunnan matkailustrategian jalkauttamista, hankkeessa kehitetään matkailun ja elämysklusterin myyntiä ja sen malleja Saimaan alueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa Saimaan alueella sijaitsevien matkailu- ja palvelualan yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä digitaalisilla matkailumarkkinoilla. Digitaalinen myyntialusta toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ja Savonlinnan matkailutoimijoiden kanssa. Matkailijan näkökulmasta katsottuna hanke madaltaa ostokynnystä ja helpottaa matkailupalvelujen ja -tuotteiden ostamisesta ennen matkaa ja matkailijan ollessa jo Saimaan alueella.

Etelä-Karjalan matkailustrategiassa todettiin palvelutarjonnan, sen tuotteistamisen ja paketoinnin olevan seudulla puutteellista. Hanke tukee maakunnan strategiatavoitetta - ”Saimaan alue on vuonna 2020 Suomen kolmen tärkeimmän matkailualueen joukossa Suomessa”. Kauppapaikan avulla Saimaan alueen palvelut ovat helpommin ostettavissa verkosta. Hankkeen tavoitteena on aloittaa palvelu pilottimaisella mallilla ja valituilla tuotteilla. Hankkeessa valmistaudutaan myös levittämään digitaalista myyntialustaa laajemmalle tuotetarjonnalle ja asiakassegmentteihin. Hankkeessa syntyy yhtenäinen, yhteinen ja digitaalinen myynti- ja kauppapaikka laajalla maantieteellisellä alueella yritysten ja elinkeinonharjoittajien käyttöön.

Tavoitteena on myös tukea maakunnan pk-yrityksiä tekemään enemmän yhteistyötä. Hankkeen aikana selvitetään nykyaikaisia tapoja myydä palveluja hyödyntämällä moderneja digitaalisia palvelualustoja, jotka toimivat sähköisinä myynti- ja/tai varauskanavina yritysten ja kuluttajien välillä. Alusta sisältää useita matkailijoiden käyttämiä palveluja ja palvelupaketteja, yhtenäinen alusta parantaa asiakkaan digitaalista kokemusta ja madaltaa matkailutuotteiden ostamisen kynnystä. Palvelualusta on paikka, missä myyntikanava-, tuote- ja asiakaspalvelutieto linkittyvät yhteen täydentämällä toisiaan. Kauppapaikassa on usein mahdollisuus mm. ostaa tapahtumalippuja, vuokrata polkupyöriä tai muita kulkuneuvoja, katsoa missä sijaitsee lähin kauppa tai kauneushoitola ja tutkia Saimaan alueen retki- ja luontomatkailukohteita (esim. geopark kohteet). Saimaan alueelle rakennettavassa myyntialustassa huomioidaan olemassa olevien globaalien myyntikanavien hyödynnettävyys.

Digitaalinen kauppapaikka täydentää myös olemassa olevia markkinointityökaluja jolloin markkinointi ja myyntitoiminnat kytkeytyvät tiiviimmin toisiinsa. Myyntialusta tarjoaa kuluttajille asiakasystävällisen ja mukavan asiointikokemuksen. Uuden innovatiivisen digialustan tavoitteena on toimia ”yhden luukun periaatteella”, kuluttajan ei tarvitse etsiä tuotteita eri sivuilla vaan digitaalisessa myynnissä olevat tuotteet ovat löydettävissä yhdestä paikasta. Alusta mahdollistaa myös sujuvamman ristikkäis- ja lisämyynnin ja palvelupaketoinnin. Tavoitteena on toteuttaa kauppapaikka eri kieliversoina (suomi, venäjä ja englanti). Palvelua voidaan laajentaa myös muille kielille (esim. saksa, ruotsi, kiina, japani). Kauppapaikasta voidaan ostaa palveluja myös mobiililaitteilla ja erilaisilla maksuvaihtoehdoilla.

Hankkeen tuloksena Saimaan alueen palvelut ovat helpommin ostettavissa verkossa matkailijoiden näkökulmasta. Matkailu on äärimmäisen kilpailtua liiketoimintaa ja kilpailu kiristyy toimialan siirtyessä digitaaliseen maailmaan. Hankkeen tuloksena Saimaan alueen matkailuyritykset pystyvät paremmin vastaamaan kilpailuun kansainvälisillä markkinoilla. Kauppapaikan avulla lopullinen kuluttaja ja palvelun tarjoaja kohtaavat toisensa helpommin ja kuluttaja pystyy rakentamaan oman matkailuelämyksen omien toivomusten mukaan poistumatta omalta mukavuusalueelta. Online-palvelut luovat niin pienille kuin isollekin toimijoille yhtäläiset mahdollisuudet tulla löydetyksi.

