Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72566

Hankkeen nimi: RoboVision

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.1.2017 ja päättyy 30.11.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROMETEC TOOLS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2706965-7

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P 23

Puhelinnumero: +358 505917350

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.prometec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huotari Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.huotari(at)prometec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505917350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on jatkokehittää Prometec Tools Oy:n kehittämän näytteenottorobotin konenäköjärjestelmää. Järjestelmän tulee pystyä toimimaan erilaisissa olosuhteissa riittävän tarkasti. Projektissa toteutetaan järjestelmä, joka kykenee tarvittavaan tarkkuuteen ja toimintaan. Edelleen hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan datan keräämiseen liittyvä kokonaisuus kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoa ja datan käsittelyä varten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 51 690

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 690

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 690

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 690

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P 23

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei arvioida olevan negatiivista vaikutusta sukupuolten välisen tasa-arvon kehittymiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on arvioitu huomioiden hankkeen toteutustapa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo on huomioitu hankkeen toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Edistää biomassojen käyttöä verrattuna ei-uusiutuviin polttoaineisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehityshankkeessa toteutettiin näytteenottorobottiin konenäköjärjestelmä toteutus, jonka avulla pystytään tunnistamaan näytteenottoon tulevan ajoneuvon hyväksyttävä näytteenottoalue. Tämä oli hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista. Hankkeessa toteutettiin myös suunnitellusti investointina näytteenottorobotin kunnossapitojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Tämä tukee laitteistojen elinkaaren hallintaa sekä mahdollistaa palveluiden tarjoamisen laitteiston ohella.