Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72571

Hankkeen nimi: Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen; bioterminaali, infrastruktuuri ja kokonaissuunnittelu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2016 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0169321-6

Jakeluosoite: Pielisentie 3

Puhelinnumero: 0401044000

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: http://www.lieksa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TÄHKIÖ JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kaupunginkamreeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.tahkio(at)lieksa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401044020

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on Kevätniemen yritysalueen liikenne- ja logistiikkajärjestelmän kehittäminen, joka mahdollistaa biomassan jalostamisen tuontia korvaavaksi tuotteeksi, tukee maakunnallista hiilineutraalin energiatuotannon tavoitetta ja lisää omavaraisuutta sekä mahdollistaa uuden tuontia korvaavan vihertuotannon sijoittumisen alueelle sekä parantaa alueella jo toimivien bioraaka-ainetta hyödyntävien yritysten toimintaedellytyksiä

Hankkeen konkreettisena lopputuloksena on nykyaikainen, ympäristövaatimukset täyttävä biotuotannon monipuolinen keskittymä. Tämä,tukee alueella jo olevaa yritystoimintaa (Binderholz Nordic Oy:n Kevätniemen saha, Anaika Group, Carelian Forest Product Oy, Lieksa Timber Oy:n parrusaha). Bioterminaalin rakentaminen mahdollistaa suunnitellun biojalostamon investoinnin sekä muiden alan yritysten palvelun. Tuontia korvaavan vihertuotannon ja jatkokäsittelyn, puun hakkuuseen ja kuljetukseen liittyvän kaluston huollon ja korjauksen sekä muun toimialan toimintaa tukevan yritystoiminnan keskittyminen alueelle helpottuu. Tämän kokonaisuuden toteuttamista tukee Lieksan kaupungin ja operatiivisesti Lieksan Teollisuuskylä Oy:n mukana olo isäntäkaupunkina TEM:n seutukaupunkiverkoston kasvuohjelmassa.

Kokonaisuutena tavoitteena on vahvistaa Lieksan ja lähialueiden elinvoimaisuutta hyödyntämällä luontaisia vahvuuksia ja kehittämisedellytyksiä (biomassa).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- bio-/metsäklusterin mikro- ja pk-yritykset toimialaneutraalisti ja niille palveluita tarjoavat mikro- ja PK -yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

osaamisen vahvistamiseen liittyvät toimijat (koulutustarjonnan väliaikainen/pysyvä lisääminen)
- Lieksan kaupungin palveluorganisaatio (palveluiden tarjonta ja sen muuttaminen) elinvoimatekijän vahvistamiseksi
- Lieksassa asuvat ihmiset ja heidän elinolosuhteensa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 000 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 000 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 000 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 000 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kevätniemi