Hankkeessa hyödynnetään GoSaimaan ja VisitSaimaan toimenpiteitä ja tuloksia. Laajasti markkinoitu ja hyvin brändätty markkinointikanava on oivallinen paikka myyntialustalle. Eri matkailuhankkeet tukevat toisiaan täydentämällä toisiaaan ja luovat uutta sekä yhteistä asiakasliikennettä sekä erilaisissa markkinointikanavissa että myyntikanavassa. GoSaimaan ja VisitSaimaan kanssa on neuvoteltu tämän hankkeen toimenpiteistä ja tavoitteista sekä kauppapaikan mahdollisista integroinneista heidän palvelualustoihin esimerkiksi yhteisten tuotetietojen osalta.

Saimaan alueen digitalisoituva luontomatkailu -hankkeen uudet sisältötuotteet tukevat tämän hankkeen tavoitteita. Hankkeen toimenpiteissä kehitetään digitaalisuuden hyödyntämistä ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Hankkeet tukevat toisiaan kummankin hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmänä ovat Saimaan alueella sijaitsevat matkailu-, majoitus-, ravintola-, ohjelmapalvelu-, palvelu-, kauppa-, sekä hyvinvointiin liittyvät yritykset sekä tapahtumatuottajat, luovien alojen ja elämystalouden toimijat. Myös muut alueella toimivat ja matkailusektoria mahdollisesti palvelevat/täydennettävät yritykset voivat kuulua varsinaiseen kohderyhmään. Tämän hankkeen ensisijainen kohderyhmä sijaitsee Etelä-Karjalan alueella, Etelä-Savon yhteistyöprojekti vastaa hankkeen toteutuksesta pk-yrityksille ja matkailutoimijoille Etelä_Savon alueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat esim. kolmannen sektorin toimijat ja ei-kaupalliset toimijat. Hankkeen vaikutuksista hyötyy koko elinkeinoelämä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 104

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 66 043

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 140 148

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 323

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Taipalsaari, Luumäki, Rautjärvi, Lemi, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala, Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen kannalta olennainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja estetään suora sukupuolisyrjintä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Luonnonvarojen kestävyyteen kannustetaan kaikissa hankkeen toimenpiteissa ja matkailutuotteiden tuotteistamisessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Pyritään minimoimaan kaikissa tuotekehitysvaiheissa ilmastomuutokseen negatiivisesti vaikuttavat tekijät
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Luonnon monimuotoisuus ja kasvillisuus huomioidaan tuotekehitystä ja tuotteistusta tukevissa toimenpiteissä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Ekologisuutta ja kestävänkehityksen periaateita noudatetaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 6
Digitalisuus minimoi turhan paperin käytön, sähköisiä kanavia suositaan. Kierrätys huomioidaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Uusiutuvien energialähteiden käyttöä maksimoidaan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä tuetaan mahdollistamalla paikallisen palvelutarjonnan monipuolistumista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 6
Hankkeessa kehitetään pääasiallisesti aineettomien tuotteiden kehittämiseen. Sähköisen kanavan perustaminen tukee paikallisten yritysten tuotteistamistaitoja
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Hankkeessa edistetään alueen saavutettavuutta ja tuodaan esille junien ja muun joukkoliikenteen tarjoamia mahdollisuuksia matkailun näkökulmasta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Hanke vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja luovuden toteuttamiseen. Merkittävässä roolissa ovat paikalliset matkailualan yritykset ja muut alan palveluntarjoajat
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Hankkeessa pyritään edistämään tasa-arvoa ja tuetaan sukupuolisyrjinnän välttämistä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hankkeella on rikastuttava vaikutus hankkeen osallistuvien yritysten ja muiden toimijoiden kultturiseen yhdenvertaisuuteen. Tuotekehityksessä ja tuotteistamisessa huomioidaan monikultturisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 3
Kultturiperinnon ja ympäristön säilyttämistä tuetaan ja sen tärkeyden nostetaan hankkeen toiminnoissa. Myös kulttuurikohteiden tuominen mukaan sähköiseen ostamiseen
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeessa mukana olevien yritysten ympäristöosaamisen parantamista pyritään edistämään

9 Loppuraportin tiivistelmä

Saimaan alueen matkailun digitaalinen myynti - hankkeen tavoitteena oli rakentaa Saimaan alueen matkailuyrityksille yhteinen myyntiratkaisu, jonka avulla yritykset voivat tavoittaa paremmin sekä kotimaan ja kansainväliset markkinat sekä tehostaa palvelujen myyntiä.
Hankkeen alkuaikana toteutus painottui myyntimallin suunnitteluun, jakelukanaviin tutustumiseen ja konseptointikeskusteluihin asiantuntijoiden, matkailutoimijoiden ja tutkijoiden kanssa tavoiteltavasta myyntimallista Saimaan alueelle. Keskeisenä asiana on ollut kytkeä uusi LakeSaimaa brändityö tulevaan digitaaliseen myyntialustaan ja muihin matkailun sähköisiin kanaviin Saimaan alueella.

