Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72593

Hankkeen nimi: Työhyvinvoinnin uusi palvelukonsepti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.1.2017 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OBBI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2576364-5

Jakeluosoite: Lastaajantie 3

Puhelinnumero: +358 40 747 6827

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.obbi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hartikainen Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.hartikainen(at)obbi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35840 747 6827

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeessa kehitetään Obbi Oy:lle uutta kasvuliiketoimintaa seuraavasti: - Palvelukonseptin kehittäminen - Palvelukonseptin testaaminen ja pilotointi asiakkailla - Palveluorganisaation ja -verkoston rakentaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 264

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 264

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lastaajantie 3

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty mutta luontaisesti Obbin toiminnan kaltaisessa toiminnassa toiminta on tasa-arvoista
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Obbin palveluin tuottaminen ja käyttäminen ei ole sukupuolesta kiinni. Obbi ottaa toiminnassaan huomioon sukupuolinäkökulman
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke ja hankkeen tavoitteen mukaiset tuotokset saatiin kehitettyä ja testattua hyvin eli näiden osalta hanke onnistu erittäin hyvin. Hankkeen aikana kehitetyille palveluille on kysyntää ja maksavia asiakkaita on tiedossa. Toimialana työhyvinvointi huomattiin haastavaksi, koska päätöksentekoprosessit ovat pitkiä ja palvelun maksajia on useita yritysten lisäksi (esim työeläkeyhtiöt, työntekijät itse).