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on infrahanke, joka luo tarvittavat fyysiset edellytykset yhteisön työllisyyden vahvistamiselle sekä suoraan että välillisesti. Siihen liittyen hanke edistää sukupuolten tasa- arvon toteutumisen vahvistumista osaamisen hankinnan kautta ja edelleen siitä seuraten työllistyvyyden kautta. Koulutustarjonnan vahvistamisen kautta hanke edistää välillisesti sukupuolten tasa-arvon toteutumista ammattien perinteisten raja-aitojen poistamisella. Välillisesti hanke vahvistaa naisten asemaa työtilaisuuksien turvaamisen ja lisäämisen kautta ja sitä kautta riippumattomuuttaan. YVAssa tehtyjen arvioiden yhteydessä paneuduttiin hankkeen toteutuksen vaikutuksiin myös harrastustoiminnan (ulkoilu, luonto ja luonnonantimet) ja asumisympäristön näkökulmasta sekä näihin liittyen sukupuolten ja perheiden näkökulmasta. Arvioinnissa ei ole käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita vaan arviot on tehty analysoimalla hankkeen mahdollistamien yrityssijoittumisten kautta syntyviä vaikutuksia sukupuolten kesken.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa työllistymisen ja vaikuttaa välillisesti jo olemassa olevien naistyöpaikkojen vahvistumiseen ja lisäämiseen hanketta seuraavassa yritystoiminnan investointivaiheessa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tasa- arvonäkökulma on otettu huomioon. Hankkeen toteutuksessa arvioidaan valmistelun osalta naisten osuudeksi 60 % ja toteutuksen ensimmäisen vaiheen, tämä hanke, 30 %.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on luoda toimintaedellytyksiä lisätyöllistävyydelle ja olemassa olevan työllisyyden vahvistamiselle. Hankkeen välillisten vaikutusten kautta toteutuu sukupuolten tasa-arvoinen työllistyminen uusiin työpaikkoihin ja toisaalta olemassa olevan yritystoiminnan nykyisten työpaikkojen osalla (kauppa ja palvelut) vaikutus on arvioitu vahvemmaksi naissukupuolen osalla. Hankkeen toteutus tukee yritystoiminnan investointeihin liittyen paikallisen osaamispääoman vahvistamistarvetta molempien sukupuolten osalla. Tämä on välttämätöntä jotta pystytään turvaamaan paikallisyhteisön kyky vastata elinvoimaisen kaupungin kehittämisvaatimuksiin myös asujaimiston terveen ikä- ja työllisyysjakauman jakauman kautta. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on välttämätöntä sekä tämän hankkeen että tätä seuraavien yrityshankkeiden toteutuksen näkökulmasta tarvittavan osaamispääoman turvaamiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 0
välitön vaikutus: biomassan hallitun käytön kautta sekä ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta; YVA selvitys
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
välitön vaikutus logistiikan ja biotoimintojen keskittymisen kautta sekä välillinen vaikutus jatkotoimintojen kautta; näihin yhdistyy sekä aikuiskoulutus että perusopetuksen vahvistaminen tältä osin ts. ympäristötietoisuuden vahvistaminen realiteettina
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
YVA-selvityksessä tarkasteltavien eri hankevaihtoehtojen mahdolliset vaikutukset erityisiin luontoarvoihin rajoittuvat hankealueille. Nämä ovat jo kauan metsäteollisuuden sekä asutuskäytössä olleita alueita. Hankealueelle on tehty luontoselvitys, joka toteaa että hankealueella ei ole sellaisia erityisiä luontoarvoja tai erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöjä tai lisääntymisalueita, jotka vaatisivat suojelua. Selvitys suosittaa läpikulkuyhteyden säilyttämistä liito-oravalle hankealueen halki. Biojalostamo käyttää raaka-aineenaan pääasiassa karsittua runkorankaa sekä metsäteollisuuden sivutuotteita. Raaka-aineena ei käytetä kantoja tai lahopuita, joiden korjaaminen metsistä voisi vähentää luonnon monimuotoisuutta (YVA)
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Hankkeella ei ole maa- ja kallioperän tai pohjavesien kautta laitosalueiden ulkopuolelle johtuvia vaikutuksia, lukuun ottamatta perustamisen aikana louhinnasta ja kaivusta syntyvää tärinää. Puun esikäsittely ja liikennöinti tapahtuu päällystetyillä alueilla, joista ei johdu haitallisia päästöjä maaperään. Varsinainen öljyntuotantoprosessi on suljettu järjestelmä, mistä ei normaaliolosuhteissa synny päästöjä maaperään. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta, eikä riskiä pohjavesien määrän, laadun tai käyttökelpoisuuden heikentymiselle hankkeen vuoksi ole. Hulevesien kerääminen ja käsittely huomioidaan laitossuunnittelussa. Uusilla laitoksilla mahdollisuudet ovat joka tapauksessa aiempia, alueilla sijaitsevia laitoksia paremmat. Näin ollen mahdollinen kokonaisuuden kannalta pienehkö lisäkuorma happea kuluttavan aineksen osalta ei oletettavasti vaikuta Pielisen tilaan. Sen sijaan hankkeella tulee olemaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko alueen hulevesien hallintaan. Tarkastelujen perusteella Pielisen arvioidut vesistövaikutukset jäävät erittäin vähäisiksi eikä hankkeella ole vaikutuksia vesien hoidon suunnittelun tavoitteisiin. (YVA)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Alue ei kuulu NATURA 2000-alueeseen. (YVA)