Hankkeen aikana myyntikanavan liiketoimintamallin kartoitus ja määrittely on toteutettu sekä selvitetty toimintamallin toimintaedellytyksiä. Myyntialustan liiketoimintamallin määrittelytyöhön on osallistutettu myös Saimaan alueen matkailualan yrityksiä ja toimijoita. Asiakaslähtöinen ja tarkasti määritelty toimintamalli oli tavoitteena, joten Saimaan alueen kaupungeissa (Imatra, Lappeenranta, Mikkeli ja Savonlinna) järjestettiin infotilaisuuksia. Tilaisuuksissa esiteltiin hanke ja sen tavoitteet sekä toimenpiteet, kerättiin yritysten mielipiteitä, näkemyksiä ja toiveita hankkeen tavoitteisiin liittyen sekä kutsuttiin yrityksiä osallistumaan pilotointivaiheeseen. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin 50 yritystä, pilottiin lähti mukaan 12 yritystä ja heiltä tuli myyntikanavaan 23 tuotetta.

Teknistä määrittelyä tehtiin yhteistyössä alueen asiantuntijoiden kanssa parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Sivuston määrittely on vaatinut tarkkaa suunnittelua ja oli arvioitua pidempi projekti.
Pilotointi pääsi käynnistymään suunniteltua myöhemmin. Alueen yhteinen myyntikanava www.lakesaimaashop.fi avautui syksyllä 2017 ja matkailutuotteiden myynnin pilotointia aloitettiin välittömästi. Tavoitteisiin pääseminen ulkoisten myyntikanavien määrittelyn ja neuvottelujen sekä kaupallisen operaattorin haun ja toimintatavan määrittelyn suhteen on ollut haasteellista. Myyntikanavan rakentaminen ja pilotin lanseeraus on viivästynyt, kuitenkin kauppapaikan pilottiversio on otettu testaukseen.

Kauppapaikan lainsäädännöllisiä reunaehtoja on tutkittu tarkasti, mm. lainsäädännön asettamat velvoitteet ja vastuut on käyty läpi asiantuntijan toimesta. Hankkeen toteutuksen aikana on tapahtunut myös lainsäädännöllisiä uudistuksia, mm. valmismatkalain voimaantulo on aiheuttanut kysymyksiä yrittäjien keskuudessa. Yrittäjille on järjestetty koulutustilaisuus, jossa lainsäädännön tuomia muutoksia ja vaatimuksia käytiin läpi. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä GoSaimaan kanssa ja osallistujia tilaisuudessa oli runsaasti, yhteensä noin 40 henkilöä, sekä matkailualan yrittäjiä, että myös alueen matkailualan toimijoita.

Matkailuala ja erityisesti digitaaliset myyntikanavat ovat kehittymässä nopeaa vauhtia. Hankkeen aloittamisen viivästyminen aiheutti sen, että toiminta ehti ajaa alkuperäisen hankeidean ohi. Digitaalisen myynnin ratkaisu on toteutettava ja siihen on löydettävä kansainvälisesti tunnettuja ja hyväksi koettuja myyntialustoja/ kauppapaikkoja. Hankkeen päättymisen jälkeen on aloitettu valmistelutyö uusien kanavien hyödyntämisestä. Kansainvälisen benchmarkkauksen tuloksien perusteella on ideoitu lanseerata yhteistyössä matkailun yhteismarkkinointiyhtiön GoSaimaa Oy:n kanssa uudenlaista lähestymistapaa,viemällä uusia olemassa olevia digitaalisia alustoja (esim. Bokun) yritysten liiketoimintaan hyödyntäen yritysryhmärahoitusta. Jos kokeilu osoittautuu hyväksi, onnistuneita kokemuksia on tarkoitus hyödyntää koko Etelä-Karjalan maakunnassa.

Hankkeetta on jatkettu kerran ja perusteena jatkoajalle oli myynnin pilotointi, jossa
luotiin perusta toteutettavalle matkailutuotteiden myyntikanavaratkaisulle ja yhteistyöverkostolle. Toista jatkoaikaa hankkeelle ei haettu, kun hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet ja selvitykset osoittivat, ettei tämän kaltaisella alueellisella myyntikanavalla ole riittävästi toimintaedellytyksiä nopeasti kehittyvällä ja digitalisoituvalla matkailualalla. Saimaan alueen matkailun digitaalinen myynti – hankkeen tulokset ovat tärkeitä koko Saimaan alueen näkökulmasta, sillä sen tuloksilla voimme todeta, että matkailukauppapaikan nykymaailmassa on oltava kansainvälinen ja sen ansaintalogiikka pitää myös perustua ristiinmyynnin mahdollistamiseen.