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Hankkeen toteutuksen aikana infrarakentamiseen liittyvä materiaali ja jäte hyödynnetään hankkeen aikana mm. täyttönä sekä muualla että hanketta seuraavassa yritystoiminnan alueelle sijoittumisessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
biomassan hyödyntäminen toteutuu tätä edellytysten luontivaihetta seuraavassa yritystoiminnan sijoittumisessa raaka-aineena mm biojalostus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
välittömästi paikkakunnan/seutukunnan /alueen biovarantojen kestävän hyödyntämisen kautta ja välillisesti muun elinkeinotoiminnan vahvistamisessa sekä olevien yritysten osalla että uusperustannan osalla, samoin paikallisen osaamisen vahvistamiseen liittyvien palveluiden vahvistaminen sisältyy tähän (B-to-B palvelut) sekä synergisten puuttuvien renkaiden täyttämisenä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
hankkeen luomien edellytysten hyödyntäminen vahvistaa näiden osa-alueiden kehittämistoimintaa yhteistyössä osaamisintensiivisten palveluiden kanssa
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Tällä hetkellä hajallaan olevat liikennevirrat, tuleva. siirrettävä ja poistuva biomassa / jaloste, keskitetään nyt valtaosin yhdelle alueelle. Tämä mahdollistaa haittojen optimoinnin ja sitä kautta yhteisönnäkökulmasta myös paremman taloudellisen kestävyyden. Logistiset ratkaisut mahdollistavat myös Kevätniemen alueen yhteiskäyttöliikkumisen sekä kevyenliikenteen osalla päästöttömän kevyen liikenteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Hanke luo edellytykset yhteisön hyvinvoinnin paranemiselle työllisyyden kautta; tukee yhteisön osaamispääoman vahvistamista ja siihen liittyvien rakenteiden vahvistamista; tukee harrastustarjonnan vahvistamista
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Uudet työtilaisuudet ovat merkittävä tekijä tasa-arvon edistäjänä tukien samapalkkaisuutta samasta työstä; mahdollistaa seurannaisena sukupuolirajojen eliminoinnin koulutuksessa ja työelämässä; seurannaisvaikutuksena uusille työpaikoille syntyy nykyisissä työpaikoissa kaupan ja palvelujen vahvistumista sekä uusia työtilaisuuksia erityisesti naisille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
Työllisyyden vahvistuminen tukee monikulttuuristen työyhteisöjen syntymistä ja vahvistumista, tasa-arvoistaa maaseudun ja keskustan keskinäistä asemaa terveen riippuvuussidoksen kautta; tulevan muuttovirran kautta tukee yhteisön erilaisuuden hyväksymistä ja parantaa eri yhteiskuntaryhmien suhteita yhteisössä; erityisesti tätä hanketta seuraavien yrityssijoittumisten toteutuminen merkitsee paikallisidentiteetille hyvin merkittävää vahvistumista/tukea.
Kulttuuriympäristö 4 3
Lieksa on perinteinen teollisuusyhteisö, jossa on myös monipuolinen kulttuurimaisema sekä fyysinen että henkinen; tukee kaupunkirakenteen vahvistumista ja nykyisen rakennuskannan hyödyntämistä; (YVA)
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeen valmisteluun liittyvän YVA:n kautta alkusysäys ympäristönäkökulman vahvistamiseen tämän hankkeen kautta myös jatkohankkeissa; vahvistaa ympäristöteknologian ja ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa sekä ympäristöosaamista ja - tietoisuutta sekä julkisella että yrityspuolella ja yhteisön ihmisten keskuudessa. Ympäristöosaaminen kohdistuu tämän edellytyksiä vahvistavan hankkeen toteutuksen jatkoon ympäristöystävällisen logistiikan luomiseen, päästöjen eliminointiin ja/tai hyödyntämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli Kevätniemen yritysalueen kehittäminen vastaanottamaan erityisesti bio-/metsäklusterin uudet pk-yritykset sekä vahvistamaan jo olemassa olevaa pk-yritystoimintaa. Hankkeessa rakennettiin bioterminaali alueelle, jonka läheisyydessä sijaitsivat ennestään saha- ja puunjalostusyritykset, lämpölaitos ja leipomo. Kaksi muuta aluetta bioterminaalin välittömässä läheisyydessä valmisteltiin maankuorinnalla yritystoimintaa varten. Toiselle alueista Green Fuel Nordic on rakentamassa biojalostamon ensimmäistä vaihetta, suunnitelmissa on rakentaa laitokseen kolme vastaava lisäyksikköä. Kolmas alue on vielä vapaana, ja mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen alueelle. Uudet investoinnit alueella ovat tuoneet tai tuovat alueelle vuosien 2018 – 2021 aikana noin 60 uutta työpaikkaa. Kerrannaisvaikutuksineen työpaikkojen lisäys on tässä vaiheessa noin 200. Lisäinvestoinnit voivat kasvattaa työllistämisvaikutusta merkittävästi.
Lieksan kaupunki kehittää aluetta edelleen, suunnitteilla on mm. uusi teollisuussivuraide.
Kaupungin elinvoimaa lisäävän biotalouden ekosysteemin rakentuminen Lieksan kaupungin alueelle ei olisi ollut mahdollista ilman EAKR-rahoituksen avulla rakennettua bioterminaalia.